Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Podsumowanie projektu „CKP kształci zawodowo”

Powiat Jarosławski zakończył realizację projektu „CKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu”. Był on współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Wartość całkowita projektu wyniosła 396 781,25 zł przy dofinansowaniu ze środków unijnych w kwocie 337 264,06 zł, budżet Państwa 19 839,06 zł i  wkładzie własnym w kwocie 39 678,13 zł.

Projekt przeznaczony był dla 24 nauczycieli kształcenia zawodowego i praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w CKP w Jarosławiu oraz 240 uczniów kształcących się w CKP
w Jarosławiu.

Celem głównym projektu była poprawa jakości kształcenia w CKP w Jarosławiu w tym wzmocnienie bazy edukacyjnej, dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy, co w dalszym okresie czasu umożliwi łatwiejsze przechodzenie młodzieży z etapu edukacji do sfery zawodowej.

Najważniejszymi zadaniami w projekcie były:

·         Studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu „Mechatronika i programowanie obrabiarek CNC w procesach wytwórczych”.

·         Szkolenia i kursy dla nauczycieli z zakresu związanego z nauczanym zawodem.

·         Realizacja staży i praktyk dla uczniów CKP.

·         Szkolenia i kursy dla uczniów.

·         Doposażenie pracowni.

·         Realizacja wycieczek do przedsiębiorców.

W ramach projektu odbyło się:

W roku 2017:

Czterech nauczycieli Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu rozpoczęło studia podyplomowe z zakresu „Mechatronika i programowanie obrabiarek CNC w procesach wytwórczych”. Studia realizowane były przez Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską w Przemyślu. Studia nadały uprawnienia do nauczania przedmiotów mechanicznych i mechatroniki w szkołach ponadgimnazjalnych.

Dwóch nauczycieli Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu zrealizowało kursy: budowa i eksploatacja gazowych PE oraz budowa i eksploatacja sieci gazowych PA. Szkolenie realizowane było w Warszawie przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.  Oddział Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego. Szkolenia dotyczyły zawodu planowanego do utworzenia, jakim jest technik gazownictwa.  Ponadto w ramach tego zadania zrealizowało dwa kursy: "Budowa i eksploatacja instalacji gazowych z miedzi", który odbył się w dniach 8-10.12.2017 r. oraz "Projektowanie, budowa i eksploatacja instalacji i odbiorników gazowych", który odbył się w dniach 11-15.12.2017. Szkolenie realizowane było w Warszawie przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.  Oddział Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego. Szkolenia dotyczyły zawodu, jakim jest technik gazownictwa. 

Ośmiu nauczycieli rozpoczęło i ukończyło realizację kursu kwalifikacyjnego z zakresu pedagogiki specjalnej. Kurs przeprowadzony został przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Szkolenie dotyczyło nauczycieli, którzy realizują zajęcia z uczniami ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jarosławiu. Uczestnicy kursu otrzymali świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu pracujących z uczniami z upośledzeniem umysłowym wystawione przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

Kolejnych dwóch nauczycieli Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu zrealizowało kurs z zakresu instalacji fotowoltaicznych. Szkolenie realizowane było przez firmę SOLSUM w Piwnicznej Zdrój. Szkolenie dotyczyło zawodu już realizowanego w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu tj. technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Było to intensywne szkolenie instalatora systemów fotowoltaicznych, kończący się uzyskaniem certyfikatu.

W ramach projektu dwóch nauczycieli Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu zrealizowało kurs w zakresie „Frezarki i Tokarki CNC” realizowany przez Centrum Szkoleń Inżynierskich EMT-Systems w Gliwicach.

Ponadto Centrum Szkoleń Inżynierskich EMT-Systems w Gliwicach przeprowadziło kurs w zakresie „mechanika i budowa maszyn”, które zrealizowało 5 nauczycieli Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu.

W ramach projektu realizowano również kurs dla jednego nauczyciela na uprawnienia instruktora nauki jazdy. Kurs realizowany był przez Prywatny Ośrodek Szkolenia Kierowców „Wiraż” w Jarosławiu. Uczestnik ukończył kurs otrzymując zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów.

