Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Znamy nowy Zarząd Powiatu Jarosławskiego i Prezydium Rady

Starostą jarosławskim kadencji 2018 – 2023 pozostał dotychczasowy gospodarz Powiatu Tadeusz Chrzan. Został wybrany jednogłośnie. Przewodniczącym Rady Powiatu Jarosławskiego wybrano Stanisława Kłopota. Te i pozostałe rozstrzygnięcia osobowe zapadły podczas I sesji nowej Rady Powiatu, 20 listopada.

Starosta jarosławski otrzymał 25 głosów, czyli zagłosował za nim cały skład Rady Powiatu. Zgłaszający jego kandydaturę radny Marek Kucab powiedział m.in. - Tadeusz Chrzan został wybrany najlepszym starostą województwa podkarpackiego ostatniego czterolecia w prestiżowym konkursie Podkarpacka Nagroda Samorządowa, a przez Związek Powiatów Polskich uhonorowany tytułem „Samorządowca XX-lecia”. Tak widzą go zewnątrz naszego powiatu, a ta ocena wynika z faktów i oceny kondycji powiatu jarosławskiego. Więc i my nie powinniśmy mieć najmniejszych wątpliwości, że jest najlepszym kandydatem.

Nowy przewodniczący Rady Stanisław Kłopot otrzymał 24 głosy za. Wiceprzewodniczącymi zostali Grażyna Strzelec (25 głosów za) oraz Andrzej Wyczawski (22 głosy za). Wicestarostą jarosławskim wybrano Mariusza Trojaka (22 głosy za), zaś społecznymi Członkami Zarządu Powiatu zostali: Marek Kisielewicz, Marek Kucab i Marek Sobolewski. W czasie wyborów nie było żadnych innych zgłoszonych kandydatur.

Głosowanie poprzedziło wręczenie nominacji na radnych powiatowych oraz ślubowanie. Tę część obrad, do momentu wyboru przewodniczącego, prowadził najstarszy radny, czyli Józef Długoń. Warto odnotować, że w miejsce Wacława Szkoły, który zrezygnował z mandatu, radnym powiatowym został Zbigniew Piskorz.

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu z nową karetką transportową

Karetka do transportu międzyszpitalnego, to nowy zakup jarosławskiej placówki, sfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu. Pojazd posiada najnowocześniejsze udogodnienia, może przewozić do trzech pacjentów jednocześnie. Koszt zakupu pojazdu wyniósł 160 tys zł. Warto przy okazji dodać, że jarosławski szpital w roku bieżącym dokonał zakupów niezbędnych sprzętów na kwotę ponad 5,8 mln złotych.

- Dzięki karetce, wyposażonej m.in. w fotel przeznaczony dla pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, instalację tlenu medycznego, klimatyzację, przewóz stał się bardziej komfortowy i bezpieczniejszy zarówno dla pacjenta, jak i dla personelu medycznego – opowiada o nowym zakupie COM starosta Tadeusz Chrzan.  Jest to o tyle ważne, że transporty między  szpitalne odbywają się niejednokrotnie na znacznych dystansach. Dodatkowo, karetka wyposażona jest w specjalistyczne nosze, odpowiednie do przewozu dzieci.

- Karetka do przewozu międzyszpitalnego, z oznaczeniem „T”, jest czwartą tego typu w taborze naszego szpitala. Jej zakup to wychodzenie naprzeciw potrzebom naszych pacjentów, chęć świadczenia pomocy na jak najwyższym poziomie - podkreśla dyrektor COM w Jarosławiu Stanisław Krasny.

Nowoczesna karetka to niejedyne udogodnienie, o jakie bogatszy stał się w ostatnim czasie jarosławski szpital. W związku z rozbudową szpitala, zakupiono m.in.  elektryczne, łatwo sterowalne wózki jezdne ze wspomaganiem, które są bezpieczne zarówno dla pacjentów, jak i personelu czy materac próżniowy, będący wyposażeniem sali operacyjnej.

W najbliższym czasie zakończy się także kolejna inwestycja szpitala, jaką jest oddanie do użytku agregatu prądotwórczego, który zabezpieczy stały dostęp do energii elektrycznej w razie awarii.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1b, art. 4 ust. 1 pkt 22a oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 ze zm.) i art. 10 ustawy  z dnia 15  czerwca  2018 roku  o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1467),

Zarząd Powiatu Jarosławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2019 r.

