Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Konsultacje społeczne projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Jarosławskiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok".

Uruchamia się proces konsultacji społecznych, z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczący projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Jarosławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

UCHWAŁA NR 505/2017
ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO
z dnia 31 października 2017 r.


 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Jarosławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U.2017.1868) oraz na podstawie Uchwały Nr XIII/97/2011 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

Uruchamia się proces konsultacji społecznych, z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Jarosławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok, stanowiącego załącznik do uchwały.

§ 2


Celem konsultacji jest zebranie opinii w związku z przygotowaniem Rocznego Programu Współpracy Powiatu Jarosławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. § 3


Konsultacje zostaną przeprowadzane w terminie 1.11.2017 r. do 17.11.2017 r.§ 4


1. Projekt programu wraz z informacją o konsultacjach zamieszczony zostanie:
1)      w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jarosławskiego: www.jaroslaw.samorzady.pl
2)      na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jarosławiu: www.starostwo.jaroslaw.pl
3)      na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.


2. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie pisemnego zgłaszania uwag i opinii do projektu programu na formularzu do konsultacji, stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/97/2011  Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


3. Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać  na formularzu wskazanym w ust.2 w terminie wskazanym w § 3 w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Jarosławiu lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do urzędu).


4. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu.


§ 5


Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Jarosławskiego. § 6Wykonanie uchwały powierza się Staroście Jarosławskiemu.§ 7


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Jarosławskiego
Tadeusz Chrzan

Kliknij aby posłuchać tekstu