Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Starosta jarosławski we władzach Związku Powiatów Polskich

Starosta jarosławski Tadeusz Chrzan został wybrany wiceprezesem Związku Powiatów Polskich. Wybory do jednej z największych organizacji samorządowych w Polsce odbyły się 17 stycznia podczas XXIV Zgromadzenia Ogólnego ZPP w Warszawie. Prezesem Związku został starosta bielski Adam Płonka, a w zarządzie znalazł się również starosta łańcucki Adam Krzysztoń.

Związek Powiatów Polskich to stowarzyszenie powiatów działające w dwudziestoleciu międzywojennym, mające za zadanie obronę ich wspólnych interesów. Zostało reaktywowane z inicjatywy samorządowców powiatów i miast na prawach powiatów w 1999 roku. ZPP skupia 315 powiatów i miast na prawach powiatów.

Wszystkim wybranym do władz stowarzyszenia składamy gratulacje!

Ogólnopolskie wyróżnienie dla scaleń prowadzonych w powiecie jarosławskim

Powiat Jarosławski spotkało w ostatnim czasie duże wyróżnienie, jeśli chodzi o prowadzone prace scaleniowe, które są jednymi  z największych w Polsce. W uznaniu założeń do projektu scalenia gruntów w Boratynie (gm. Chłopice), minister rolnictwa Jan Ardanowski przyznał wyróżnienie w XII Ogólnopolskim Konkursie Jakości Prac Scaleniowych. Konkurs organizowany jest przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a stosowny dyplom został przekazany staroście jarosławskiemu Tadeuszowi Chrzanowi.

Na scalenia gruntów w powiecie jarosławskim w ostatnich latach trafiło bez mała 54 mln złotych. Uzyskane pieniądze powiaty - beneficjenci unijnych środków na scalenia - wykorzystują zarówno na prace scaleniowe jak i na zagospodarowanie poscaleniowe.

W pierwszym naborze wniosków, który odbył się w 2016 roku, podpisano 12 umów z 6 powiatami: jarosławskim, przeworskim, leżajskim, przemyskim, rzeszowskim i mieleckim na łączną kwotę ponad 137 mln złotych. - Wówczas do powiatu jarosławskiego na scalenia trafiło blisko 34 mln złotych, które zostały rozdysponowane na dwa zadania "Scalanie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik" oraz „Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka, gm. Pruchnik" - wyjaśnia starosta jarosławski Tadeusz Chrzan. Z kolei w drugim naborze, w czerwcu 2018 roku, podpisanych zostało 5 umów z trzema powiatami: jarosławskim, przemyskim i rzeszowskim. W tym przypadku powiat jarosławski otrzymał do zagospodarowania 20 mln złotych na prace scaleniowe, które obejmują wioski Jankowice, Rzeplin i Boratyn.

Więcej szczegółowych informacji o prowadzonych scaleniach dostępnych jest TUTAJ

unia scalenia

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Bądź świadomy. Zobacz, czym oddychasz.

wazPowiat Jarosławski został oficjalnym partnerem akcji "Przyłącz się, liczy się każdy oddech". Porozumienie podpisali w Jarosławiu prezes zarządu PSG Marian Żołyniak oraz starosta jarosławski Tadeusz Chrzan w obecności poseł Anny Schmidt-Rodziewicz. Dzięki porozumieniu Powiat Jarosławski otrzymał urządzenie pomiarowe ze stacją meteo. Dzięki niemu będzie możliwość monitorowania stężenia pyłów PM10 i PM2,5 w powietrzu.

- Wyniki pomiarów będą prezentowane na wyświetlaczu oraz online na stronie Powiatu Jarosławskiego. Będzie można na bieżąco śledzić jakość powietrza – mówił starosta jarosławski Tadeusz Chrzan. - Urządzenie pomiarowe wyposażone jest w moduł meteo, która monitoruje temperaturę, wilgotności powietrza oraz siłę wiatru. Teraz urządzenie musi zostać odpowiednio skalibrowane oraz załatwione wszelkie formalności. Cała stacja będzie ostatecznie gotowa w lutym lub na początku marca.