XI Jarosławskie Potyczki Ortograficzne

W 2018 roku obchodzimy stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Wśród uroczystości uświetniających tę rocznicę w naszym powiecie znajdą się również XI Jarosławskie Potyczki Ortograficzne. Jest to święto języka narodowego, który stanowi o naszej tożsamości i jest elementem kultury ojczystej. To dzięki literaturze przetrwał duch polskości w ciężkich latach niewoli, dlatego dbałość o poprawność języka powinna być naszą stałą troską.

Tegoroczna edycja konkursu, wraz z ceremonią ogłoszenia wyników i wręczenia nagród, odbędzie się 12 grudnia 2018 r. o godz. 9.00 w Auli Niebieskiej Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu.

Jarosławskie Potyczki Ortograficzne są cykliczną imprezą o zasłużonej renomie. Krzewią i promują poprawną polszczyznę, rozbudzają motywację do pogłębiania wiedzy i umiejętności ortograficznych. Konkurs jest adresowany przede wszystkim do młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studentów, mieszkańców miasta, powiatu jarosławskiego i województwa podkarpackiego, a także zaproszonych gości.

Organizatorami Potyczek są Starosta Jarosławski, Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Jarosławiu. Partnerami konkursu są: Burmistrz Miasta Jarosławia, Uniwersytet Rzeszowski i Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu.

Zwycięzca dyktanda będzie mógł przez rok posługiwać się honorowym i zaszczytnym tytułem Jarosławskiego Mistrza Ortografii, ponadto dla najlepszych organizatorzy ufundowali cenne nagrody rzeczowe.

Regulamin konkursu znajduje się na stronach: Starostwa Powiatowego w Jarosławiu (plik do pobrania), Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu http://www.ekonomikjaroslaw.pl i Biblioteki Pedagogicznej w Jarosławiu: https://przemysl.pbw.org.pl/

Serdecznie zapraszamy!


Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej - w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Ogłoszenie
o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2019 r.


Na podstawie art. 15 ust. 2a i ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) Zarząd Powiatu Jarosławskiego ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy do składu komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznegow zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2019 r.

§ 1.      Sposób i termin zgłaszania kandydatów.

1.      Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej winny złożyć zgłoszenie zawierające wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia na członka komisji konkursowej oraz deklarację udziału w pracach komisji konkursowej.

2.      Zgłoszenie należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 21 listopada 2018 r. do godz. 12.00 w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu ul. Jana Pawła II 17; 37-500 Jarosław, pok.1 lub nadesłać drogą pocztową na w/w adres, z dopiskiem na kopercie „Konkurs pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie – komisja konkursowa”.

3.      Za zgłoszenie złożone w terminie uznaje się takie, które wpłynie do 21 listopada 2018 r. do godz. 12.00 do Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, pok. 1.

§ 2.   Wymagania w stosunku do kandydatów.

Zgłoszenia na kandydatów mogą składać osoby, które:

1.        uzyskały rekomendację przynajmniej jednej organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która spełnia łącznie poniższe warunki:

a.       posiada osobowość prawną i prowadzi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Jarosławskiego,

b.      posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w realizacji zadań związanych z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa.

2.        nie zostały rekomendowane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorące udział w konkursie.

3.        są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.

§3.       Kwalifikacja do komisji konkursowej.

Na członków komisji konkursowej zostaną powołane dwie pierwsze osoby ze zgłoszonych kandydatów spełniających wymagania, o których mowa w § 2.

§4.       Zadania członka komisji konkursowej.

Do zadań członków komisji konkursowej należy w szczególności:

1.        czynne uczestnictwo w posiedzeniach i pracach komisji konkursowej zgodnie z ustalonym harmonogramem,

2.        udział w ocenie i wyborze najkorzystniejszych ofert w oparciu o kryteria ustalone w Ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 rokui zgodnie z Regulaminem prac komisji konkursowej,

3.        sporządzanie uzasadnień ocen poszczególnych ofert,

4.        udział w przygotowywaniu protokołu z prac komisji konkursowej w celu przedstawienia do akceptacji Zarządu Powiatu Jarosławskiego listy ofert rekomendowanych do realizacji wraz z proponowanymi kwotami dotacji,

5.        członkowie komisji konkursowej są zobowiązani do zachowania poufności na zasadach obowiązujących członków komisji konkursowej oraz do zwrotu wszystkich otrzymanych dokumentów i materiałów.