W ramach projektu 15 uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu zrealizowało kurs na uprawnienia energetyczne SEP. Kurs realizowany był przez nauczycieli Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu. Kurs zakończony został egzaminem przeprowadzonym przez Stowarzyszenie Polskich Energetyków Oddział w Rzeszowie. Egzamin zdali wszyscy uczestnicy kursu.

W ramach projektu realizowany był kurs na uprawnienia spawacza TIG i MAG. Zajęcia w części teoretycznej przeprowadzone zostały przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie – Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Jarosławiu. Natomiast zajęcia w części praktycznej realizowane były przez nauczycieli Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu. Na kurs uczęszczało 6 uczniów w zakresie uprawnień na uprawnienia spawacza TIG oraz 6 uczniów na uprawnienia spawacza MAG. Kurs zakończył się egzaminem, który odbył się w dniu 22.06.2017 r. i został przeprowadzony przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie – Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Jarosławiu. Egzamin zdali wszyscy uczestnicy kursu, otrzymując książeczki spawacza i świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza.

W ramach projektu „CKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu” zorganizowano wycieczki zawodowe dla uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu. W pięciu zorganizowanych w roku 2017 wycieczkach wzięło udział 150 uczniów wraz z opiekunami.

- 18 maja 2017 r. odbyła się wycieczka do Huty „Stalowa Wola” w Stalowej Woli. Wycieczka miała na celu poznanie lokalnego środowiska pracy w Hucie „Stalowa Wola”, zapoznanie się
z organizacją stanowisk, pracą brygad do ślusarskich prac przygotowawczych, montażem podzespołów oraz montażem końcowym.

- 19 maja 2017 r. odbyła się wycieczka do miejscowości Husów - Podziemnego Magazynu Gazu „Husów” (magazyn gazu wysokometanowego o pojemności czynnej 350 mln m3). Celem wycieczki było poznanie lokalnego środowiska pracy w miejscu magazynowania i technologii podziemnego magazynowania gazu.

- 24 maja 2017 r. odbyła się wycieczka do miejscowości Markowicze. Celem wycieczki było poznanie lokalnego środowiska pracy i technologii wytwarzania w nowoczesnym zakładzie produkcji ceramiki budowlanej firmy Leier oraz zapoznanie uczestników z nowoczesnym procesem produkcji i dystrybucji ceramicznych cegieł i pustaków budowlanych. Proces produkcji został zaprezentowany przez kadrę kierowniczą zakładów od eksploatacji złoża surowców, poprzez badania laboratoryjne do składowania i dystrybucji gotowych wyrobów. W drodze powrotnej odbyło się zwiedzanie kamieniołomów w Józefowie – miejsca pozyskiwania kamienia budowlanego.

- 2 czerwca 2017 r. odbyła się wycieczka do miejscowości Kolbuszowa, gdzie zwiedzano zakładu produkcji betonów prefabrykowanych oraz Głogowa Małopolskiego - zakładu produkcji betonu autoklawizowanego. Celem było poznanie lokalnego środowiska pracy i technologii wytwarzania w nowoczesnym zakładzie produkcji betonu komórkowego firmy SOLBET oraz zapoznanie uczestników z nowoczesnym procesem produkcji i dystrybucji betonu autoklawizowanego (bloczków) oraz prefabrykatów z betonu zwykłego, produkowanych przez grupę kapitałową Solbet. W drodze powrotnej odbyło się zwiedzanie parku przy Zamku w Łańcucie ze zwróceniem uwagi na obiekty architektury zamkowej i obiekty architektury ogrodowej.

- 8 czerwca 2017 r. odbyła się wycieczka do miejscowości Solina – Arłamów, której celem było poznanie lokalnego środowiska pracy w miejscu wytwarzania i technologii wytwarzania ekologicznej energii (zapora w Solinie i w Arłamowie – najnowocześniejszego w Polsce układu kogeneracyjnego wytwarzania energii z biomasy.

