Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

XLIII sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Zawiadamiam, że dnia 21 grudnia 2017 r. o godzinie 11.00 w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17, II piętro odbędą się obrady XLIII sesji Rady Powiatu Jarosławskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Zbigniew Piskorz

Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszej młodziezy

Trzy dni trwało wręczanie stypendiów motywacyjnych, przyznanych uczniom z najlepszymi wynikami w nauce i wyróżniającym się szczególnymi osiągnięciami, ze szkół prowadzonych przez Powiat Jarosławski.

5 grudnia, część wyróżnionych uczniów – z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha - otrzymała stypendia z rąk Starosty Jarosławskiego, Tadeusza Chrzana. Uroczystość odbyła się w I LO, wyróżnionych zostało 57 uczniów.

Pozostali uczniowie odebrali stypendia podczas uroczystości zorganizowanych 4 i 6 grudnia w Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego oraz Zespole Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie-Skłodowskiej w Jarosławiu, w których uczestniczyli również uczniowie z Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Juliusza Słowackiego, Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie. Wręczała je Lucyna Paulo, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.

Ogółem stypendia otrzymało 167 uczniów. Ich wysokość wynosi 50 i 70 zł miesięcznie.

Gratulujemy wszystkim stypendystom i ich rodzicom!

Ważne! Wystartował Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy.

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu informuje, że z dniem 1 grudnia 2017 roku, na mocy uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego, rozpoczął działalność Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy.

Głównym zadaniem Ośrodka jest udzielanie kompleksowego wsparcia terapeutycznego rodzinom z dziećmi, u których wykryto wady rozwojowe oraz rodzinom z dziećmi z niepełnosprawnością od narodzin dziecka do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci najmłodszych w wieku od 0 do 3 lat.

Działania Ośrodka dotyczą wieloprofilowego stymulowania dziecka na wczesnym etapie rozwoju, które w przyszłości pozytywnie wpłyną na poziom funkcjonowania w trakcie edukacji i dalszej rehabilitacji.

Rodzice i dzieci zgłaszający się do nas mogą oczekiwać następujących form wsparcia:

·         udzielania specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;

·         wskazywania właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;

·         wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;

·         organizowania w zależności od potrzeb dziecka, dodatkowych zajęć rewalidacyjnych prowadzonych przez terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w wymiarze do 5 godzin w tygodniu,

·         koordynowania korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu jarosławskiego.

Warunkiem przyjęcia dziecka do Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego jest:

·         zamieszkiwanie na terenie miasta Jarosławia lub Powiatu Jarosławskiego,

·          posiadanie skierowania od lekarza, stwierdzające występowanie schorzeń według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10,

lub

·         Posiadanie Orzeczenia o Niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,

lub

·         posiadanie Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub Orzeczenia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Rodziców zainteresowanych udzieleniem dodatkowego, bezpłatnego wsparcia dla ich dzieci w Ośrodku Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczym prosimy o kontakt pod numerem telefonu 16 6212431. Podczas rozmowy zostanie ustalony termin pierwszego spotkania z dzieckiem i jego rodzicami w siedzibie Ośrodka – ul. Jana Pawła II nr 30 w Jarosławiu.

W załączeniu informacja dla rodziców.

4,5 miliona na kolejną drogę w powiecie jarosławskim

Jest potwierdzenie! Wniosek Powiatu Jarosławskiego złożony do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, na gruntowną przebudowę drogi powiatowej Kidałowice – Rokietnica na wstępnej liście rankingowej był na 9 miejscu. To miejsce zostało potwierdzone na ostatecznej liście, opublikowanej przez wojewodę podkarpackiego. Budżet zadania przewidywany jest na 4,5 mln złotych.

Inwestycja zakłada na 2,5 kilometrowym odcinku poszerzenie drogi do 6 metrów oraz wybudowanie chodników w terenie zabudowanym. Założenia Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 przewidują dofinansowanie na poziomie 50%. Resztę ma zapewnić powiat we współpracy finansowej z gminami: Rokietnica, Pawłosiów i Chłopice.


Ostateczna lista rankingowa dostępna jest na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego TUTAJ


13 milionów złotych na drogi powiatowe w 2017 roku

Od 1 grudnia, już oficjalnie, jest przejezdna droga Pruchnik – Kramarzówka – Helusz w Kramarzówce, gdzie zakończono przebudowę drogi powiatowej, wartą ponad 500 tys. złotych. To jedna z ponad 40 inwestycji w drogi powiatowe, zrealizowanych lub rozpoczętych w 2017 roku. Przeznaczono na to blisko 13 mln złotych. W samym Jarosławiu to 1,8 mln złotych, które powiat wydatkował na poprawę stanu ulic.

Z informacji uzyskanych z Powiatowego Zarządu Dróg wynika, że jest to dokładnie 42 inwestycje. Ich dokładny wykaz dostępny jest w załączniku. Przekłada się to na nowe drogi, chodniki, dokumentację techniczną, itp. Pieniądze na ten cel pochodziły z powiatowego budżetu oraz środków zewnętrznych: samorządów gminnych z terenu powiatu (4,375 mln zł), Nadleśnictwa Sieniawa (600 tys. zł), Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego (380 tys. zł) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (2,1 mln zł.).