§5.       Postanowienia końcowe.

1.        Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

2.        Wzór formularza zgłoszenia na członka komisji konkursowej oraz deklaracji udziału w pracach komisji konkursowej, stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Ważne i ciekawe projekty PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu informuje, że we współpracy z Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Jarosławiu realizuje dwa projekty:

·         „19 Dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży-2018”

·         „Kampania Biała Wstążka”

W ramach projektu „19 Dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży-2018” odbędą się dyżury kuratorów zawodowych Sądu Rejonowego w Jarosławiu wspólnie z pracownikami socjalnymi PCPR.

Dyżury w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu (budynek Starostwa Powiatowego, ul Jana Pawła II 17, 2. piętro) odbędą się w dniach:

·         13 listopada od godz. 10.00 do godz. 12.00;

·         14 listopada od godz. 10.00 do godz. 12.00;

·         16 listopada od godz. 10.00 do godz. 12.00.

„Kampania Biała Wstążka” trwać będzie od 25 listopada do 10 grudnia 2018 r., podczas której kuratorzy zawodowi wspólnie z pracownikami socjalnymi PCPR odbędą dyżury w jego siedzibie (budynek Starostwa Powiatowego, ul Jana Pawła II 17, 2. piętro) w Jarosławiu w dniach:

·         26 listopada od godz.10.00 do godz. 12.00;

·         28 listopada od godz.10.00 do godz. 12.00;

·         29  listopada od godz.10.00 do godz. 12.00;

·         4 grudnia od godz.10.00 do godz. 12.00;

·         5 grudnia od godz.10.00 do godz. 12.00;

·         7 grudnia od godz.10.00 do godz. 12.00.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania ze specjalistycznej pomocy w ramach projektów.

I sesja Rady Powiatu Jarosławskiego w kadencji 2018-2023

Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 8 listopada 2018 r. pierwsza sesja Rady Powiatu Jarosławskiego VI kadencji odbędzie się 20 listopada 2018 r. o godz. 12.00 na sali narad (II piętro) Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17.

Porządek obrad:

    1. Ślubowanie Radnych
    2. Wybór Przewodniczącego Rady - projekt uchwały nr I/1/2018 Rady Powiatu Jarosławskiego

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 8 listopada 2018 r.

WAŻNE! Komunikat w sprawie czasowego zamknięcia dworca PKS w Jarosławiu

Szanowni Podróżni, od dnia 5 listopada 2018 r., w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi, na okres ok. 2 tygodni nastąpiło całkowite zamknięcie terenu dworca autobusowego w Jarosławiu. Odjazdy autobusów PKS Jarosław S.A. odbywać się będą z przystanków przy ulicach: Pruchnickiej, Poniatowskiego, Sikorskiego oraz Słowackiego. Autobusy innych przewoźników odjeżdżać będą z terenu zajezdni przy ul. Przemysłowej 15.

Kierunek: Cetula, Charytany, Jawornik Polski, Laszki, Lubaczów, Przeworsk, Rzeszów, Sieniawa, Tarnogród, Tryńcza, Wiązownica, Zapałów

odjazdy z przystanków:

ul. Poniatowskiego naprzeciw Komendy Policji

ul. Sikorskiego

Kierunek: Hawłowice, Jankowice, Pełnatycze, Pruchnik, Rączyna, Roźwienica, Rudołowice, Rzeplin, Tapin, Wola Rokietnicka, Zamiechów, Zarzecze

odjazdy z przystanków:

ul. Poniatowskiego naprzeciw Komendy Policji

ul. Sikorskiego

ul. Słowackiego naprzeciw dawnego kina

ul. Pruchnicka przy PWSTE

Przepraszamy za utrudnienia!

Informacja za PKS Jarosław

Subskrybuj to źródło RSS
Kliknij aby posłuchać tekstu