Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Dworzec PKS w Jarosławiu z nowym obliczem

W planach Powiatu Jarosławskiego, właściciela PKS Jarosław, jest wybudowanie nowego dworca autobusowego w Jarosławiu, połączonego z powierzchnią handlową. – Jest już inwestor, który podejmie się tego zadania – mówi Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski. – Wydzierżawiliśmy odpowiednią działkę na 30 lat. I choć firma jest spoza naszego regionu, w umowie są też zapisy, że pierwszeństwo w najmie mają mieć jarosławscy przedsiębiorcy.

Oprócz nowego dworca PKS, połączonego z galerią handlową, starosta jarosławski planuje też na placu należącym do PKS (obok dworca PKP) zorganizować centrum przesiadkowe dla PKS, MZK i prywatnych przewoźników. – Będzie to związane z potrzebą wybudowania nowego odcinka drogi, łączącego przelotową ul. Poniatowskiego z otoczeniem nowego dworca – tłumaczy plany Tadeusz Chrzan. – Chcemy uporządkować teren wokół dworca i być może – w porozumieniu z burmistrzem Jarosławia – wybudować także przejście podziemne, tam, gdzie obecnie jest zejście na parking przed dworcem PKP.

Zgodnie z planami inwestycja ma być gotowa w przyszłym roku.

Na zdjęciach obecny wygląd dworca PKS w Jarosławiu i wizualizacja nowego.

XXXVI Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Zawiadamiam, że dnia 27 czerwca 2017 r. o godzinie 12.00 w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17, II piętro, odbędą się obrady XXXVI sesji Rady Powiatu Jarosławskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu
Zbigniew Piskorz

 

Porządek obrad XXXVI sesji Rady Powiatu Jarosławskiego 
w dniu 27 czerwca 2017 r. o godz. 12ºº

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Starosty Jarosławskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy XXXV a XXXVI sesją Rady Powiatu.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jarosławskiego oraz udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok:
   1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jarosławskiego za 2016 rok;
   2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Jarosławskiego za rok 2016;
   3. Przedstawienie Informacji o stanie mienia Powiatu Jarosławskiego;
   4. Przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jarosławskiego za 2016 rok;
   5. Przedstawienie Opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jarosławskiego oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok;
   6. Dyskusja;
   7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jarosławskiego za 2016 rok (Projekt Nr XXXVI/1)
   8. Przedstawienie Wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Jarosławskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016;
   9. Przedstawieni Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie absolutorium;
   10. Dyskusja;
   11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016 (Projekt nr XXXVI/2).
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2017 (Projekt Nr XXXVI/3)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Jarosławskiego do zaciągnięcia zobowiązania ponad granicę ustaloną w budżecie powiatu na 2017 r. przez Radę Powiatu. (Projekt Nr XXXVI/4)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji przychodowych Powiatu Jarosławskiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. (Projekt Nr XXXVI/5)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego. (Projekt Nr XXXVI/6)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego oraz zapewnienia dostępności świadczeń przez apteki ogólnodostępne również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy w 2017 roku. (Projekt Nr XXXVI/7)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Jarosławski, oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć. (Projekt Nr XXXVI/8)
 12. Interpelacje Radnych.
 13. Wnioski, oświadczenia i zapytania Radnych.
 14. Zakończenie obrad.

Pieniądze z funduszy europejskich pozyskane przez Powiat Jarosławski - informacja na półmetku obecnego okresu finansowania

Obecnie Powiat Jarosławski realizuje 6 projektów współfinansowanych z pieniędzy unijnych, nie licząc tych prowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy. Z tego źródła pozyskał już 23 mln zł. A do tego dochodzi jeszcze 3 projekty, gdzie Powiat Jarosławski jest partnerem, czyli kolejne 46,5 mln złotych. Według zapowiedzi Tadeusza Chrzana, starosty jarosławskiego, to nie ostatnie konkursy w prowadzonych przez fundusze europejskie naborach, w których wystartuje Powiat.

