Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Administrator

LVII sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Zawiadamiam, że dnia 30 października 2018 r. o godzinie 12.00 w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17, II piętro odbędą się obrady LVII sesji Rady Powiatu Jarosławskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu
Zbigniew Piskorz

 

Porządek obrad LVII sesji Rady Powiatu Jarosławskiego
w dniu 30 października 2018 r. o godz. 12.00

 

 1. Otwarcie sesji.
 2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3.  Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Starosty Jarosławskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy LVI a LVII sesją Rady Powiatu.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018. (Informacja)
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2018. (Projekt Nr LVII/1)
 7.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu .  (Projekt Nr LVII/2)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. (Projekt Nr LVII/3)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Jarosławskiego. (Projekt Nr LVII/4)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XLV/298/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.1 poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe. (Projekt Nr LVII/5)
 11. Interpelacje Radnych.
 12. Wnioski, oświadczenia i zapytania Radnych.
 13. Zakończenie obrad.

Konsultacje społeczne

Zarząd Powiatu Jarosławskiego uruchamia  proces konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) , Projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Jarosławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok,

UCHWAŁA NR 654/2018 ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO z dnia 28 września 2018 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Jarosławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3

PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2019 ROK

Formularz zgłaszania wniosków i uwag do projektu

Informacja o dotacji na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dla szkół prowadzonych przez powiat jarosławski w 2018 roku

Powiat Jarosławski informuje, że zgodnie z umową Nr WiJ.531.8.108.2017 zawartą w dniu 20 kwietnia 2018 r. w Rzeszowie, pomiędzy Podkarpackim Kuratorem Oświaty w Rzeszowie a Powiatem Jarosławskim została przekazana dotacja celowa w wysokości 12 000 zł dla Technikum Nr 2 im. Stefana Banacha w Jarosławiu na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej w Jarosławiu

Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej w Jarosławiu:

Budynek Starostwa Powiatowego w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 17, II piętro, nr 240, telefon: 16 621 89 98

Dyżury:

dnia 12 września 2018 r. godz. 10.00-12.00 oraz 16.00-18.00
dnia 13 września 2018 r. godz. 10.00-12.00 oraz 16.00-18.00
dnia 14 września 2018 r. godz. 10.00-12.00 oraz 16.00-18.00
dnia 15 września 2018 r. godz. 10.00-13.00
dnia 17 września 2018 r. godz. 13.00-24.00
Kliknij aby posłuchać tekstu