- Jarosław jest kolejnym miastem, które otrzymało urządzenie do badania pomiaru jakości powietrza. Powiat dołączył tym samym do 22 miast i gmin objętych programem „Przyłącz się, liczy się każdy oddech” realizowanym przez Polską Spółkę Gazownictwa – poinformował prezes zarządu PSG Marian Żołyniak. Partnerami tej kampanii są Fundacja PGNiG im Ignacego Łukasiewicza, Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP i Politechnika Warszawska. W konferencji, która odbyła się 14 stycznia brali udział także m.in. przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa, zarządu Powiatu Jarosławskiego z wicestarostą Mariuszem Trojakiem i Markiem Kisielewiczem, radni powiatowi, samorządowcy, eksperci programu „Przyłącz się, liczy się każdy oddech”. Byli także przedstawiciele służb i szkół ponadgimnazjalnych.

Akcja „Przyłącz się, liczy się każdy oddech” to kampania społeczna będąca częścią „Programu inwestycji w siec gazową Polski na lata 2018-2022”, realizowana przez Polską Spółkę Gazownictwa z GK PGNiG. Jej celem jest uświadomienie nie tylko wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie ludzkie, ale także przypomnienie, że w problem smogu rozpoczyna się w każdym gospodarstwie domowym. Eksperci zachęcają mieszkańców do korzystania z gazu ziemnego - najczystszego i najbardziej ekologicznego paliwa – który jest alternatywą dla starych pieców i kotłów węglowych.

Palenie drewna, węgla a przede wszystkim spalanie śmieci stanowi przyczynę emisji do powietrza pyłu i innych szkodliwych substancji np. rakotwórczego benzoapirenu. W przypadku korzystania z gazu ziemnego te substancje praktycznie nie powstają, a do powietrza emitowane są niemal wyłącznie dwutlenek węgla i woda – informuje dr hab. Artur Badyda, kierownik Zakładu Informatyki i Badań Jakości Środowiska na Politechnice Warszawskiej, jednego z partnerów akcji. - Korzystanie z paliw stałych spalanych w domowych kotłach lub kominkach skutkuje emisją zanieczyszczeń nie tylko do powietrza zewnętrznego, ale niejednokrotnie również do wnętrz pomieszczeń, narażając mieszkańców na niemal ciągły kontakt z zanieczyszczeniami powietrza. Korzystanie z ogrzewania elektrycznego lub gazowego znacząco obniża te ryzyka - podkreśla ekspert.

Organizatorzy akcji „Przyłącz się, liczy się każdy oddech” zaprosili również mieszkańców na bezpłatne badania spirometryczne. Uczestniczyło w nich kilkadziesiąt osób, po wcześniejszym zarejestrowaniu się drogą internetową. W Starostwie Powiatowym w Jarosławiu dyżurowali również przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa, którzy odpowiadali na pytania dotyczące przyłączenia do gazu.

 

Spotkanie Noworoczno - Opłatkowe Powiatu Jarosławskiego

 

Zawiadamiam, że dnia 21 stycznia 2019 r. o godzinie 12.00 w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17, II piętro odbędzie się Spotkanie Noworoczno - Opłatkowe Powiatu Jarosławskiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Stanisław Kłopot

Starosta Jarosławski
Tadeusz Chrzan

 

Rekordowy rok

Ponad 35 milionów złotych trafiło na inwestycje w drogi powiatowe w 2018 roku. W samym Jarosławiu było to kilkanaście ulic i chodników na blisko 9 milionów złotych, licząc z łącznikiem miasta z autostradą A4 przez ulicę Pawłosiowską, który był współfinansowany ze środków unijnych. Jedną z ostatnich wykonanych inwestycji powiatowych w Jarosławiu jest ulica Bandurskiego.

- Wśród największych inwestycji drogowych Powiatu Jarosławskiego trzeba również wymienić drogę Kidałowice – Rokietnica za ponad trzy miliony złotych. To także likwidacja osuwiska w Świebodnej, która w 2018 roku kosztowała nas blisko 4 mln złotych, a która będzie kontynuowana w tym roku – mówi starosta jarosławski Tadeusz Chrzan. – Tak duże wydatki nie byłyby możliwe bez naszych starań o środki spoza budżetu powiatowego. To pieniądze pozyskane z funduszy europejskich, rządu, samorządu województwa, współpracy z leśnikami czy współfinansowanie przez gminy. Staraliśmy się wykorzystać każdą możliwość.

