Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Ogłoszenie o rekrutacji szkół

Z dniem 1 września 2013 r. Powiat Jarosławski rozpoczął realizację Projektu pn. "Od przedszkola do dorosłości - kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Głównym celem Projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Jarosławskim przez stworzenie i wdrożenie planów wspomagania 36 szkół i 7 przedszkoli spójnych z ich potrzebami.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany jest od 1 września 2013 do 31 lipca 2015 roku.

Szkoły ubiegające się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie zobowiązane są do złożenia w terminie do dnia 12 września 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu w Wydziale Oświaty kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych (wersja papierowa, opatrzona podpisami). Dokumenty można przesyłać również pocztą tradycyjną na adres Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław z dopiskiem: Projekt pn. „Od przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim”.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa szkół w Projekcie wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jarosławiu http://www.starostwo.jaroslaw.pl/ w zakładce „Informacje Oświatowe”.

Serdecznie zapraszamy Dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu Powiatu Jarosławskiego do udziału w Projekcie.

Kierownik Projektu

Adam Pióro

 

Kliknij aby posłuchać tekstu