Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Ogłoszenie o konkursie na wybór partnera do projektu "Bliżej rynku pracy"

loga blizej runku pracy

Zarząd Powiatu Jarosławskiego, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późń. zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.) ogłasza konkurs na wybór partnera do projektu pod nazwą „Bliżej rynku pracy – kompleksowy program edukacji zawodowej w Powiecie Jarosławskim”.

Celem partnerstwa jest nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwem, którego działalnością jest wytwarzanie wyrobów odzieżowych z zastosowaniem nowoczesnych technologii. W wyniku współpracy korzystnej dla obu stron uczniowie/uczennice z Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. J. Słowackiego w Jarosławiu kształcący się w zawodzie technik przemysłu mody oraz technik technologii odzieży zostaną objęci/objęte patronatem firmy.

Wykorzystując park maszynowy zakładu oraz materiały firmy patronackiej uczennice/uczniowie będą mieli możliwość poznania całego procesu produkcyjnego wyrobu w zakładzie odzieżowym co pozwoli im uzyskać dodatkowe umiejętności i wiedzę oraz jednocześnie odnaleźć się na konkurencyjnym rynku pracy.

Dla zakładu jest to także możliwość pozyskania potencjalnego pracownika, który jest wykształcony, otwarty na nowe technologie, będzie posiadał doświadczenie z zakresu obsługi programów komputerowych, maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie produkcyjnym wyrobu, a po ukończeniu edukacji zasilić szeregi pracowników tej firmy.

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym osobiście albo przesłać listownie za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub firmy kurierskiej na adres: Powiat Jarosławski – Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław
do dnia 20 września 2017 r.

Kliknij aby posłuchać tekstu