Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Informacja dla fundacji i stowarzyszeń

Komunikat dotyczący fundacji, jako instytucji obowiązanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 poz. 723 z późn. zm.)

Generalny Inspektor Informacji Finansowej uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie w dniu 13 lipca 2018 r. ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 poz. 723, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą", uległy zmianie przepisy dotyczące fundacji.

Podstawowa różnica między uchyloną ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 poz. z 2017 r. poz. 1049, z późn. zm.), a ustawą w przedmiotowym zakresie dotyczy sposobu kwalifikowania danej fundacji jako instytucji obowiązanej.

Stosownie do treści art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy, instytucją obowiązaną jest fundacja ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491), w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Do obowiązków fundacji będących instytucjami obowiązanymi w rozumieniu przepisów ustawy, m.in. należy:

1) wyznaczenie kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie (art. 6 w zw. z art. 2 ust. 2 pkt 9),

2) wyznaczenie spośród członków organu zarządzającego fundacji osoby odpowiedzialnej za wdrożenie obowiązków określonych w ustawie (art. 7),

3) wyznaczenie pracownika zajmującego kierownicze stanowisko w fundacji odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności fundacji oraz jej pracowników z przepisami ustawy (art. 8),

4) identyfikacja i ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszącego się do działalności fundacji oraz sporządzanie w postaci papierowej lub elektronicznej oceny tego ryzyka (art. 27),

5) stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów fundacji (art. 33 – 37, art. 39 i art. 41),

6) stosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego w przypadkach wyższego ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (art. 43, art. 44 i art. 46),

7) dokumentowanie zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego oraz wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji (art. 34 ust. 3),

8) prowadzenia bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji, w stosunku do klientów wobec, których stosuje się wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego (art. 43 ust. 3),

9) podejmowanie działań określonych w art. 43 ust. 4 w przypadku ujawnienia transakcji nietypowej, nienaturalnie złożonej oraz opiewającej na wysokie kwoty, które wydają się nie mieć uzasadnienia prawnego lub gospodarczego,

10) przechowywanie dokumentacji uzyskanej w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz dowodów m.in. potwierdzających przeprowadzane transakcje (art. 49),

11) wprowadzenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu (art. 50),

12) przekazywanie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji o przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 000 euro (art. 72 ust. 1 pkt 1),

13) zawiadamiania w trybie i na zasadach określonych w ustawie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (art. 74),

14) wstrzymywania transakcji w trybie i na zasadach określonych w ustawie,

15) stosowania szczególnych środków ograniczających wobec osób i podmiotów określonych w ustawie (art. 117).

Stosownie do art. 130 ustawy, fundacje będące instytucjami obowiązanymi w rozumieniu ustawy, podlegają kontroli wykonywania ww. obowiązków.

                  Kontrolę sprawuje Generalny Inspektor Informacji Finansowej będący równocześnie koordynatorem kontroli oraz:
                          - naczelnicy urzędów celno-skarbowych,
                          - ministrowie,
- w ramach sprawowanego przez nich nadzoru lub kontroli nad fundacją.

Kontrola, o której mowa w art. 130 ustawy, może być przeprowadzona w zakresie i na zasadach określonych w ustawie przez ww. organy na podstawie rocznego planu kontroli bądź doraźnie. Przedmiotowa kontrola może być realizowana przez co najmniej dwóch imiennie upoważnionych przez ww. organ pracowników/kontrolerów (art. 131 i art. 132). Szczegółowy zakres upoważnienia
do kontroli określa ustawa w art. 133 ust. 2. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół pokontrolny (art. 141) oraz wystąpienie pokontrolne zawierające m.in. zalecenia pokontrolne (art. 142).

Ponadto należy zauważyć, że znaczącej zmianie uległy przepisy dotyczące kar administracyjnych, w tym rodzaj naruszeń podlegających sankcji administracyjnej (art. 147 i art. 149), jak również rodzaje kar administracyjnych i wysokość kar pieniężnych (art. 150).

Kary administracyjne na fundacje będące instytucjami obowiązanymi w rozumieniu ustawy w drodze decyzji administracyjnej nakłada Generalny Inspektor Informacji Finansowej.

