Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

XXXII sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Zawiadamiam, że dnia 30 marca r. o godzinie 12.00 w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17, II piętro odbędą się obrady XXXII sesji Rady Powiatu Jarosławskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Zbigniew Piskorz

 

Porządek obrad XXXII sesji Rady Powiatu Jarosławskiego
w dniu 30 marca 2017 r. o godz. 12.00

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Starosty Jarosławskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy XXXI a XXXII sesją Rady Powiatu.
 5.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2017. (Projekt Nr XXXII/1)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Jarosławskiego do zaciągnięcia zobowiązania ponad granicę ustaloną w budżecie powiatu na 2017 r. przez Radę Powiatu. (Projekt Nr XXXII/2)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego. (Projekt Nr XXXII/3)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą-Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Jarosławskiego. (Projekt Nr XXXII/4)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Jarosławskiego. (Projekt Nr XXXII/5)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Domu Pomocy Społecznej w Sośnicy. (Projekt Nr XXXII/6)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Jarosławskim na lata 2017-2021. (Projekt Nr XXXII/7)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2016r. z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu z zestawieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. (Projekt Nr XXXII/8)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. (Projekt Nr XXXII/9)
 14. Interpelacje Radnych.
 15. Wnioski, oświadczenia i zapytania Radnych.
 16. Zakończenie obrad.

 

Prezydent RP objął patronatem widowisko upamiętniające jarosławskich bohaterów

Prezydent RP, Andrzej Duda objął patronatem honorowym widowisko plenerowe „Gdy nas zabraknie, to kamienie za nas będą mówić”. Spektakl zostanie wystawiony symbolicznie 2 maja w Dniu Flagi Państwowej, ale także w rocznicę tragicznych wydarzeń z 1940 r., przed budynkiem Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu.

W pierwszych dniach maja 1940 roku gestapo rozpoczęło aresztowania młodych ludzi, uczniów jarosławskich szkół i członków jarosławskich organizacji konspiracyjnych. Uczniowie jarosławskiej Szkoły Budowlanej byli pierwszymi więźniami niemieckiego obozu zagłady KL Auschwitz. To dla uczczenia ich pamięci zostanie zorganizowane widowisko.

Pomysłodawcami są Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, który od wielu lat pielęgnuje pamięć tamtych czasów i bohaterów oraz Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „X D.O.K.”, które zrealizuje spektakl. Organizatorami  są także Powiat Jarosławski oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. O objęcie pieczy nad tym wydarzeniem poproszony został również Prezes IPN, dr Jarosław Szarek.

Więcej o inicjatywie znajdą Państwo TUTAJ

Jarosławski szpital wyszedł na plus

Rada Społeczna funkcjonująca przy Centrum Opieki Medycznej, na swoim marcowym posiedzeniu przyjęła uchwały, pozytywnie  opiniując zmiany w  realizacji planu finansowego oraz inwestycyjnego za 2016 rok oraz plany do realizacji w 2017 roku. Dyrektor COM, Stanisław Krasny, otrzymał od przewodniczącego Rady, starosty Tadeusza Chrzana, podziękowania i gratulacje za skuteczne realizowanie strategii zmian w szpitalu. Po raz pierwszy od  kilku lat, jarosławski szpital osiągnął dodatni wynik finansowy.

Dyrektor Krasny twierdzi, że ten efekt, to konsekwencja skutecznych negocjacji z NFZ,  nowej strategii zarządzania, racjonalizacji kosztów i wsparcia otrzymywanego od  Starosty i Rady Powiatu. - Nasz szpital zamknął rok 2016  dodatnim wynikiem finansowym w wysokości  28 217,41 zł stwierdza dyrektor.