Warto także wspomnieć, że rekordowy wynik, jeśli chodzi o inwestycje drogowe, był możliwy dzięki uchwaleniu przez radnych powiatowych obligacji w kwocie 10 mln złotych.

Zdecydowana większość inwestycji została już zakończona. Ze względu na warunki pogodowe przedłużyła się budowa nowego mostu w Michałówce, która ma być ukończona na początku tego roku. Całkowita wartość tej inwestycji – wraz z budową zastępczej przeprawy – wynosi 7,5 mln złotych, a została ona wsparta pieniędzmi z ministerstwa infrastruktury.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku

Starosta Jarosławski informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2030 ze zm.) Powiat Jarosławski od 1 stycznia 2016 roku realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Na rok 2019 Starosta Jarosławski ustalił pięć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w których od 1 stycznia 2019 roku będzie udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zostały zlokalizowane w powiatowym i gminnych lokalach, na podstawie zawartych porozumień.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
  • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

 Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu:  (016) 624 62 62 w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 8.00 do 12.00.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa  w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Nieodpłatna pomoc prawna będzie świadczona według poniżej zamieszczonego Harmonogramu pracy w 2019 roku dla 5  punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Jarosławskiego:

Punkt nr 1: 
     Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
     ul. Jana Pawła II 17
     37-500 Jarosław   
     Od poniedziałku do piątku: od godz. 12:00 do godz. 16:00

Punkt nr 2:
    Urząd Gminy wWiązownicy
    ul. Warszawska 15
    37-522 Wiązownica,
    Od poniedziałku do piątku: od godz. 08:00 do godz. 12:00

Punkt nr 3:
    Urząd Gminyw  Radymnie
    Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno sp. z o.o.,
    Skołoszów ul. Dworska 7, 37-550 Radymno      
    Poniedziałek:       od godz. 8:00  do godz. 12:00
    Wtorek:                 od godz.  8:00 do godz. 12:00
    Środa:                   od godz.  8:00 do godz. 12:00

     Urząd Gminy wChłopicach
     37-561 Chłopice 149a
     Czwartek:         od godz. 8:00  do godz. 12:00
     Piątek:              od godz.  8:00 do godz. 12:00

Punkt nr 4:
     Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
     ul. Jana Pawła II 17
     37-500 Jarosław
     Od poniedziałku do piątku: od godz. 08:00 do godz. 12:00

Punkt nr 5:
    Urząd Miejski w Pruchniku
    ul. Rynek 1
    37-560 Pruchnik
    Od poniedziałku do piątku: od godz. 08:00 do godz. 12:00

„Program wyrównywania różnic między regionami III”

Informujemy, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił  kolejną edycję „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

  1. Obszary programu, które będą realizowane w roku 2019:
a) obszar B  - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy  w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się  i komunikowania;  

b) obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

c)  obszar D – likwidacja barier transportowych;

d) obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

e)  obszaru F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” podane są na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl

Wnioski dotyczące programu  należy składać w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu (kancelaria, pokój nr 1) w terminie do dnia  31.01.2019 r.

 

Walka ze smogiem

W odpowiedzi na prośbę autorów publikujemy dziś na naszej stronie apel Obywatelskiej Rady Kultury, zamieszczony niedawno w internecie, a dotyczący przeciwdziałania smogowi, czyli problemowi, który dotyczy nas wszystkich. Jego twórcy dołączyli do niego kilka interesujących informacji, filmów oraz stron internetowych, które pokazują „jak palić, by nie truć niepotrzebnie środowiska”. Zachęcamy do lektury!

"Szanowni Państwo.

Jest to najważniejszy wątek w historii „Jarosław w Potrawce” (nazwa profilu facebook’owego - przyp. red.). Nie zamykam możliwości komentowania, ale bardzo proszę,  o wpisy tylko przemyślane i nieprzeszkadzające nam w naszej akcji. Wszystko co tu napiszę będzie oparte na faktach i liczbach, na danych naukowych, rządowych lub na naszych próbach praktycznych. 