Informacja za www.mf.gov.pl

LIV sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Zawiadamiam, że dnia 27 września 2018 r. o godzinie 12.00 w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17, II piętro odbędą się obrady LIV sesji Rady Powiatu Jarosławskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu
Zbigniew Piskorz

 

Porządek obrad LIV sesji Rady Powiatu Jarosławskiego
w dniu 27 września 2018 r. o godz. 12.00

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Starosty Jarosławskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy LIII a LIV sesją Rady Powiatu.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2018. (Projekt Nr LIV/1)
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2018. (Projekt Nr LIV/2)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. (Projekt Nr LIV/3)
 8. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Jarosławiu. (Projekt Nr LIV/4)
 9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
 10. Interpelacje Radnych.
 11. Wnioski, oświadczenia i zapytania Radnych.
 12. Zakończenie obrad.

Ruch inwestycyjny na drogach powiatu jarosławskiego

Dobiega końca jedna z najważniejszych inwestycji drogowych powiatu jarosławskiego, czyli gruntowna przebudowa ul. Pawłosiowskiej (wraz z nowym rondem), dalej przez Pawłosiów do autostrady A4, współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Koszt to 6,5 mln złotych. Jednocześnie rozpoczyna się kolejny etap budowy mostu w Michałówce, gdzie właśnie oddano do użytku przeprawę zastępczą i rozpoczęto wyburzanie starego mostu. W tym przypadku kosztuje to 7,5 mln złotych.

Między innymi o tym mówił podczas briefingu, który odbył się 19 września,  starosta jarosławski Tadeusz Chrzan. Podsumował on stan zaawansowania nie tylko tych dwóch najważniejszych inwestycji drogowych Powiatu Jarosławskiego. Powiedział także o pozostałych, ponad 60 inwestycjach, na rekordową kwotę 36 mln złotych, które w tym roku przeznaczono na powiatowe drogi.  Wspomniał m.in. o drogach: Kidałowice – Rokietnica (3,7 mln, przy współfinansowaniu z budżetu państwa i gmin Pawłosiów, Chłopice i Rokietnica), Duńkowice – Laszki – Lubaczów (1,6 mln zł – dwa zadania, przy współfinansowaniu Nadleśnictwa Jarosław i gminy Laszki). Odniósł się także do inwestycji ul. Złota Góra w Radymnie – Święte za 1,5 mln zł. – Pojawiły się problemy w wykonaniu części tej drogi przez wykonawcę – wyjaśniał Tadeusz Chrzan. – Jako inwestor nie zamiatamy problemu pod dywan i dopóki nie zostaną wyeliminowane, nie odbierzemy tej drogi.

Starosta Chrzan nawiązał również do inwestycji powiatu w mieście Jarosławiu, gdzie na powiatowe drogi i chodniki od 2015 roku trafiło – także we współpracy z gminą miejską – blisko 13 mln złotych, a tylko w tym roku 9 mln zł. – Staramy się rozwiązywać w pierwszej kolejności najważniejsze problemy komunikacyjne, że wspomnę o dokończeniu małej obwodnicy „Granicznej”, ul. Poniatowskiego, mostu na ul. Zwierzynieckiej, czy ul. Pogodnej, czyli problemach, które były od kilkudziesięciu lat – mówił starosta T. Chrzan.

- Korzystając z okazji chciałbym też podziękować radnym powiatowym, którzy rozumieli i rozumieją taki system inwestycji w drogi powiatowe, który stosujemy, m.in. poprzez uchwalenie obligacji komunalnych  – podsumował swój briefing starosta jarosławski. – Swoje podziękowania kieruję również do pozostałych partnerów, czyli rządu, samorządu województwa, nadleśnictwa Jarosław, gmin z terenu Powiatu, dzięki, którym pozyskujemy tak duże środki spoza budżetu powiatu.

Drugi most na Sanie w Jarosławiu. Są kolejne konkrety!

W Rzeszowie odbyło się spotkanie Rady Projektu dotyczące realizacji projektu koncepcyjnego dla zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec wraz z budową mostu na rzece San oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jarosław”, czyli dotyczące budowy drugiego mostu na Sanie w Jarosławiu.

