Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Szkolenia finansowane ze środków PFRON

Szkolenia osób niepełnosprawnych odbywają się w formach pozaszkolnych w celu nauki zawodu, przekwalifikowania lub podwyższenia kwalifikacji.

Ze szkoleń mogą korzystać osoby niepełnosprawne:

 • poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu,
 • będące w okresie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników,
 • zatrudnione jeżeli organizatorem szkolenia jest ich pracodawca.

Szkolenia maja na celu:

 • zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na uzyskane zatrudnienie,
 • podwyższenie dotychczasowych kwalifikacji zawodowych,
 • zwiększenie aktywności zawodowej.

Szkolenia są organizowane są w szczególności w przypadku:

 • braku kwalifikacji zawodowych,
 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
 • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
 • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Szkolenie osób niepełnosprawnych może odbywać się w:

 • placówkach szkolących,
 • specjalistycznych ośrodkach szkoleniowo – rehabilitacyjnych.

Starosta może skierować osoby niepełnosprawne na szkolenie z własnej inicjatywy lub na podstawie orzeczenie właściwego organu. Może również skierować osobę niepełnosprawną na wskazane przez nią szkolenie, jeżeli uzasadni ona celowość tego szkolenia i spełniony jest przynajmniej jeden z warunków wymienionych powyżej, a koszt tego szkolenia nie przekroczy dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia .

Osobie niepełnosprawnej w okresie odbywania szkolenia, na które została skierowana przez starostę, przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 120 % kwoty zasiłku podstawowego miesięcznie, pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie. Osoby niepełnosprawne, które z własnej winy nie ukończyły szkolenia, są zobowiązane do zwrotu jego kosztów z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

 

REFUNDACJA KOSZTÓW WYNAGRODZENIA ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE Z PFRON DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FINASOWANYCH ZE ŚRODKÓW PFRON

Pracodawca, który przez okres co najmniej 12 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, może otrzymać na wniosek ze środków PFRON refundację 60% jej wynagrodzenia przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym oraz obowiązujących składek na ubezpieczenie społeczne od jej wynagrodzenia za okres jednego roku od dnia jej zatrudnienia.

Pracodawca składa wniosek do Starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

O refundację wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych mogą się ubiegać:

 • pracodawcy działający co najmniej 12 miesięcy,
 • pracodawcy zatrudniający co najmniej jednego pracownika oraz przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników na zasadach przewidzianych dla pracodawców.

REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ZE ŚRODKÓW PFRON

Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, może otrzymać ze środków PFRON zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

O wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej może się ubiegać:

 • pracodawca działający co najmniej przez 12 miesiecy,
 • pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika oraz przedsiębiorca niezatruniający pracownika na zasadach przewidzianych dla pracodawców.

 

JEDNORAZOWE ŚRODKI Z PFRON NA PODJECIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ ALBO NA WNIESIENIE WKŁADU DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu mogą otrzymać ze środków PFRON jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Wysokość pomocy nie może przekroczyć piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

O przyznanie jednorazowych środków może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:

 • jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu,
 • w okresie ostatnich 12 miesięcy nie prowadziła działalności gospodarczej lub rolniczej,
 • nie jest członkiem spółdzielni socjalnej,
 • nie otrzymała wcześniej środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Osoba niepełnosprawna zobowiązana jest prowadzić działalność gospodarczą, rolniczą lub być członkiem spółdzielni socjalnej przez okres co najmniej 24 miesięcy, z uwzględnieniem okresów choroby, powołania do odbycia zasadniczej lub zastępczej służby wojskowej lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego.

Kliknij aby posłuchać tekstu