W lipcu i sierpniu 2017 r. 35 uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu miało okazję uczestniczyć w stażach i praktykach zawodowych u pracodawców. Uczniowie kształcący się w takich zawodach jak: elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, technik budownictwa, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych i mechanik samochodowy mogli podnieść swoje umiejętności zawodowe w profesjonalnych zakładach budowlanych i mechanicznych.

Realizacja płatnych staży i praktyk zawodowych była dla uczniów znakomitą okazją zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego. Działanie to znacząco wzmocniło współpracę szkoły z lokalnymi pracodawcami. Uczniowie Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu mieli okazję zdobywać doświadczenia zawodowe u lokalnych przedsiębiorców m.in. Usługi Remontowo Budowlane Jacek Kucab, FHU Maciej Bąk, MAG-GUM, Usługi Hydrauliczne Marcin Sroka, Usługi Remontowo Budowlane Zbigniew Cebulak, Auto-Watkem Sp.z o.o., Axtone S.A., Mechanik Pojazdów Samochodowych A.G.K.-Grzegorz Kosior, Usługi Remontowo-Budowlane Wiesław Sadoch, Stal-Systems S.A., FPHU Metalix, PGE Dystrybucja S.A. oddz. Jarosław, Schindler Polska Sp. z o. o.,  Lucjan Mazur Stacja Kontroli Pojazdów Obsługa i Naprawa, Stacja Kontroli i Obsługi Pojazdów „CAR-TEST-SKP” Paweł Chmura, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Energobud" Leszek Sołtysiak, Zakład Elektromechaniki Pojazdowej Paweł Siara i innych.

Uczniowie bardzo pochlebnie wypowiadali się o możliwości odbycia praktyk i staży w zakładach pracy. A oto kilka opinii naszych uczniów:

„Przez ten czas miałem możliwość zdobycia cennego doświadczenia i sprawdzić swoje dotychczasowe kwalifikacje zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy. Nie ukrywam również, że stypendium stażowe i zwrot kosztów dojazdu na staż to dodatkowy plusik”

„Dzięki udokumentowanemu przebiegowi realizacji stażu mam możliwość wykazania dodatkowego doświadczenia w dokumentach rekrutacyjnych np. CV”

„Poprzez odbycie praktyk zawodowych miałem możliwość pogłębienia i zdobycia nowej wiedzy, umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy”

„Poprzez odbycie praktyk zawodowych miałem możliwość pokazania się pracodawcy, jako solidny, uczciwy, szybko uczący się przyszły pracownik”

Nad prawidłowym przebiegiem staży i praktyk zawodowych czuwała cały czas dyrekcja CKP, kierownik oraz koordynator projektu, którzy odbyli wyrywkowe wizyty monitorujące. Wizyty wypadły bardzo dobrze, uczniowie byli zadowoleni z odbywanych staży i praktyk zawodowych, a pracodawcy bardzo chwalili umiejętności naszych uczniów.

W roku 2018:

Czterech nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu (dawniej Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu) ukończyło studia podyplomowe z zakresu „Mechatronika i programowanie obrabiarek CNC w procesach wytwórczych. Studia realizowane były przez Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską w Przemyślu. Studia nadały nauczycielom uprawnienia do nauczania przedmiotów mechanicznych i mechatroniki w szkołach ponadgimnazjalnych.

W ramach projektu ogółem 30 uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu zrealizowało kurs na uprawnienia energetyczne SEP. Kurs realizowany był przez nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu. Kurs zakończony został egzaminem przeprowadzonym przez Stowarzyszenie Polskich Energetyków Oddział w Rzeszowie. Egzamin zdali wszyscy uczestnicy kursu. Druga część realizacji kursu na uprawnienia energetyczne SEP rozpoczęła się w dniu 03.03.2018 r. także w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Polskich Energetyków Oddział w Rzeszowie.