- Temat drugiego mostu jak widać nie jest „kiełbasą wyborczą”, choć jeszcze niedawno niektórzy zwoływali konferencje tak zatytułowane, i jego budowa nabiera realnych kształtów. Są konkretne propozycje, wyliczenia, harmonogram – podsumowuje kolejny etap budowy drugiego mostu w Jarosławiu starosta jarosławski Tadeusz Chrzan. - Ostatecznie wybór jego usytuowania najlepiej zostawić specjalistom, którzy wiedzą, a nie  „im się wydaje”. Tutaj dużą rolę odgrywa optymalny wybór dla ruchu lokalnego, także w związku z nowopowstającymi i rozwijającymi się w szybkim tempie dzielnicami mieszkaniowymi po drugiej stronie Sanu, ale także dla ruchu tranzytowego i najkorzystniejsze skorelowanie go choćby z węzłami autostradowymi.

Zostały stworzone trzy podstawowe warianty budowy mostu (wraz z ich niewielkimi wariantami). Według zaplanowanego harmonogramu, jeden z podstawowych dokumentów, tzw. "decyzja środowiskowa", który jest wymagany do rozpoczęcia budowy, ma być gotowy 15 marca 2019 roku.

Most powstaje z pieniędzy z rządowego programu Mosty+, zgodnie z obietnicą premiera Morawieckiego. Jego inwestorem będzie samorząd województwa podkarpackiego, we współpracy z miejscowymi samorządami.

Z konsultacji z drogowcami, przeprowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, wynika, że najbardziej korzystny teraz, ale także w perspektywie kilkunastu najbliższych lat, jest „wariant 2”, rozpoczynający się na węźle obwodnicy Jarosławia, w okolicach huty szkła. - Ale, jak powiedziałem, niech zdecydują ostatecznie specjaliści – wyjaśnia starosta Chrzan.

Trwa likwidacja osuwiska. Koszt 11 mln złotych.

W Świebodnej koło Pruchnika trwają prace przy tzw. „palowaniu” istniejącego tam osuwiska. Już wcześniej założono specjalne dreny melioracyjne.

Likwidacja osuwiska to czasochłonna i kosztowna operacja. Finansowanie tego zadania jest rozłożone na trzy lata (2018-2020). Jego całkowita wartość to około 11 mln złotych, z których Powiat Jarosławski zabezpieczy 20%. Pozostałe pieniądze będą pochodzić z budżetu państwa. W tym roku zostanie wydanych już 3,6 mln złotych. – Dzięki tym pieniądzom zabezpieczymy osuwisko oraz odbudujemy zniszczoną w tym miejscu drogę – informuje Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski.

Pieniądze na likwidację osuwiska  w wysokości kilkuset tysięcy złotych trafiały do Powiatu Jarosławskiego z budżetu państwa już w latach 2016 i 2017. Wówczas były przeznaczone na przygotowanie stosownej dokumentacji, rok temu drogowej, dwa lata temu – geologicznej.

Promujemy powiat w telewizji! Zobaczcie i oceńcie, jak bardzo się zmienił.

W czwartek 6 września TVP3 Rzeszów wyemitowała premierowy odcinek #wPROWadzamyZmiany o powiecie jarosławskim. Film jest już dostępny na internecie.

Zobaczcie film o powiecie jarosławskim. Jest dostępny TUTAJ

Dorota Sowa i Arkadiusz Rogowski odwiedzili m.in. Centrum Opieki Medycznej, które dzięki trwającym pracom, wkrótce zamieni się w placówkę XXI wieku. Pokażali rekordowe inwestycje w infrastrukturę drogową i oświatową. W programie także młodzi rolnicy, którzy opowiedzieli, dlaczego warto mieszkać i pracować na wsi.

Nic, tylko samemu zobaczyć, jak bardzo zmienił się nasz powiat w ostatnich latach. Zapraszamy!

