Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

III sesja Rady Powiatu Jarosławskiego w kadencji 2018-2023

Zawiadamiam, że dnia 21 grudnia 2018 r. o godzinie 10.00 w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17, II piętro odbędą się obrady III sesji Rady Powiatu Jarosławskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Stanisław Kłopot


Porządek obrad III sesji Rady Powiatu Jarosławskiego
w dniu 21 grudnia 2018 r. o godz. 10.00

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Starosty Jarosławskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy II a III sesją Rady Powiatu.
 5.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2018. (Projekt Nr III/3)
 6.  Podjęcie uchwały  w sprawie uchwalenia wydatków niewygasających w budżecie Powiatu Jarosławskiego w 2018 r. (Projekt Nr III/4)
 7. Uchwalenie budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2019 rok. (Projekt Nr III/1)

  1) Odczytanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem;
  2) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej;
  3) Odczytanie opinii komisji stałych;
  4) Przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych;
  5) Odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych nie uwzględnionych w projekcie budżetu;
  6) Przedstawienie autopoprawek Zarządu Powiatu;
  7) Dyskusja nad projektem budżetu;
  8) Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Zarządu Powiatu;
  9) Głosowanie wniosków komisji stałych Rady powiatu nie uwzględnionych przez zarząd powiatu w autopoprawce oraz pozostałych zgłaszanych wniosków.
  10) Głosowanie projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego. (Projekt Nr III/2)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad obsługi finansowej jednostek organizacyjnych Powiatu Jarosławskiego zaliczanych do sektora finansów publicznych. (Projekt Nr III/5)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego oraz zapewnienia dostępności świadczeń przez apteki ogólnodostępne również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy w 2019 roku. (Projekt Nr III/6)
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składów ilościowych i osobowych Komisji Stałych Rady. (Projekt Nr III/7)
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących Komisji Stałych Rady. (Projekt Nr III/ 8)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Jarosławskiego na 2019 r. (Projekt Nr III/9)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy-kontroli na 2019 rok Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarosławskiego. (Projekt Nr III/10)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Powiatu Jarosławskiego. (Projekt Nr III/11)
 16. Interpelacje Radnych.
 17. Wnioski, oświadczenia i zapytania Radnych.
 18. Zakończenie obrad.
Kliknij aby posłuchać tekstu