W ramach projektu realizowany był kurs na uprawnienia spawacza TIG i MAG. Zajęcia w części teoretycznej przeprowadzone zostały przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie – Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Jarosławiu. Natomiast zajęcia w części praktycznej były realizowane przez nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu. Na kurs uczęszczało w sumie 12 uczniów w zakresie uprawnień na uprawnienia spawacza TIG oraz 12 uczniów na uprawnienia spawacza MAG. Druga część realizacji kursu odbyła się w dniach 20.03.2018 – TIG oraz 26.03.2018 r. – MAG. W wyniku rekrutacji zakwalifikowano na kurs na uprawnienia spawacza TIG – 6 osób oraz MAG – 6 osób.  Egzamin z drugiej części kursu odbył się 20.06.2018 r. i został przeprowadzony przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie – Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Jarosławiu. Egzamin zdali wszyscy uczestnicy kursu otrzymując Książeczki spawacza i Świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza.

W ramach projektu zakupiono samochód osobowy do nauki jazdy, jako pomoc dydaktyczną, który będzie wykorzystywany do nauki jazdy przez uczniów Centrum. Samochód kupiony za kwotę 44 700 zł będzie nieocenioną pomocą dla uczniów, którzy będą realizować kurs nauki jazdy.

W ramach projektu „CKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu” zorganizowano wycieczki zawodowe dla uczniów CKZiU w Jarosławiu. W 10 zorganizowanych wycieczkach wzięło udział ogółem 304 uczniów wraz z opiekunami (5 wycieczek w roku 2017 oraz 5 wycieczek w roku 2018).

- Drugą część zadania przewidzianą na rok 2018 rozpoczęła wycieczka do miejscowości Markowicze, która odbyła się 9 maja 2018 r. Celem wycieczki było poznanie lokalnego środowiska pracy i technologii wytwarzania w nowoczesnym zakładzie produkcji ceramiki budowlanej firmy Leier oraz zapoznanie uczestników z nowoczesnym procesem produkcji i dystrybucji ceramicznych cegieł i pustaków budowlanych.

- 16 maja 2018 r. odbyła się wycieczka do miejscowości Solina – Arłamów, której celem podobnie, jak w ubiegłym roku było poznanie lokalnego środowiska pracy w miejscu wytwarzania i technologii wytwarzania ekologicznej energii.

- 22 maja 2018 r. odbyła się wycieczka do miejscowości Kolbuszowa (zakład produkcji betonów prefabrykowanych) oraz Głogowa Małopolskiego (zwiedzenie zakładu produkcji betonu autoklawizowanego). Celem było poznanie lokalnego środowiska pracy i technologii wytwarzania w nowoczesnym zakładzie produkcji betonu komórkowego firmy SOLBET oraz zapoznanie uczestników z nowoczesnym procesem produkcji i dystrybucji betonu autoklawizowanego (bloczków) oraz prefabrykatów z betonu zwykłego, produkowanych przez grupę kapitałową Solbet

- 24 maja 2018 r. odbyła się wycieczka do miejscowości Husów, gdzie zlokalizowany jest  Podziemny Magazyn Gazu „Husów”. Celem wycieczki było poznanie lokalnego środowiska pracy w miejscu magazynowania i technologii podziemnego magazynowania gazu.

- 4 czerwca  2018 r. odbyła się wycieczka do Huty „Stalowa Wola” w Stalowej Woli. Wycieczka miała na celu poznanie lokalnego środowiska pracy w Hucie „Stalowa Wola”, zapoznanie się z organizacją stanowisk, pracą brygad do ślusarskich prac przygotowawczych, montażem podzespołów oraz montażem końcowym.

W czerwcu 2018 r. przeprowadzono rekrutację na staże i praktyki zawodowe u pracodawców, prowadzono rozmowy z pracodawcami celem znalezienia miejsc dla uczniów na realizację zadania. W lipcu 32 uczniów (w tym 2 kobiety) rozpoczęło staże i praktyki zawodowe.

