Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

VI Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Zawiadamiam, że dnia 29 kwietnia 2019 r. o godzinie 12.00 w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Jarosławiu
przy ul. Jana Pawła II 17, II piętro, odbędą się obrady VI sesji Rady Powiatu Jarosławskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu
Stanisław Kłopot

 

Porządek obrad VI sesji Rady Powiatu Jarosławskiego.

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Sprawdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Starosty Jarosławskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy V a VI sesją Rady Powiatu.
 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2019. ( Projekt Nr VI/1)
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2019. ( Projekt Nr VI/2)
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego.(Projekt Nr VI/3)
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu na kadencję 2019-2022. (Projekt Nr VI/4)
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego oraz zapewnienia dostępności świadczeń przez apteki ogólnodostępne również w porze nocnej, w niedzielę, święta  i inne dni wolne od pracy w 2019 roku.  (Projekt Nr VI/5)
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania umowy dzierżawy części powierzchni nieruchomości stanowiących własność Powiatu Jarosławskiego pod System Telewizji Szpitalnej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. (Projekt Nr VI/6)
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie ustalenia Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej w Jarosławiu działającej przy Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu.  (Projekt Nr VI/7)
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie podjęcia współpracy ze społecznością Miasta Svidnik na Słowacji. (Projekt Nr VI/8)
 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie podjęcia współpracy ze społecznością Powiatu Salzland w Niemczech. (Projekt Nr VI/9)
 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie podjęcia współpracy ze społecznością Rejonu Użgorodzkiego na Ukrainie. (Projekt Nr VI/10)
 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie rozpatrzenia skargi. (Projekt Nr VI/11)
 16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia warunków i trybu finansowania w formie dotacji zadań służących rozwojowi sportu. (Projekt Nr VI/12)
 17. Przyjęcie sprawozdania z wykonania „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Jarosławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”, przyjętego uchwałą Nr XLII/279/2017 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 29 listopada 2017 r. - pobierz
 18. Interpelacje Radnych.
 19. Wnioski, oświadczenia i zapytania radnych.
 20. Zakończenie obrad.
Kliknij aby posłuchać tekstu