Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dofinansowanie dotyczy imprez o charakterze sportowym, kulturalnym, rekreacyjnym i turystycznym organizowanych dla osób niepełnosprawnych.

O dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ze środków funduszu mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

 1. prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku;
 2. udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania;
 3. udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Dla placówek uprawnionych do złożenia wniosku dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu jarosławskiego wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON realizuje:

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 

ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław 

I piętro, pok. 119, tel. 016 624 63 04

Kolejność postępowania

Pobieramy do wypełnienia druk wniosku o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Druk wniosku wraz z obowiązującymi Zasadami dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki znajdują się tutaj:

Pobierz:

Wniosek o dofinansowanie składamy w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, I piętro, pok. 75 wraz z następującymi załącznikami:

 1. Aktualny odpis z Rejestru sądowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej.
 2. Aktualny Statut.
 3. Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych co najmniej 2 lata.
 4. Sposób reprezentacji (z mocy ustawy, wpis w rejestrze sądowym, pełnomocnictwo).
 5. Udokumentowanie posiadania rachunku bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach.
 6. Informacja o pomocy publicznej udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców – dotyczy przedsiębiorców i pracodawców prowadzących Zakład Pracy Chronionej.
 7. Potwierdzona kopia decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej – dotyczy pracodawców prowadzących Zakład Pracy Chronionej.
 8. Informacja o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed datą złożenia wniosku – dotyczy pracodawców prowadzących Zakład Pracy Chronionej.
 9. Nazwa, miejsce, szczegółowy przebieg imprezy – program merytoryczny imprezy.
 10. Dokument potwierdzający posiadanie środków własnych w wysokości nieobjętej dofinansowaniem : oświadczenie w tej sprawie lub kserokopia wyciągu bankowego, potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 11. Kosztorys wydatków związanych z realizacją zadania.
 12. Lista osób uczestniczących w imprezie wraz podaniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności, organu wydającego orzeczenia, nr PESEL.
 13. Plus ewentualne dodatkowe dokumenty, które po zweryfikowaniu wraz z wnioskiem stanowią podstawę do zawarcia umowy o dofinansowanie pomiędzy Powiatem Jarosławskim a osobą niepełnosprawną.

Termin złożenia wniosku upływa 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, Wnioskodawca otrzymuje pisemną informację wraz z uzasadnieniem, od której nie przysługuje odwołanie w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia, pod warunkiem posiadania przez wnioskodawcę pozostałych 40% środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

Kliknij aby posłuchać tekstu