Uczniowie kształcący się w takich zawodach jak: elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, technik budownictwa, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych i mechanik samochodowy, mogli podnieść swoje umiejętności zawodowe w profesjonalnych firmach i zakładach pracy. Realizacja płatnych staży i praktyk zawodowych była dla uczniów znakomitą okazją zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego. Realizacja tego zadania pozwoliła wzmocnić współpracę placówki z lokalnymi pracodawcami. Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu mieli okazję zdobyć doświadczenia zawodowe u lokalnych przedsiębiorców m.in. Zakład Instalacyjny Wod.-Kan. i Gaz  Jan Szyk, AUTO CENTRUM Jan i Waldemar Kwiecień, Zakład Usług Technicznych TECH-MET, Zakład Bud.Ins. Gaz Andrzej Wojtas, O-I Produkacja Polska S.A. w Jarosławiu, INSTAL-TECH Usługi Instalacyjne Rudołowice, ELSTER S.C. w Wiązownicy, AUTO – SERVICE w Jarosławiu, Firma Usługowa INSTAL w Pruchniku, DARK-BRUK w Laszkach i innych.

2Pobiegnij Tropem Wilczym

Jarosław po raz kolejny włączy się w upamiętnienie Żołnierzy Niezłomnych. Ruszyły już zapisy do biegu, który odbędzie się 3 marca. Start w samo południe sprzed pomnika mjr. Władysława Koby, przy klasztorze oo. dominikanów, koniec - po 1963 symbolicznych metrach, na rynku. Na uczestników czeka 400 pakietów startowych, ale dołączyć może każdy. Zapraszamy!

1963 m. nawiązuje do roku stracenia ostatniego żołnierza wyklętego Józefa Franczaka. Na biegaczy czekać będą specjalne medale, pamiątkowe zdjęcia, piknik wojskowy z grochówką i gorącą herbatą. Wszystko po to, by wspólnie świętować Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Aby wziąć udział w biegu, otrzymać pakiet startowy, a na mecie okolicznościowy medal należy zarejestrować się na  www.tropemwilczym.miastojaroslaw.plRegulamin biegu, oświadczenie oraz podstawowe informacje znajdują się na stronie zapisowej.

Organizator ogólnopolski: Fundacja Wolność i Demokracja.

Organizatorzy lokalni: Burmistrz Miasta Jarosławia, Starosta Jarosławski, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Centrum Kultury i Promocji, Miejski Ośrodek Kultury.

Cykl warsztatów filmowych CamON - rekrutacja do 4 marca

Pasjonujesz się filmem, ale bycie jedynie odbiorcą ci nie wystarcza? Marzysz o związaniu swojej przyszłości z produkcją filmową? A może masz na koncie autorskie realizacje? Dobrze trafiłeś – program filmowy CamON jest tworzony z myślą o takich jak Ty!

Podkarpacka Komisja Filmowa po raz trzeci zaprasza na cykl praktycznych warsztatów, które pomagają stawiać pierwsze kroki w filmie i poszerzać posiadane umiejętności pod okiem profesjonalistów. W programie tegorocznej edycji znajdą się zajęcia operatorskie, montażowe, scenariuszowe oraz poświęcone reżyserii i organizacji produkcji a spotkania poprowadzą aktywni twórcy z polskiej branży filmowej. Program realizowany będzie podczas weekendowych spotkań odbywających się w Rzeszowie od marca do listopada 2019 r. i podzielony na dwie integralne części: dokumentalną i fabularną.

Do udziału w programie zapraszamy osoby powyżej 16. roku życia, zarówno te które mają już doświadczenie w branży audiowizualnej jak i pasjonatów, którzy w filmie będą stawiać pierwsze kroki. Udział warsztatach jest bezpłatny a rekrutacja trwa do 4 marca 2019. Więcej na temat tegorocznego programu, regulamin i kartę zgłoszenia znajdziesz na stronie:

http://podkarpackiefilm.pl/pl/edukacja/warsztaty-camon

Patriotyzm Jutra

Muzeum Historii Polski ogłasza nabór wniosków do XI edycji ogólnopolskiego programu grantowego „Patriotyzm Jutra” skierowanego do organizacji pozarządowych i samorządowych instytucji kultury.