Strata za 2015 rok wynosiła ponad 1,8 mln zł. Przewidywana za rok 2016, gdyby nie wprowadzono zmian,  mogła być w wysokości nawet  3 mln zł. - Sytuacja stała się na tyle poważna, że należało podjąć niezbędne, chociaż trudne działania, w celu zachowania  równowagi  finansowej – mówi dyr. St. Krasny. – Uregulowanie finansów szpitala pozwala bardziej spokojnie planować  zadania inwestycyjne,  które są niezbędne, aby nasz szpital miał odpowiednią bazę i infrastrukturę na miarę potrzeb naszych pacjentów,  jak i standardów leczniczych.

- Działania podejmowane w jarosławskim szpitalu mają służyć przede wszystkim podnoszeniu jakości świadczonych usług medycznych, bo to najbardziej interesuje pacjentów – mówi Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski.

Funkcjonująca od miesiąca nowa z-ca dyrektora COM, lek. Monika  Pachacz-Świderska za priorytet uznaje jakość i standard  leczenia. Dotyczy to m.in. szkoleń personelu medycznego, pielęgniarek i lekarzy, w 3-letnim cyklu szkoleń. Pierwsze zajęcia odbędą się jeszcze w marcu. Następuje też porządkowanie w zakresie gospodarowania w sposób racjonalny i ekonomiczny tymi zasobami, które często ratują pacjentowi życie.

Elektroniczna oferta edukacyjna

Drodzy uczniowie klas III Gimnazjów!


W kwietniu ruszy rekrutacja elektroniczna do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Jarosławski. Już teraz można się zapoznać z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018, dostępną na stronie internetowej Powiatu Jarosławskiego w zakładce:

 

Elektroniczna oferta edukacyjnaZachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej, tu znajdą Państwo aktualne informacje.

Zmiany w prawie oświatowym powodują konieczność przesunięcia terminów postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do szkół ponadgimnazjalnych. Dokładne terminy zostaną podane do wiadomości po ogłoszeniu przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty zarządzenia dotyczącego rekrutacji.

Wielkanocny dar serca dla najmłodszych

Już po raz czternasty Publiczne Gimnazjum nr 2 w Jarosławiu organizuje akcję charytatywną „Dzieci Dzieciom - Wielkanocny Dar Serca", nad którą patronat objęli m.in. Starosta Jarosławski i Burmistrz Miasta Jarosławia. Zbiórka żywności trwałej oraz przyborów szkolnych rozpocznie się 27 marca br. i potrwa pięć dni do 31 marca włącznie. Zebrane dary trafią do jarosławskich świetlic środowiskowych, w ubiegłym roku było ich ponad 1400 kg.

Podobnie jak w latach ubiegłych zachęcamy mieszkańców Jarosławia i okolic, w tym także właścicieli firm prywatnych do wsparcia akcji charytatywnej „Dzieci Dzieciom Wielkanocny Dar Serca". Od 27 marca do placówek oświatowych można przekazywać żywność trwałą i przybory szkolne. Zebrane produkty zostaną przekazane na pomoc najuboższym dzieciom korzystającym ze wsparcia jarosławskich świetlic środowiskowych działających na terenie miasta. Akcja trwa do piątku, 31 marca. W ostatnim dniu (godz.10.00-15.00) każdy mieszkaniec będzie mógł wesprzeć akcję w PG nr 2.

W ubiegłym roku przedsięwzięcie spotkało się z pozytywnym odzewem placówek oświatowych - pięciu przedszkoli, sześciu szkół podstawowych, trzech gimnazjów, pięciu szkół ponadgimnazjalnych. Łącznie udało się zebrać ponad 1400 kg, a dary trafiły do czterech świetlic środowiskowych: Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara, Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga", Środowiskowego Ogniska Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszenia Kulturalno-Wychowawczego im. Ks. Piotra Skargi.

Głównym organizatorem akcji jest Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Ks. Stanisława Konarskiego.