Otwarcie i poświęcenie nowych oddziałów w jarosławskim szpitalu

1 sierpnia oficjalne otwarto nowe oddziały neonatologii, położnictwa, ginekologii oraz blok operacyjny w Centrum Opieki Medycznej. Ich poświęcenia dokonał metropolita przemyski abp Adam Szal. W uroczystości wzięli udział m.in. parlamentarzyści: poseł Anna Schmidt-Rodziewicz i senator Mieczysław Golba, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek, samorządowcy z całego powiatu, przedstawiciele służb mundurowych, wykonawca oraz wielu innych znamienitych gości. Gospodarzami wydarzenia byli dyrektor COM Stanisław Krasny i starosta jarosławski Tadeusz Chrzan. Listy gratulacyjne nadesłali m.in. marszałek Sejmu Marek Kuchciński, premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Beata Szydło oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński. Należy też koniecznie dodać, że wg planów dyrekcji szpitala, do końca sierpnia nowe oddziały będą już czynne.

Oddana dziś inwestycja  jest pierwszą w podkarpackich szpitalach w ramach projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Kosztowała ponad 21 mln złotych oraz dodatkowo 5 mln na wyposażenia sal i oddziałów. Po rozbudowie i nadbudowie do wykorzystania jest powierzchnia ponad 3200m², w sumie cztery kondygnacje. Na parterze usytuowana jest centralna sterylizatornia, apteka szpitalna oraz pomieszczenia techniczne. Pierwsze piętro to część ginekologiczna oddziału ginekologiczno-położniczego z 24 łóżkami w salach jedno- lub dwułóżkowych z pełnymi węzłami sanitarnymi. Na drugim piętrze mieści się część położnicza oddziału ginekologiczno-położniczego i oddział neonatologiczny oraz 2 sale porodowe z 3 łóżkami porodowymi. Na trzecim piętrze  usytuowany został blok operacyjny z 4 salami operacyjnymi. Nad budynkiem zlokalizowane jest lądowisko dla śmigłowców lotniczego pogotowia ratunkowego, które będzie mogło przyjmować transporty całodobowo. Budynek połączony jest z pozostałymi częściami szpitala (w tym diagnostyką). – Po ponad 30 latach, kiedy oddano do użytku oddział obserwacyjno-zakaźny, udało się po raz pierwszy zrealizować tak dużą inwestycję w jarosławskim szpitalu – mówił podczas otwarcia starosta jarosławski Tadeusz Chrzan. – Jestem tym bardziej usatysfakcjonowany, bo przed czterema laty obiecywaliśmy wyborcom, że priorytetem będzie opieka zdrowotna i słowa dotrzymaliśmy. A przypomnę, że to początek dobrej zmiany w jarosławskim szpitalu.

18 stycznia 2016 r., decyzją Wojewody Podkarpackiego utworzono Szpitalny Oddział Ratunkowy w Jarosławiu. Jeszcze w 2018 r. Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu rozpocznie przebudowę pomieszczeń na potrzeby SOR. Całkowita wartość projektu to 8,65 mln złotych. Inwestycja będzie możliwa do realizacji dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w wysokości 7,35 mln zł. W tym roku planowana jest także termomodernizacja budynków szpitalnych, rozbudowa systemu zapasowego zasilania energetycznego z wymianą agregatu prądotwórczego na 1000 KW oraz przygotowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na budowę budynku przyszpitalnej przychodni specjalistycznej. Zakończeniem będzie budowa szpitalnej kuchni oraz parkingów, rozwiązujących dotychczasowe problemy logistyczne w latach 2019/2020.

W Radymnie uruchomiono nowy punkt obsługi klienta ds. rejestracji pojazdów

Ulica Lwowska 20, Urząd Miasta w Radymnie – to adres nowego punktu obsługi klienta ds. rejestracji pojazdów, który został uruchomiony w ramach struktury Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jarosławiu. To odpowiedź na potrzeby mieszkańców tej części powiatu, którzy by załatwić sprawy związane z rejestracją swojego pojazdu, nie będą już musieli jeździć do Jarosławia.

- W punkcie obsługi będą możliwe do załatwienia wszystkie sprawy, jakie można było do tej pory załatwić w starostwie powiatowym w Jarosławiu, z wyjątkiem rejestracji na współwłaścicieli – informuje starosta Tadeusz Chrzan. Co ważne, w punkcie obsługi klienta nie będzie ograniczeń ze względu na zamieszkanie w powiecie jarosławskim. Obsługa stron - 7.30-14.30 (w poniedziałek od 8.00).

Subskrybuj to źródło RSS
Kliknij aby posłuchać tekstu