"Patriotyzm Jutra" to ogólnopolski program grantowy, który służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury. Zależy nam na ukazaniu historii w sposób ciekawy, nowatorski i angażujący. Zapraszamy wszystkie stowarzyszenia, fundacje, biblioteki, domy kultury i muzea regionalne z całej Polski do zapoznania się z Regulaminem tegorocznej edycji programu i zgłaszania swoich projektów.

W ramach programu przyznane zostaną dotacje w wysokości od 5 do 70 tys. zł.


Aby złożyć wniosek, należy zalogować się pod adresem: https://formularze.patriotyzmjutra.pl/

W ubiegłorocznej edycji programu Muzeum dofinansowało 143 projekty. Wachlarz zagadnień, który zaprezentowano był bardzo szeroki. Projekty poświęcono bardzo różnorodnym dziedzinom historii: politycznej, gospodarczej, historii nauki i techniki, a także historii społecznej, historii życia codziennego.

Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 8 marca 2019 r.

Dodatkowych informacji i wskazówek udzielają koordynatorki Programu:
Marta Winiarek
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 22 211 90 28
Aneta Stawińska
tel.: 22 211 90 72
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy do udziału!

Finał projektu "Bliżej rynku pracy" w szkołach powiatu jarosławskiego

Zakończył się trwający 2 lata projekt Bliżej rynku pracy realizowany w dziewięciu zespołach szkół powiatu jarosławskiego. Wyposażono je w nowoczesne pracownie i sprzęt do praktycznej nauki kilku zawodów - związanych między innymi z weterynarią, gastronomią, grafiką a nawet obsługą dronów. Dzięki temu uczniowie - po skończeniu edukacji - nie będą mieli problemów ze znalezieniem pracy.

Zobacz film TVP3 Rzeszów. Jest dostępny TUTAJ

Jako jedna z dwóch placówek na Podkarpaciu Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu uczy przyszłych techników weterynarii. W nowej pracowni spędzają najwięcej czasu poznając między innymi anatomię zwierząt i diagnostykę. Pomaga w tym nowoczesny sprzęt, w tym kilkanaście mikroskopów z całym zestawem laboratoryjnych preparatów.

Do dyspozycji uczniów są także nowoczesne analizatory biochemiczne i hematologiczne. Oraz specjalne fantomy na przykład psa, przy których mogą uczyć się jak pomagać zwierzętom. Wyposażenie nowej pracowni weterynaryjnej kosztowało 100 tysięcy złotych. W ramach projektu - Bliżej rynku pracy z nowego sprzętu mogą korzystać także uczniowie innych kierunków.

- Skorzystaliśmy z dofinansowania 200 tysięcy złotych i wsparliśmy wszystkie nasze kierunki techniczne, te które zasługują na inwestycje i są kluczowe jeśli chodzi o przyszłość i możliwości kształcenia. – mówi dyrektor jednej ze szkół.

Nowa pracownia powstała także w Zespole Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących. Praktyczne zajęcia mają tu przyszli piekarze i cukiernicy zarówno ze szkoły branżowej jak i technikum. Pod okiem nauczycieli - od podstaw przygotowują pieczywo, ciasta i desery.

Zajęcia w pracowni może mieć jednocześnie kilkunastu uczniów, a każda grupa przygotowywać inne wyroby. Do dyspozycji mają sprzęt, którego nie powstydziłaby się żadna profesjonalna piekarnia, czy cukiernia. Kosztował blisko 160 tysięcy złotych.

Większe szanse zatrudnienia - taki był cel realizowanego przez 2 lata projektu „Bliżej rynku pracy”. W powiecie jarosławski włączyło się do niego 9 zespołów szkół, które w sumie dostały 4 miliony 300 tysięcy złotych. Większość to dotacja z funduszy europejskich. Pieniądze wykorzystano nie tylko do zakup nowego sprzętu do szkolnych pracowni, ale także na opłacenie zawodowych praktyk, szkoleń i kursów. Skorzystało z nich 1600 uczniów, ale też 68 nauczycieli.

