Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Ogłoszenie o procedurze wyłaniania kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jarosławiu

RPP.521.1.2017
Jarosław, 10 VII 2017 r.

Ogłoszenie Starosty Jarosławskiego
o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów organizacji pozarządowych
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na członków Powiatowej Rady Działalności
Pożytku Publicznego w Jarosławiu

Na podstawie Uchwały Nr XVIII/179/2012 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jarosławiu, Starosta Jarosławski ogłasza rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jarosławiu:
§ 1

Kandydatem na członka Rady może być osoba, która:

 1. została rekomendowana przez co najmniej jedną organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2016.1817), zwanej w dalej „ustawą”;
 2. jest pełnoletnia;
 3. jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw publicznych;
 4. nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie;
 5. wyraziła zgodę na kandydowanie;
 6. wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji i dokumentacji powołania i funkcjonowania Rady zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016.922);
 7. posiada stosowną wiedzę i doświadczenie przydatne w pełnieniu funkcji członka Rady;
 8. wyraziła zgodę na upublicznienie informacji zawartych w zgłoszeniu.
§ 2

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. Wypełnioną „Kartę zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Działalności Pożytku w Publicznego w Jarosławiu”, zgodną ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jarosławiu.
 2. Rekomendacje podmiotów uprawnionych do rekomendowania kandydata, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jarosławiu.
 3. Oświadczenie kandydata, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 3 do Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jarosławiu.
§ 3

 1. Zgłoszenie kandydata o którym mowa w § 2 powinno zostać złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Jarosławiu – zgłoszenie”
  1. osobiście w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, 37–500 Jarosław;
  2. lub za pośrednictwem poczty na adres o którym mowa w ust. 1 pkt 1.
w terminie do 25 lipca 2017 roku, do godziny 15.00 (decyduje data wpływu do Biura Podawczego Starostwa Powiatowego w Jarosławiu).

 1. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
§ 4

 1. W przypadku gdy złożone dokumenty są niekompletne lub zawierają błędy, Starosta wzywa podmioty zgłaszające do usunięcia tych błędów lub braków w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Wezwanie może zostać przekazane pocztą, za pomocą faksu, adresu email lub innych środków komunikacji elektronicznej.
 2. Nie usunięcie błędów lub braków o których mowa w ust. 1 powoduje pozostawienie zgłoszenia bez rozpatrzenia.
§ 5

Lista kandydatów zgłoszonych zgodnie z zasadami Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jarosławiu wraz z kopią „Karty zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jarosławiu” poszczególnych kandydatów, zostaje umieszczona na stronie internetowej Powiatu Jarosławskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej niezwłocznie po zakończeniu naboru.
§ 6

W przypadku, gdy lista kandydatów, o której mowa w § 5, zawiera mniej niż 5 nazwisk Zarząd Powiatu Jarosławskiego może:

 1. Odstąpić od powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jarosławiu na etapie przyjmowania zgłoszeń kandydatów organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy.
 2. Ponowić procedurę wyboru członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jarosławiu, o której mowa w § 3, ust 2 Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jarosławiu.
§ 7

 1. W ciągu 30 dni od daty ogłoszenia listy, o której mowa w § 5, każda organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy posiadające siedzibę rejestrową lub biuro na terenie powiatu jarosławskiego może głosować na nie więcej niż pięciu kandydatów z listy.
 2. Wybór kandydatów następuje poprzez wypełnienie wzoru „Karty do głosowania”, która stanowi Załącznik Nr 4 do Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jarosławiu, a następnie złożenie jej:
  1. osobiście w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, 37 – 500 Jarosław;
  2. za pośrednictwem poczty na adres, o którym mowa w ust. 2, pkt 1;
  3. faksem na nr Starostwa Powiatowego w Jarosławiu: +48 16 624 62 49 oraz z zachowaniem trybu opisanego w ust. 2, pkt. 1 lub 2;
  4. lub jako skan za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Starostwa Powiatowego w Jarosławiu – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz z zachowaniem trybu opisanego w ust. 2, pkt. 1 lub 2;
 3. Wybór kandydatów winien zostać potwierdzony podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu biorącego udział w głosowaniu.
 4. Karty do głosowania, które wpłyną po terminie głosowania oraz podpisane przez osoby nieupoważnione nie będą uwzględniane.
 5. W przypadku przesłania „Karty do głosowania” na więcej niż jeden możliwy sposób tylko pierwszy przesłany egzemplarz brany jest pod uwagę przy obliczaniu wyników głosowania. W przypadku gdy tak przesłane „Karty do głosowania” nie są tożsame głos uznawany jest za nieważny.
§ 8

 1. Do Rady wchodzi pięciu kandydatów z największą ilością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje losowanie.
 2. Wyniki głosowania, o którym mowa w § 7, ust. 1, oblicza zespół złożony z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Jarosławiu powołany przez Zarząd Powiatu Jarosławskiego.
 3. Wyniki głosowania uwzględniające informację nt. ilości głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów, sposobie głosowania przez poszczególne uprawnione podmioty oraz informację o tym, kto spośród kandydatów zostaje powołany w skład Rady, Starosta ogłasza na stronie internetowej oraz tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Jarosławiu w ciągu 14 dni od daty zakończenia głosowania.
§ 9

Wszelkie uwagi dotyczące przebiegu głosowania należy zgłaszać w ciągu 7 dni od daty zakończenia głosowania do Starosty Jarosławskiego.

Kliknij aby posłuchać tekstu