Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Ogłoszenie o dodatkowej rekrutacji szkół i przedszkoli do Projektu pn. „Od przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim”

Z dniem 1 września 2013 r. Powiat Jarosławski rozpoczął realizacje Projektu pn. „Od przedszkola do dorosłości - kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Głównym celem Projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Jarosławskim przez stworzenie i wdrożenie planów wspomagania 37 szkół i 6 przedszkoli spójnych z ich potrzebami.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany będzie w okresie od 1 września 2013 do 31 lipca 2015 roku.

Rekrutacja szkół i przedszkoli do udziału w Projekcie prowadzona jest od dnia 4 września 2013 r.

Szkoły/przedszkola ubiegające się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie zobowiązane są do złożenia w terminie do dnia 14 października 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu w Wydziale Oświaty kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych (wersja papierowa, opatrzona podpisami). Dokumenty można przesyłać również pocztą tradycyjną na adres Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław z dopiskiem: Projekt pn. „Od przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim”.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa szkół i przedszkoli w Projekcie wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jarosławiu http://www.starostwo.jaroslaw.pl/ w zakładce „Informacje Oświatowe”.

Serdecznie zapraszamy Dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu Powiatu Jarosławskiego do udziału w Projekcie.

Kliknij aby posłuchać tekstu