Informacja: Aktualności TVP3 Rzeszów (Krzysztof Kuchaj)

Projekt "Bliżej rynku pracy - kompleksowy program edukacji zawodowej w Powiecie Jarosławskim" był współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

2

Kwalifikacja wojskowa w powiecie jarosławskim w dniach 4 lutego - 14 marca 2019 r.

Przedstawiamy obwieszczenie wojewody podkarpackiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. na terenie województwa podkarpackiego. W załączniku obwieszczenie do pobranie w pliku .pdf.  Wybrane fragmenty dotyczące powiatu jarosławskiego (zasady i harmonogram), także w formie dołączonych zdjęć w galerii.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku

Starosta Jarosławski informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2030 ze zm.) Powiat Jarosławski od 1 stycznia 2016 roku realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Na rok 2019 Starosta Jarosławski ustalił pięć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w których od 1 stycznia 2019 roku będzie udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zostały zlokalizowane w powiatowym i gminnych lokalach, na podstawie zawartych porozumień.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
  • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

 Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu:  (016) 624 62 62 w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 8.00 do 12.00.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa  w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Nieodpłatna pomoc prawna będzie świadczona według poniżej zamieszczonego Harmonogramu pracy w 2019 roku dla 5  punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Jarosławskiego:

Punkt nr 1: 
     Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
     ul. Jana Pawła II 17
     37-500 Jarosław   
     Od poniedziałku do piątku: od godz. 12:00 do godz. 16:00

Punkt nr 2:
    Urząd Gminy wWiązownicy
    ul. Warszawska 15
    37-522 Wiązownica,
    Od poniedziałku do piątku: od godz. 08:00 do godz. 12:00

Punkt nr 3:
    Urząd Gminyw  Radymnie
    Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno sp. z o.o.,
    Skołoszów ul. Dworska 7, 37-550 Radymno      
    Poniedziałek:       od godz. 8:00  do godz. 12:00
    Wtorek:                 od godz.  8:00 do godz. 12:00
    Środa:                   od godz.  8:00 do godz. 12:00

     Urząd Gminy wChłopicach
     37-561 Chłopice 149a
     Czwartek:         od godz. 8:00  do godz. 12:00
     Piątek:              od godz.  8:00 do godz. 12:00

Punkt nr 4:
     Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
     ul. Jana Pawła II 17
     37-500 Jarosław
     Od poniedziałku do piątku: od godz. 08:00 do godz. 12:00

Punkt nr 5:
    Urząd Miejski w Pruchniku
    ul. Rynek 1
    37-560 Pruchnik
    Od poniedziałku do piątku: od godz. 08:00 do godz. 12:00

Walka ze smogiem

W odpowiedzi na prośbę autorów publikujemy dziś na naszej stronie apel Obywatelskiej Rady Kultury, zamieszczony niedawno w internecie, a dotyczący przeciwdziałania smogowi, czyli problemowi, który dotyczy nas wszystkich. Jego twórcy dołączyli do niego kilka interesujących informacji, filmów oraz stron internetowych, które pokazują „jak palić, by nie truć niepotrzebnie środowiska”. Zachęcamy do lektury!

"Szanowni Państwo.

Jest to najważniejszy wątek w historii „Jarosław w Potrawce” (nazwa profilu facebook’owego - przyp. red.). Nie zamykam możliwości komentowania, ale bardzo proszę,  o wpisy tylko przemyślane i nieprzeszkadzające nam w naszej akcji. Wszystko co tu napiszę będzie oparte na faktach i liczbach, na danych naukowych, rządowych lub na naszych próbach praktycznych. 