Przedsięwzięcie wspierają: Starosta Jarosławski, Burmistrz Miasta Jarosławia, Podkarpacki Kurator Oświaty, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” finansowany ze środków PFRON

pfron logo4

Powiat Jarosławski w roku 2017 będzie realizował pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W 2017 roku będą realizowane następujące formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych:

 Moduł I:

 • Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),
 Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, Wydział : Edukacji i Spraw Społecznych, ul. Jana Pawła II 17, a także na stronie internetowej www.starostwo.jaroalaw.pl w zakładce „Aktywny Samorząd”.

Termin przyjmowania wniosków:

Moduł  I:
- 03.04 – 31.05.2017 r.
- 03.07 – 30.08.2017 r.

Moduł II:
- 06.03. – 30.03.2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017)
- 01.08. – 10.10.2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018)


Realizatorem programu jest  starostwo Powiatowe w Jarosławiu, ul Jana Pawła II 17
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 16 624 62 90

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku

Druki do pobrania na 2017 r.

MODUŁ I

Obszar A – Zadanie Nr 1 – Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Obszar A – Zadanie Nr 2 – Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

 

Obszar B –
Zadanie Nr 1 – Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
Zadanie Nr 2 – Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

 

Obszar C – Zadanie Nr 2 – Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 

Obszar C – Zadanie Nr 3 – Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

 

Obszar C – Zadanie Nr 4 – Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)

 

Obszar D – Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego)

 

MODUŁ II


 
 
Dodatkowe informacje nt. programu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jarosławiu lub pod nr tel. 16 624 62 90; 16 624 62 55

 

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w ramach programu „Aktywny Samorząd” mogą składać wypełnione wnioski wraz z załącznikami w biurze podawczym Starostwa powiatowego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17, pokój nr1. Informacje na  temat programu można uzyskać w wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu pod numerem  telefonu: (16) 624-62-90. Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach pomocy znajdują się pod adresem: www.pfron.org.pl

Kilometry Dobra 2017 od 1 marca do 3 czerwca w Jarosławiu

Komitet Społeczny „Jarosławskie Kilometry Dobra 2017” w skład którego wchodzą trzy jarosławskie stowarzyszenia:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Stowarzyszenie Sympatyków Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych Ogólnokształcących oraz Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Edukacji „Razem Łatwiej” przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi od 1 marca rozpoczyna zbiórkę pieniędzy, które zasilą konto w ramach uczestnictwa w międzynarodowej kampanii Kilometry Dobra.

Zebrane środki pozwolą zrealizować cel jakim jest pozyskanie środków na zakup sprzętu sportowego, rehabilitacyjnego i diagnostycznego, który będzie służył długofalowemu działaniu profilaktycznemu dla dzieci i młodzieży

Kilometry Dobra to stworzona w Polsce międzynarodowa kampania dobroczynna, która zrzesza działające lokalnie organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia charytatywne i pomaga im w zbieraniu pieniędzy na konkretne, społeczne cele. W tegorocznej edycji, z finałem w czerwcu 2017 roku, organizatorzy i organizacje partnerskie podejmą próbę pobicia rekordu Guinnesa w najdłuższym ciągu monet, gdyż główną konkurencją jest układanie ciągu monet o jednym nominale – stąd tytułowe Kilometry Dobra. Wszystkie organizacje biorące udział w kampanii, przez 3 miesiące jej trwania, organizować będą zbiórki, kwesty i eventy dobroczynne w celu zebrania jak największej sumy potrzebnej na realizację wyznaczonych celów. Podczas finału, odbywającego się 3-4 czerwca, we wszystkich miastach kampanii, zebrane datki zostaną spieniężone. Jednozłotowe monety, przyklejone na taśmę klejącą, utworzą metrowe odcinki mierzalnego dobra. Do pobicia rekordu świata potrzeba aż 75 km, czyli ponad 3,3 mln zł.

Do tegorocznej edycji zgłosiło się 50 organizacji w tym 7 z innych państw. Jarosław reprezentuje wspomniany Komitet Społeczny „JAROSŁAWSKIE KILOMETRY DOBRA 2017”, który przygotował różnorodne imprezy towarzyszące, pozwalające zrealizować wyznaczone cele.