Powiat Jarosławski realizuje swoje projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w następujących zakresach:

Edukacja

·         Przedszkolaki gotowe na start (Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej)

Wartość całkowita projektu – 197 488,75 zł

Wartość dofinansowania z UE – 167 865,43 zł

Planowana realizacja: 2016 – 2017

·         Bliżej rynku pracy – kompleksowy program edukacji zawodowej w Powiecie Jarosławskim (Działanie 9.4 „Poprawa jakości kształcenia zawodowego”)

Wartość całkowita projektu – 4 935 250,02 zł

Wartość dofinansowania z UE – 4 194 962,51 zł

Planowana realizacja: 2016 – 2018

·         CKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu (Działanie 9.4 „Poprawa jakości kształcenia zawodowego”)

Wartość całkowita projektu – 397 531,25 zł

Wartość dofinansowania z UE – 337 264,06 zł

Planowana realizacja: 2016 – 2018

·         Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego poprzez zakup wyposażenia dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu (działanie 6.4.2 „Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ)

Wartość całkowita projektu – 3 562 829,00 zł

Wartość dofinansowania z UE – 2 999 902,00 zł

Planowana realizacja: 2017

Czysta energia

·         Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo-wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE (3.2)

Wartość całkowita projektu – 11 556 060,68 zł

Wartość dofinansowania z UE – 9 694 952,60 zł

Planowana realizacja: 2017  r. (dotyczy Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Centrum Kształcenia Praktycznego)

Inwestycje drogowe

·         Poprawa powiązań komunikacyjnych Powiatu Jarosławskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 1725R Jarosław – Pawłosiów, nr 1725R ul. Pawłosiowska pomiędzy autostradą A4 a miastem Jarosław (5.1)

Wartość projektu: 6 504 555,72 zł

Wartość dofinansowania z UE – 5 528 872,36 zł

Planowana realizacja: 2017

Szczegóły na stronie http://starostwo.jaroslaw.pl/fundusze oraz www.mapadotacji.gov.pl

fun eurp abcd

Dom pod Lipami już oficjalnie

To była naprawdę wzruszająca uroczystość. 9 czerwca oddano oficjalnie do użytku Dom pod Lipami w Radymnie, czyli dom dziecka prowadzony przez Powiat Jarosławski. To była doskonała okazja do podziękowania „Naszej Fundacji” z Warszawy, która była inwestorem budowy, oraz sponsorom, dzięki którym Dom pod Lipami jest najnowocześniejszą tego typu placówką w Polsce.

W uroczystości, oprócz „Naszej Fundacji” i części sponsorów, wzięli udział także przedstawiciele parlamentarzystów i władz regionu. Byli samorządowcy i radni wszystkich szczebli, z radnymi Powiatu Jarosławskiego na czele, a także goście reprezentujący różnorodne instytucje oraz urzędy: wojewódzkie, powiatowe i gminne z całego Podkarpacia. Poświęcenia dokonali ks. Andrzej Surowiec, archiprezbiter jarosławski oraz ks. Grzegorz Kowalczyk, proboszcz parafii pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Radymnie. Symboliczną wstęgę przecięli zaś Jolanta Pasynkiewicz z „Naszej Fudacji”, Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski oraz Dominik, domownik Domu pod Lipami. Nie można też nie wspomnieć o pysznym poczęstunku przygotowanym przez Zespół Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących z Jarosławia.

Dom pod Lipami, bo tak nazywa się budynek domu dziecka, zlokalizowany jest w Radymnie (do tej pory jego siedzibą był Jarosław). Nowa siedziba powstała dzięki współpracy Powiatu Jarosławskiego, prowadzącego dom dziecka, z „Naszą Fundacją”, która była inwestorem tego zadania, które kosztowało około 8 mln złotych.

Pieniądze na ten cel były pozyskiwane w bardzo rozmaity sposób, m.in. dzięki 1% oraz akcjom w których uczestniczyły takie gwiazdy, jak Borys Szyc i Sonia Bohosiewicz. „Nasza Fundacja” organizowała także coroczne Wieczory Charytatywne z udziałem wielu znamienitych gości.

W Domu pod Lipami zamieszkało 28. wychowanków. Mają do swojej dyspozycji jedno- i dwuosobowe pokoje z łazienkami. Są pomieszczenia do nauki, wypoczynku oraz rekreacji. Nie zapomniano o aneksach kuchennych. Na terenie wokół budynku jest wydzielone miejsce na plac zabaw, boiska sportowe oraz ognisko czy grilla. Jest także ogród.

Powiat jarosławski wśród 5 najlepszych powiatów Podkarpacia

2 czerwca w Rzeszowie odbyły się uroczystości Dnia Samorządu Terytorialnego. Tradycyjnie była to okazja do ogłoszenia wyników Podkarpackiej Nagrody Samorządowej. W tym roku zauważono także osiągnięcia Powiatu Jarosławskiego, jednego z pięciu podkarpackich powiatów, nominowanych do głównej nagrody. Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski, otrzymał zaś wyróżnienie dla Najlepszego Starosty w województwie podkarpackim w 2016 r. oraz nominację do Podkarpackiej Nagrody Samorządowej.

