Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Zakończenie projektu „Przedszkolaki gotowe na start”

W przedszkolu nr 14 funkcjonującym w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu zakończono realizowany w okresie od 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku projekt „Przedszkolaki gotowe na start”. Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie nr Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, w ramach którego uzyskano dofinansowanie w wysokości 177 739,87 zł pochodzących ze środków Unii Europejskiej oraz środków krajowych, natomiast 19 748,88 zł stanowił wkład własny Powiatu Jarosławskiego.  

- Całość działań projektowych realizowana była przez Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu we współpracy  z samorządem powiatowym – opisuje w kilku słowach przedsięwzięcie Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski. -  Dla wszystkich uczniów Ośrodka, którego organem prowadzącym jest właśnie powiat, niezwykle ważny jest fakt, że w wyniku zakończonego projektu będą mogli korzystać z nowych pomieszczeń rehabilitacyjnych, zakupionego do nich wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

Otrzymaną łącznie kwotę dofinansowania w wysokości  197 488,75 zł  przeznaczono na realizację zadań projektowych, w ramach których:

- utworzono gabinet rehabilitacji ruchowej, modernizując pomieszczenie i wyposażając je w specjalistyczny sprzęt do fizjoterapii (między innymi: wannę do masaży kończy górnych, specjalistyczne stoły do masażu, sprzęt do elektroterapii, kabinę wraz z wyposażeniem do prowadzenia ćwiczeń fizjoterapeutycznych),

- doposażono w sprzęt i pomoce dydaktyczne gabinet do prowadzenia terapii metodą stymulacji polisensorycznej,

- doposażono w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz dokonano modernizacji pomieszczenia sali do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej,

- dla 10 uczniów przedszkola przeprowadzono:

  • 30 godzin zajęć dodatkowych z zakresu rehabilitacji ruchowej na basenie,
  • 30 godzin zajęć z hipoterapii,
  • 30 godzin (indywidualnie dla każdego dziecka) indywidualnych zajęć z zakresu fizjoterapii,
  • 30 godzin zajęć ruchowo – muzyczno – artystycznych oraz zakupiono materiały plastyczne i inne pomoce do przeprowadzenia tych zajęć,
  • 30 godzin zajęć aktywizujących rozwijających zainteresowanie otaczającym światem oraz zakupiono materiały plastyczne i inne  pomoce do przeprowadzenia tych zajęć,

- zorganizowano 3 dniowy wyjazd na Zielone Przedszkole do hotelu Bania w Białce Tatrzańskiej, w którym udział wzięło 10 przedszkolaków, 10 ich rodziców/opiekunów, 8 pracowników Ośrodka – pracowników pedagogicznych oraz pracowników obsługi.

- Dla uczniów przedszkola nr 14 w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Pawła II okres realizacji projektu „Przedszkolaki gotowe na start” był czasem wytężonej pracy i podejmowania nowych wyzwań, a przede wszystkim nabywania nowych wiadomości i umiejętności – mówi Wojciech Głąb, dyrektor Ośrodka. - W opinii zarówno specjalistów prowadzących zajęcia z przedszkolakami oraz ich rodziców, u dzieci – uczestników projektu, nastąpiła poprawa funkcjonowania w sferze ruchowej, poznawczej i społeczno-emocjonalnej, co znacząco wpłynie na zwiększenie ich szans edukacyjnych i pozwoli na lepsze funkcjonowanie w środowisku szkolnym. Rodzice uczestniczący w działaniach projektowych stwierdzają natomiast, że wzrosła ich wiedza na temat znaczenia działań terapeutycznych oraz że dostrzegają potrzebę realizacji podobnych programów w przyszłości – dodaje dyrektor.

 Koordynator Projektu – Justyna Radomska

efs

Kliknij aby posłuchać tekstu