Jak wszystkim powszechnie wiadomo, środowisko w którym żyjemy jest zanieczyszczane na wszystkie możliwe sposoby, z nasileniem nie raz wielokrotnie przekraczającym tolerowanie przez nasze organizmy. Do tego doprowadziliśmy. Jest to cena za te wszystkie nasze samochody, telewizję, wojny, industrializację, komfort i miliony podobnych rzeczy składających się na naszą cywilizację. 

Kilka razy już sygnalizowałem, że przygotowujemy się do walki z duszącym nas smogiem w Jarosławiu. Jeśli zmierzymy się z tym wszyscy razem, to poziom zanieczyszczenia powietrza w Jarosławiu zostanie wymiernie obniżony. Warunkiem koniecznym jest to, że bierzemy się do pracy wszyscy, bez wyjątków. Czyli my mieszkańcy miasta i powiatu, władze miasta, powiatu i gmin, związki wyznaniowe, szkoły, urzędy, stowarzyszenia, media, instytucje – po prostu wszyscy. Opracowałem program antysmogowy AS, którego wdrożenie pozwoli na obniżenie poziomu zanieczyszczenia powietrza na naszym terenie. Jako stowarzyszenie ORKA rozmawiamy z różnymi instytucjami i władzami, to dopiero początek. Ale żeby nie wiem jak wszystkie instytucje się wysilały, to bez zaangażowania mieszkańców nic nam z tego nie wyjdzie. 

Cztery lata temu NIK opublikowała wyniki z kontroli czystości powietrza w Polsce https://www.nik.gov.pl/plik/id,7764,vp,9732.pdf.  Wynika z niego, że piece domowe CO powodują 82 – 92,8%  zanieczyszczeń, komunikacja (spaliny, klocki hamulcowe, opony, wzbijany kurz) 5,4 - 7%, a przemysł 1,8 – 9%. Są to dane uśrednione dla całego kraju, dlatego w każdej miejscowości należy do tego podchodzić w sposób indywidualny. W oparciu o państwowy monitoring czystości powietrza w Jarosławiu wiemy, że poziom cząstek stałych PM10 spadaz 80μg/m³ zimą, do 20μg/m³ latem. Natomiast, i tu uwaga: poziom benzo(a)pirenu, czyli tego świństwa, które powoduje m.in. raka, zimą podnosi się w stosunku do lata o 11500% czyli 115-krotnie! https://stacje.wios.rzeszow.pl/dane-pomiarowe/manualne/stacja/10/parametry/194-192/roczny/2017  

I jest to spowodowane tradycyjnym, złym sposobem palenia w kotłach starego typu, gdzie palimy od dołu. Wiemy to z  opracowań rządowych, doświadczeń wielu Polaków oraz naszych ustaleń praktycznych. 

Jak zatem palić? 

Proszę otworzyć tę instrukcję, jest naprawdę doskonale opracowana: http://czysteogrzewanie.pl/wp-content/uploads/2018/08/poradnik_v2_082018.pdf

Pokazuje ona w jaki sposób palić w naszych piecach starego typu, przy okazji oszczędzając na kosztach zakupu opału nawet do 40%. To są fakty, nie nasza fantasmagoria. My to sprawdziliśmy, a potwierdza polskie Ministerstwo Środowiska. 

Nauczmy się palić w piecach od góry. To wbrew przyzwyczajeniom, ale oszczędniejsze i bardziej ekologiczne. W większości kotłów można tak właśnie palić.

I jeszcze jedno na koniec. Nauczmy się, przestawmy, wprowadźmy nieco kultury do naszego życia  i NIE PALMY ŚMIECI I ODPADÓW! Tego robić nie wolno. To jest karalne, to grzech, to wstyd. Oszczędź dzieci – nie pal śmieci! 

Pozdrawiam wszystkich. Zbigniew Polit."

Przydatne informacje, jak wskazują autorzy apelu, znajdą Państwo również na stronie „Czyste ogrzewanie” http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/jak-palic-czysto-weglem/ oraz w filmie poniżej.

Subskrybuj to źródło RSS
Kliknij aby posłuchać tekstu