Podkarpacka Nagroda Samorządowa została ogłoszona już po raz siedemnasty. Ocenie podlegały działania samorządu w ubiegłym i plany w bieżącym roku. Jej organizatorami są Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych oraz Tygodnik Regionalny „Nowe Podkarpacie”, honorowy patronat sprawują zaś Marszałek Województwa Podkarpackiego, Władysław Ortyl i Wojewoda Podkarpacki, Ewa Leniart. Tegorocznymi laureatami Podkarpackiej Nagrody Samorządowej zostali ostatecznie Jerzy Adamski, wójt gminy Dydnia, Małgorzata Salacha, burmistrz Kołaczyc i starosta strzyżowski Robert Godek.

W czasie gali podsumowano także pierwszą edycję konkursu wojewody podkarpackiego "Samorządowiec bliski Rodzinie - Amicus Familiae". Przyznano także wyróżnienia laureatom nagrody Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych dla najzdolniejszej młodzieży Podkarpacia. Z powiatu jarosławskiego uhonorowano Piotra Żuka, ucznia trzeciej klasy liceum z innowacją pedagogiczno-psychologiczną z Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu.

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” finansowany ze środków PFRON

pfron logo4

Powiat Jarosławski w roku 2017 będzie realizował pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W 2017 roku będą realizowane następujące formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych:

 Moduł I:

 • Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),
 Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, Wydział : Edukacji i Spraw Społecznych, ul. Jana Pawła II 17, a także na stronie internetowej www.starostwo.jaroalaw.pl w zakładce „Aktywny Samorząd”.

Termin przyjmowania wniosków:

Moduł  I:
- 03.04 – 31.05.2017 r.
- 03.07 – 30.08.2017 r.

Moduł II:
- 06.03. – 30.03.2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017)
- 01.08. – 10.10.2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018)


Realizatorem programu jest  starostwo Powiatowe w Jarosławiu, ul Jana Pawła II 17
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 16 624 62 90

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku

Druki do pobrania na 2017 r.

MODUŁ I

Obszar A – Zadanie Nr 1 – Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Obszar A – Zadanie Nr 2 – Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

 

Obszar B –
Zadanie Nr 1 – Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
Zadanie Nr 2 – Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

 

Obszar C – Zadanie Nr 2 – Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 

Obszar C – Zadanie Nr 3 – Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

 

Obszar C – Zadanie Nr 4 – Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)

 

Obszar D – Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego)

 

MODUŁ II


 
 
Dodatkowe informacje nt. programu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jarosławiu lub pod nr tel. 16 624 62 90; 16 624 62 55

 

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w ramach programu „Aktywny Samorząd” mogą składać wypełnione wnioski wraz z załącznikami w biurze podawczym Starostwa powiatowego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17, pokój nr1. Informacje na  temat programu można uzyskać w wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu pod numerem  telefonu: (16) 624-62-90. Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach pomocy znajdują się pod adresem: www.pfron.org.pl

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie jarosławskim

Zgodnie z ustawą   z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Jarosławski realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające  na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Starosta Jarosławski ustalił pięć punktów pomocy prawnej, w których od 1 stycznia 2017 r. będzie udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą.

 • Punkt nr 1
  Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
  ul. Jana Pawła II 17
  37-500 Jarosław
  poniedziałek – piątek: 13.00 - 17.00
 • Punkt nr 4:
  Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
  ul. Jana Pawła II 17
  37-500 Jarosław
  poniedziałek – piątek: 8.00 - 12.00
 • Punkt nr 2:
  Urząd Miasta w Radymnie
  ul. Lwowska 20
  37-550 Radymno          
  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8.00 - 12.00
  środa: 11.00 - 15.00
 • Punkt nr 3:
  Urząd Gminy w Chłopicach
  37-561 Chłopice 149a
  środa, piątek: 8.00 - 12.00

  Urząd Gminy w Laszkach
  37-543 Laszki  36
  poniedziałek, czwartek: 8.00 - 12.00

  Urząd Gminy w Wiązownicy
  ul. Warszawska 15
  37-522 Wiązownica wtorek: 8.00 - 12.00
 • Punkt nr 5:
  Urząd Miejski w Pruchniku
  ul. Rynek 1
  37-560 Pruchnik
  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8.00 - 12.00
  środa: 11.00 - 15.00
Nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego.

W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad mogą udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie).

Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • młodzież do 26 roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci, osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
 • kobiety w ciąży
Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub  o ustanowienie pełnomocnika   z urzędu.
Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
   
Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Subskrybuj to źródło RSS
Kliknij aby posłuchać tekstu