Z największych inwestycji drogowych Powiatu Jarosławskiego w tym roku należy wspomnieć o ulicach Poniatowskiego i Dolnoleżajskiej w Jarosławiu czy drogach: Dobkowice-Tapin, Widaczów-Świebodna, Miękisz Nowy-Duńkowice. Trwa już także gruntowna przebudowa ul. Pawłosiowskiej  z rondem na ul. Strzeleckiej i dalej przez Pawłosiów do autostrady A4, na którą Powiat Jarosławski zdobył pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Na koniec szacunkowe porównanie wydatków na drogi powiatowe od 2015 roku:

Rok 2015 – 9 mln złotych (w tym miasto Jarosław 300 tys. zł)

Rok 2016 – 12 mln (w tym miasto Jarosław 1,7 mln zł)

Rok 2017 – 13 mln złotych (w tym miasto Jarosław 1,8 mln zł)

Umowa patronacka pomiędzy Men’sfield a Zespołem Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu podpisał umowę patronackiej z firmą MEN’SFIELD, w ramach projektu „Bliżej rynku pracy – kompleksowy program edukacji zawodowej w powiecie jarosławskim”. Firma MEN’SFIELD to wiodący producent odzieży męskiej na rynku polskim i zagranicznym.Warto dodać, że to kolejny znaczący partner dla jarosławskich szkół ponadpodstawowych, po GAZ-SYSTEMIE (umowa z Zespołem Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących oraz Centrum Kształcenia Praktycznego) i firmie EXATEL (partner Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących), pozyskany w ostatnim czasie.

Pod tekstem umowy podpisy złożyli: Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski,  Józef Szkoła, wicestarosta, Łukasz Piś, dyrektor ZSLiT im J.Słowackiego oraz przedstawiciele firmy: prezes Jerzy Materna i wiceprezes Beata Przeworska.

Celem patronatu  jest nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwem, którego działalnością jest wytwarzanie odzieży z zastosowaniem nowoczesnych technologii. W jej wyniku uczniowie klas technikum w zawodzie technik przemysłu mody oraz technik technologii odzieży, zostaną objęci m.in. szkoleniami, wizytami studyjnymi w zakładzie oraz stażami zawodowymi, zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Umowa została zawarta 24 listopada.

„Bliżej rynku pracy -  kompleksowy program edukacji zawodowej w powiecie jarosławskim” to projekt realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Na lepsze dopasowanie systemów kształcenia i szkolenia dla potrzeb rynku pracy w szkołach prowadzonych przez powiat jarosławski, pozyskano ponad 4 mln złotych z funduszy europejskich. To m.in. szkolenia, kursy, współpraca z zakładami pracy, ale także wyposażenie i wzmocnienie potencjału zawodowego każdej ze szkół biorących udział w projekcie.

efs

„Program wyrównywania różnic między regionami III”

Informujemy, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił  kolejną edycję programu pn.  "Programu wyrównywania różnic między regionami III".

  1. Obszary programu, które będą realizowane w roku 2018:
a) obszar B  - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy  w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się  i komunikowania;  

b) obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

c)  obszar D – likwidacja barier transportowych;

d) obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

e)  obszaru F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” podane są na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl

Wnioski (załącznik) dotyczące programu  należy składać w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu (kancelaria, pokój nr 1) w terminie do dnia  31.01.2018 r.

Powiat jarosławski wśród 5 najlepszych powiatów Podkarpacia

Podczas tegorocznych uroczystości Dnia Samorządu Terytorialnego w Rzeszowie ogłoszono również wyniki Podkarpackiej Nagrody Samorządowej. Miło donieść, że zauważono osiągnięcia Powiatu Jarosławskiego, jednego z pięciu podkarpackich powiatów, nominowanych do głównej nagrody. Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski, otrzymał zaś wyróżnienie dla Najlepszego Starosty w województwie podkarpackim w 2016 r. oraz nominację do Podkarpackiej Nagrody Samorządowej.

Podkarpacka Nagroda Samorządowa została ogłoszona już po raz siedemnasty. Ocenie podlegały działania samorządu w ubiegłym i plany w bieżącym roku. Jej organizatorami są Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych oraz Tygodnik Regionalny „Nowe Podkarpacie”, honorowy patronat sprawują zaś Marszałek Województwa Podkarpackiego, Władysław Ortyl i Wojewoda Podkarpacki, Ewa Leniart. Tegorocznymi laureatami Podkarpackiej Nagrody Samorządowej zostali ostatecznie Jerzy Adamski, wójt gminy Dydnia, Małgorzata Salacha, burmistrz Kołaczyc i starosta strzyżowski Robert Godek.

W czasie gali podsumowano także pierwszą edycję konkursu wojewody podkarpackiego "Samorządowiec bliski Rodzinie - Amicus Familiae". Przyznano także wyróżnienia laureatom nagrody Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych dla najzdolniejszej młodzieży Podkarpacia. Z powiatu jarosławskiego uhonorowano Piotra Żuka, ucznia trzeciej klasy liceum z innowacją pedagogiczno-psychologiczną z Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu.

Subskrybuj to źródło RSS
Kliknij aby posłuchać tekstu