Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Konferencja Podsumowująca projekt „Od przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławiu”

W dniu 18 czerwca 2015 r. o godz.11.00 w Sali Konferencyjnej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Jarosławiu odbyła się Konferencja Podsumowująca projekt „Od przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim” realizowany w latach 2013 – 2015 przez Powiat Jarosławski w Partnerstwie z Instytutem Komeńskiego w Warszawie oraz Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.


W Konferencji wzięli udział zaproszeni Goście, Dyrektorzy oraz przedstawiciele Rad Pedagogicznych szkół realizujących projekt, Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji, Koordynatorzy Sieci, Kadra Zarządzająca oraz projektem.   Konferencję otworzyła Pani Lucyna Paulo – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.


Projekt „Od przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim” współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Projekt był realizowany ogółem w 47 szkołach i przedszkolach, w tym: 7 – przedszkolach, 21 – szkołach podstawowych, 10 – gimnazjach, 9 – szkołach ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Jarosławskiego. W projekcie uczestniczyło 776 nauczycieli/lek.


Celem głównym projektu było podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Jarosławskim przez stworzenie i wdrożenie planów wspomagania. A ponadto poprawa spójności i efektywności programów doskonalenia nauczycieli przez wdrożenie 86 rocznych planów doskonalenia opartych na diagnozie potrzeb, podniesienie kompetencji nauczycieli i dyrektorów 47 szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie rocznych planów wspomagania oraz podniesienie jakości współpracy nauczycieli przez prowadzenie 4 sieci tematycznych dla ok. 100 nauczycieli/lek Doskonalenie nauczycieli odbywało się w następujących obszarach tematycznych:

 • Nauczyciel 45+;
 • Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny internet;
 • Rodzice są partnerami szkoły;
 • Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki; 
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła;
 • Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich;
 • Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?
 • Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?
 • Szkoła promuje wartość edukacji;
 • Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się;
 • Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych;
 • Projekt edukacyjny w szkole;
 • Ocenianie kształtujące;
 • Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym;
 • Projekt edukacyjny w szkole;

Podczas realizacji projektu utworzono i prowadzono 4 sieci współpracy i samorealizacji doskonalące się w następujących tematach: „Metody projektów badawczych w pracy z dziećmi”, „Nauczyciele pracują zespołowo”, „Ewaluacja pracy szkoły – praca zespołowa nauczycieli”, „Wycieczka jako forma nauczania przedmiotów przyrodniczych”.

Kliknij aby posłuchać tekstu