Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

L sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Zawiadamiam, że dnia 27 czerwca 2018 r. o godzinie 11.00 w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17, II piętro odbędą się obrady L sesji Rady Powiatu Jarosławskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu
Zbigniew Piskorz

 

Porządek obrad L sesji Rady Powiatu Jarosławskiego
w dniu 27 czerwca 2018 r. o godz. 11.00

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Informacja Starosty Jarosławskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy XLVIII a L sesją Rady Powiatu.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jarosławskiego oraz udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok:
    1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jarosławskiego za 2017 rok;
    2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Jarosławskiego za rok 2017;
    3. Przedstawienie Informacji o stanie mienia Powiatu Jarosławskiego;
    4. Przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania
     z wykonania budżetu Powiatu Jarosławskiego za 2017 rok;
    5. Przedstawienie Opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jarosławskiego oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok;
    6. Dyskusja;
    7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jarosławskiego za 2017 rok (Projekt Nr L/1)
    8. Przedstawienie Wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Jarosławskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017;
    9. Przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie absolutorium;
    10. Dyskusja;
    11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 (Projekt nr L/2).
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. (Projekt Nr L/3)
  7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych. (Projekt Nr L/4)
  8. Podjęcie uchwały w zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2018. (Projekt Nr L/5)
  9. Podjęcie uchwały w zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2018. (Projekt Nr L/6)
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego(Projekt Nr L/7)
  11. Podjęcie uchwały w  sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Jarosławskiego. (Projekt Nr L/8)
  12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin oraz zasady rozliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w kształceniu na odległość w placówkach prowadzonych przez Powiat Jarosławski. (Projekt Nr L/9)
  13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy prowadziła go osoba znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka w 2018 roku. (Projekt Nr L/10)
  14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi, jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu. (Projekt Nr L/11)
  15. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jarosławskiego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. (Projekt Nr L/12)
  16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. (Projekt Nr L/13)
  17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. (Projekt Nr L/14)
  18. Interpelacje Radnych.
  19. Wnioski, oświadczenia i zapytania Radnych.
  20. Zakończenie obrad.
Kliknij aby posłuchać tekstu