W ramach charytatywnej kampanii „ Jarosławskie Kilometry Dobra 2017”, trwającej od 1 marca do 4 czerwca 2017r. organizowane będą różnorodne imprezy towarzyszące, promujące kampanię. Swoim patronatem wspiera nas Starosta Jarosławski, Tadeusz Chrzan i Burmistrz Miasta Jarosławia, Waldemar Paluch. Włodarze naszego miasta i powiatu wykazali się ogromnym zrozumieniem celowości i innowacyjności naszego projektu.

Państwa wsparcie i włączenie się w tę charytatywną inicjatywę będzie dla nas ogromną radością, a dla Państwa satysfakcją, że przyczyniliście się do zrealizowania szczytnego celu. Nasze działania będą promowane  w prasie i telewizji  lokalnej, a Grono Darczyńców i Sponsorów umieszczone na ogólnopolskiej stronie "Kilometrów Dobra". Gorąco liczymy na Państwa pomoc, wierząc, że dla Was będzie to wspaniała promocja i reklama. Finał kampanii „Kilometrów Dobra 2017”, który odbędzie się 4 czerwca 2017 na Rynku w Jarosławiu będzie dla nas okazją do złożenia Państwu publicznych podziękowań i przeliczenia Waszego dobra na metry.

 Udział w Kilometrach Dobra to dla naszych organizacji świetny sprawdzian wzajemnej współpracy dla naszego wspaniałego miasta. Zapraszamy wszystkich, by układali Kilometry Dobra z nami, wierzymy, że mieszkańcy naszego miasta i regionu sprawią, że cel finansowy 60 tys. zł. zostanie osiągnięty z nawiązką.

Wszystkich, którzy chcą wesprzeć nasze przedsięwzięcie i dowiedzieć  się więcej o  inicjatywie zapraszamy na  stronę www.kilometrydobra.pl/organization/jaroslaw/

W załącznikach dostępne są również informacje o sposobie wpłaty, harmonogramie wydarzeń oraz imprezie pod nazwą "Twoje endorfiny to szczęście innej rodziny".

 

Informacja organizatorów

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie jarosławskim

Zgodnie z ustawą   z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Jarosławski realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające  na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Starosta Jarosławski ustalił pięć punktów pomocy prawnej, w których od 1 stycznia 2017 r. będzie udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą.

 • Punkt nr 1
  Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
  ul. Jana Pawła II 17
  37-500 Jarosław
  poniedziałek – piątek: 13.00 - 17.00
 • Punkt nr 4:
  Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
  ul. Jana Pawła II 17
  37-500 Jarosław
  poniedziałek – piątek: 8.00 - 12.00
 • Punkt nr 2:
  Urząd Miasta w Radymnie
  ul. Lwowska 20
  37-550 Radymno          
  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8.00 - 12.00
  środa: 11.00 - 15.00
 • Punkt nr 3:
  Urząd Gminy w Chłopicach
  37-561 Chłopice 149a
  środa, piątek: 8.00 - 12.00

  Urząd Gminy w Laszkach
  37-543 Laszki  36
  poniedziałek, czwartek: 8.00 - 12.00

  Urząd Gminy w Wiązownicy
  ul. Warszawska 15
  37-522 Wiązownica wtorek: 8.00 - 12.00
 • Punkt nr 5:
  Urząd Miejski w Pruchniku
  ul. Rynek 1
  37-560 Pruchnik
  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8.00 - 12.00
  środa: 11.00 - 15.00
Nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego.

W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad mogą udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie).

Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • młodzież do 26 roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci, osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
 • kobiety w ciąży
Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub  o ustanowienie pełnomocnika   z urzędu.
Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
   
Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Subskrybuj to źródło RSS
Kliknij aby posłuchać tekstu