Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

 1. Osoba niepełnosprawna, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczany za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
 2. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed złożeniem wniosku.

 Terminy złożenia wniosku:

 1. dla osób niepełnosprawnych:  w każdym czasie,
 2. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej: do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

 Wymagane dokumenty:

 1. dla osób niepełnosprawnych:kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności: znacznego, umiarkowanego lub lekkiego, lub kopię orzeczenia o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, lub kopię orzeczenia o niepełnosprawności wydanym przed ukończeniem 16 roku życia lub kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r.;
 • wypełniony wniosek o dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
 • zaświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny, wspólnie gospodarujących za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informacje o konieczności prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych i rodzaju wymaganego sprzętu do rehabilitacji (druk dołączony do wniosku),
 • Postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna - w przypadku osoby niepełnosprawnej ubezwłasnowolnionej.
 1. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:
 • wypełniony wniosek o dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, wraz wymienionymi w nim załącznikami, w tym m.in.:
 • aktualny wypis z rejestru sądowego / ważny 3 miesiące / lub inny dokument potwierdzający działalność,
 • statut lub regulamin organizacyjny,
 • udokumentowanie posiadania konta bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach,
 • udokumentowanie posiadania środków własnych na realizację zadania w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON,
 • sposób reprezentacji (pełnomocnictwo dla osób uprawnionych do reprezentacji i zaciągania zobowiązań finansowych wnioskodawcy),
 • w przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku dołącza informacje o pomocy publicznej udzielonej w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej.


Wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi:

Do 60% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

W przypadku niedoboru środków finansowych w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania do zapotrzebowania w sprzęt rehabilitacyjny Starosta może uszczegółowić zasady przyznawania dofinansowania.


Pobierz:

Kliknij aby posłuchać tekstu