Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku

UWAGA - Informujemy, że zmianie ulegają godziny dyżurów  w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej nr 1 w Jarosławiu w dniach 14.12.2018r., 24.12.2018r. oraz 31.12.2018r.

W w/w dniach dyżury będą się odbywały w godzinach:

1) w dniu 14.12.2018 r. od 12.00 do 18.00,
2) w dniu 24.12.2018 r. od 12.00 do 14.00,
3) w dniu 31.12.2018 r. od 12.00 do 16.00.

Dyżury przedpołudniowe tj. od godz. 08.00 do godz. 12.00 będą odbywały się bez zmian.

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2030) Powiat Jarosławski od 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

W związku z art. 9 ust. 2 i 3 ustawy na rok 2018 Starosta Jarosławski ustalił pięć punktów pomocy prawnej,
w których od 1 stycznia 2018 r. będzie udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą.
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zostały zlokalizowane w powiatowym i gminnych lokalach, na podstawie zawartych porozumień.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie świadczona według poniżej zamieszczonego harmonogramu pracy w 2018 r. dla 5  punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu jarosławskiego:

1)    Punkt nr 1: 

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 17
37-500 Jarosław
     poniedziałek – piątek: 1300 - 1700

2)    Punkt nr 2:
 
Urząd Miasta w Radymnie
ul. Lwowska 20
37-550 Radymno
      środa, czwartek: 800 - 1200

Urząd Gminy w Jarosławiu
ul. Piekarska 5
37-500 Jarosław
       poniedziałek: 800 - 1200

Urząd Gminy w Wiązownicy
ul. Warszawska 15
37-522 Wiązownica,
       wtorek, piątek : 800 - 1200

3)    Punkt nr 3:

Urząd Gminy w Chłopicach
37-561 Chłopice 149a
        środa, piątek: 800 - 1200
 
Urząd Gminy w Laszkach
37-543 Laszki  36
        poniedziałek, czwartek: 800 - 1200

Urząd Gminy w  Radymnie
ul. Lwowska 38           
37-550 Radymno
        wtorek: 800 - 1200

4)    Punkt nr 4:
 
Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 17
37-500 Jarosław
        poniedziałek – piątek: 800 - 1200

5)    Punkt nr 5:
 
Urząd Miejski w Pruchniku
ul. Rynek 1
37-560 Pruchnik
        poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 800 - 1200
        środa: 1100 - 1500

            Nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie).


Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną otrzymają:

 • młodzież do 26 roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci, osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobiety w ciąży.


Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika   z urzędu.


Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.


Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia. Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Kliknij aby posłuchać tekstu