Jak wszystkim powszechnie wiadomo, środowisko w którym żyjemy jest zanieczyszczane na wszystkie możliwe sposoby, z nasileniem nie raz wielokrotnie przekraczającym tolerowanie przez nasze organizmy. Do tego doprowadziliśmy. Jest to cena za te wszystkie nasze samochody, telewizję, wojny, industrializację, komfort i miliony podobnych rzeczy składających się na naszą cywilizację. 

Kilka razy już sygnalizowałem, że przygotowujemy się do walki z duszącym nas smogiem w Jarosławiu. Jeśli zmierzymy się z tym wszyscy razem, to poziom zanieczyszczenia powietrza w Jarosławiu zostanie wymiernie obniżony. Warunkiem koniecznym jest to, że bierzemy się do pracy wszyscy, bez wyjątków. Czyli my mieszkańcy miasta i powiatu, władze miasta, powiatu i gmin, związki wyznaniowe, szkoły, urzędy, stowarzyszenia, media, instytucje – po prostu wszyscy. Opracowałem program antysmogowy AS, którego wdrożenie pozwoli na obniżenie poziomu zanieczyszczenia powietrza na naszym terenie. Jako stowarzyszenie ORKA rozmawiamy z różnymi instytucjami i władzami, to dopiero początek. Ale żeby nie wiem jak wszystkie instytucje się wysilały, to bez zaangażowania mieszkańców nic nam z tego nie wyjdzie. 

Cztery lata temu NIK opublikowała wyniki z kontroli czystości powietrza w Polsce https://www.nik.gov.pl/plik/id,7764,vp,9732.pdf.  Wynika z niego, że piece domowe CO powodują 82 – 92,8%  zanieczyszczeń, komunikacja (spaliny, klocki hamulcowe, opony, wzbijany kurz) 5,4 - 7%, a przemysł 1,8 – 9%. Są to dane uśrednione dla całego kraju, dlatego w każdej miejscowości należy do tego podchodzić w sposób indywidualny. W oparciu o państwowy monitoring czystości powietrza w Jarosławiu wiemy, że poziom cząstek stałych PM10 spadaz 80μg/m³ zimą, do 20μg/m³ latem. Natomiast, i tu uwaga: poziom benzo(a)pirenu, czyli tego świństwa, które powoduje m.in. raka, zimą podnosi się w stosunku do lata o 11500% czyli 115-krotnie! https://stacje.wios.rzeszow.pl/dane-pomiarowe/manualne/stacja/10/parametry/194-192/roczny/2017  

I jest to spowodowane tradycyjnym, złym sposobem palenia w kotłach starego typu, gdzie palimy od dołu. Wiemy to z  opracowań rządowych, doświadczeń wielu Polaków oraz naszych ustaleń praktycznych. 

Jak zatem palić? 

Proszę otworzyć tę instrukcję, jest naprawdę doskonale opracowana: http://czysteogrzewanie.pl/wp-content/uploads/2018/08/poradnik_v2_082018.pdf

Pokazuje ona w jaki sposób palić w naszych piecach starego typu, przy okazji oszczędzając na kosztach zakupu opału nawet do 40%. To są fakty, nie nasza fantasmagoria. My to sprawdziliśmy, a potwierdza polskie Ministerstwo Środowiska. 

Nauczmy się palić w piecach od góry. To wbrew przyzwyczajeniom, ale oszczędniejsze i bardziej ekologiczne. W większości kotłów można tak właśnie palić.

I jeszcze jedno na koniec. Nauczmy się, przestawmy, wprowadźmy nieco kultury do naszego życia  i NIE PALMY ŚMIECI I ODPADÓW! Tego robić nie wolno. To jest karalne, to grzech, to wstyd. Oszczędź dzieci – nie pal śmieci! 

Pozdrawiam wszystkich. Zbigniew Polit."

Przydatne informacje, jak wskazują autorzy apelu, znajdą Państwo również na stronie „Czyste ogrzewanie” http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/jak-palic-czysto-weglem/ oraz w filmie poniżej.

Subskrybuj to źródło RSS
Kliknij aby posłuchać tekstu