Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Informacja dotycząca aktywizacji zawodowej bezrobotnych osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu mają prawo korzystać z następujących usług lub instrumentów:

 1.Finansowanych z Funduszu Pracy:

 • szkoleń,
 • stażu,
 • prac interwencyjnych,
 • robót publicznych,
 • przygotowania zawodowego dorosłych,
 • wyposażeń / doposażeń stanowisk pracy,
 • jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 2. Finansowanych z PFRON:

 • szkoleń,
 • stażu,
 • refundacji kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne,
 • refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
 • jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Ponadto osoby niepełnosprawne mogą korzystać z niesubsydiowanych (zwykłych) ofert pracy składanych przez pracodawców do Powiatowego Urzędu Pracy.

Kliknij aby posłuchać tekstu