Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Przedszkolaki gotowe na start

2

 

 

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie

Tytuł projektu: Przedszkolaki gotowe na start

Nr projektu: RPPK.09.01.00-IP.01-18-001/15

Okres realizacji projektu: od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r.

Wartość projektu: 197 488,75 zł

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 167 865,43 zł

Typ projektu: Dostosowanie istniejących miejsc w ośrodku wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego (OWP) o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci.

Beneficjent: Powiat Jarosławski/Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Jana Pawła II

Opis i cel projektu:

Główną grupę docelową stanowią dzieci z określoną dysfunkcją (autyzm, niepełnosprawność intelektualna, ruchowa) oddziałów przedszkolnych specjalnych przy SOSW w Jarosławiu. Drugą grupę docelową stanowią obydwa oddziały przedszkolne. Dodatkowo wsparciem objęci zostaną także rodzice (opiekunowie prawni) dzieci uczestniczących w projekcie.

Najważniejsze zadania w projekcie to organizacja zajęć dla dzieci, wspierających ich rozwój w sferze ruchowej, poznawczej i społeczno–emocjonalnej, w tym zajęcia: ruchowo-muzyczno-artystyczne, aktywizujące-rozwijające oraz rehabilitacyjne na basenie, hipoterapia i fizjoterapia. W projekcie przewidziane jest również utworzenie gabinetu rehabilitacji ruchowej, doposażenie gabinetu stymulacji polisensorycznej i sali do gimnastyki korekcyjnej. Rodzice zaangażowani będą w zajęcia podczas wycieczki.

Poprawa jakości i dostępności oferty edukacyjnej w oddziałach przedszkolnych specjalnych przy SOSW w Jarosławiu poprzez dostosowanie i wyposażenie bazy dydaktycznej do indywidualnych potrzeb 10 dzieci z niepełnosprawnościami i organizację dodatkowych zajęć wyrównujących stwierdzone u nich deficyty.

Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP) poprzez: dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów.

Strona internetowa projektu - http://sosw.jaroslaw.pl/2559-2/

Efekty realizacji projektu:

Najważniejszym rezultatem projektu będzie uruchomienie gabinetu rehabilitacji ruchowej, dzięki któremu dzieci osiągną postępy w zakresie lokomocji, zaradności w życiu codziennym i samoobsłudze. Efektem pozostałych zajęć będzie znacząca poprawa szans edukacyjnych przedszkolaków.

 

Informacje o realizacji projektu:

 

http://starostwo.jaroslaw.pl/nowosci-oswiatowe/item/3663-w-osrodku-szkolno-wychowawczym-im-jana-pawla-ii-w-jaroslawiu-przedszkolaki-sa-gotowe-na-start

http://starostwo.jaroslaw.pl/nowosci-oswiatowe/item/3697-zielone-przedszkole

http://starostwo.jaroslaw.pl/aktualnosci/item/3698-pieniadze-z-funduszy-europejskich-pozyskane-przez-powiat-jaroslawski-informacja-na-polmetku-obecnego-okresu-finansowania

http://starostwo.jaroslaw.pl/nowosci-oswiatowe/item/3859-zakonczenie-projektu-przedszkolaki-gotowe-na-start

Kliknij aby posłuchać tekstu