Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Administrator

XXXIX sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Zawiadamiam, że dnia 29 września 2017 r. o godzinie 12.00 w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17, II piętro, odbędą się obrady XXXIX sesji Rady Powiatu Jarosławskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Zbigniew Piskorz

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym o wycenę wykonania usługi z zakresu stwierdzania zgonu na terenie powiatu jarosławskiego

Starosta Jarosławski, działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 912) ogłasza zapytanie ofertowe o wycenę wykonania usługi z zakresu stwierdzania zgonu i wystawiania karty zgonu na terenie powiatu jarosławskiego, zapraszając lekarzy oraz podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcą do składania ofert na świadczenie przedmiotowej usługi.

Stwierdzanie zgonu i wystawianie karty zgonu dotyczy przypadków, w których brak jest możliwości ustalenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej sprawującego opiekę medyczną nad zmarłym lub lekarza leczącego chorego w jego ostatniej chorobie odpowiadającego za stwierdzenie zgonu zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 912).

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, który po wypełnieniu i podpisaniu należy zeskanować i przesłać w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć osobiście albo przesłać listownie za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub firmy kurierskiej na adres Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław do dnia 29 września 2017 r.

Druk oferty można pobrać ze strony BIP  Starostwa Powiatowego w Jarosławiu http://www.jaroslaw.samorzady.pl/art/id/17287 lub odebrać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jarosławiu w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych.

Informacja Starosty Jarosławskiego odnośnie procedury wyłaniania kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jarosławiu

RPP.521.1.2017
Jarosław, 31 VII 2017 r.

 

Informacja Starosty Jarosławskiego odnośnie procedury wyłaniania kandydatów organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2016.1817) na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jarosławiu

25 lipca br. upłynął termin zgłaszania kandydatów organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2016.1817) na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jarosławiu. Do Starostwa Powiatowego w Jarosławiu wpłynęły zgłoszenia 3 kandydatów:

1.       Kłoda Krystyna Maria - organizacja rekomendująca: Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych;

2.       Urbaniak Katarzyna - organizacja rekomendująca: Polskie Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe w Jarosławiu

3.       Wilk Jan - organizacje rekomendujące: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu oraz Spółdzielnia Socjalna „Ogród dokumentów”.

Zgodnie z § 10 Załącznika do Uchwały Nr XVIII/179/2012 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 29 marca 2012 r. - Tryb powoływania członków oraz organizacja i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jarosławiu w przypadku, gdy lista kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jarosławiu zawiera mniej niż 5 nazwisk Zarząd może:

1.       odstąpić od powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jarosławiu;

2.       ponowić procedurę wyboru pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie powiatu jarosławskiego na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jarosławiu.

Na posiedzeniu w dniu 31 lipca 2017 roku Zarząd Powiatu Jarosławskiego podjął decyzję o ponowieniu procedury wyboru członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jarosławiu.

Ogłoszenie o procedurze wyłaniania kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jarosławiu

RPP.521.1.2017
Jarosław, 10 VII 2017 r.

Ogłoszenie Starosty Jarosławskiego
o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów organizacji pozarządowych
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na członków Powiatowej Rady Działalności
Pożytku Publicznego w Jarosławiu

Na podstawie Uchwały Nr XVIII/179/2012 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jarosławiu, Starosta Jarosławski ogłasza rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jarosławiu:
§ 1

Kandydatem na członka Rady może być osoba, która:

 1. została rekomendowana przez co najmniej jedną organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2016.1817), zwanej w dalej „ustawą”;
 2. jest pełnoletnia;
 3. jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw publicznych;
 4. nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie;
 5. wyraziła zgodę na kandydowanie;
 6. wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji i dokumentacji powołania i funkcjonowania Rady zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016.922);
 7. posiada stosowną wiedzę i doświadczenie przydatne w pełnieniu funkcji członka Rady;
 8. wyraziła zgodę na upublicznienie informacji zawartych w zgłoszeniu.
§ 2

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. Wypełnioną „Kartę zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Działalności Pożytku w Publicznego w Jarosławiu”, zgodną ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jarosławiu.
 2. Rekomendacje podmiotów uprawnionych do rekomendowania kandydata, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jarosławiu.
 3. Oświadczenie kandydata, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 3 do Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jarosławiu.
§ 3

 1. Zgłoszenie kandydata o którym mowa w § 2 powinno zostać złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Jarosławiu – zgłoszenie”
  1. osobiście w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, 37–500 Jarosław;
  2. lub za pośrednictwem poczty na adres o którym mowa w ust. 1 pkt 1.
w terminie do 25 lipca 2017 roku, do godziny 15.00 (decyduje data wpływu do Biura Podawczego Starostwa Powiatowego w Jarosławiu).

 1. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
§ 4

 1. W przypadku gdy złożone dokumenty są niekompletne lub zawierają błędy, Starosta wzywa podmioty zgłaszające do usunięcia tych błędów lub braków w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Wezwanie może zostać przekazane pocztą, za pomocą faksu, adresu email lub innych środków komunikacji elektronicznej.
 2. Nie usunięcie błędów lub braków o których mowa w ust. 1 powoduje pozostawienie zgłoszenia bez rozpatrzenia.
§ 5

Lista kandydatów zgłoszonych zgodnie z zasadami Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jarosławiu wraz z kopią „Karty zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jarosławiu” poszczególnych kandydatów, zostaje umieszczona na stronie internetowej Powiatu Jarosławskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej niezwłocznie po zakończeniu naboru.
§ 6

W przypadku, gdy lista kandydatów, o której mowa w § 5, zawiera mniej niż 5 nazwisk Zarząd Powiatu Jarosławskiego może:

 1. Odstąpić od powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jarosławiu na etapie przyjmowania zgłoszeń kandydatów organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy.
 2. Ponowić procedurę wyboru członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jarosławiu, o której mowa w § 3, ust 2 Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jarosławiu.
§ 7

 1. W ciągu 30 dni od daty ogłoszenia listy, o której mowa w § 5, każda organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy posiadające siedzibę rejestrową lub biuro na terenie powiatu jarosławskiego może głosować na nie więcej niż pięciu kandydatów z listy.
 2. Wybór kandydatów następuje poprzez wypełnienie wzoru „Karty do głosowania”, która stanowi Załącznik Nr 4 do Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jarosławiu, a następnie złożenie jej:
  1. osobiście w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, 37 – 500 Jarosław;
  2. za pośrednictwem poczty na adres, o którym mowa w ust. 2, pkt 1;
  3. faksem na nr Starostwa Powiatowego w Jarosławiu: +48 16 624 62 49 oraz z zachowaniem trybu opisanego w ust. 2, pkt. 1 lub 2;
  4. lub jako skan za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Starostwa Powiatowego w Jarosławiu – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz z zachowaniem trybu opisanego w ust. 2, pkt. 1 lub 2;
 3. Wybór kandydatów winien zostać potwierdzony podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu biorącego udział w głosowaniu.
 4. Karty do głosowania, które wpłyną po terminie głosowania oraz podpisane przez osoby nieupoważnione nie będą uwzględniane.
 5. W przypadku przesłania „Karty do głosowania” na więcej niż jeden możliwy sposób tylko pierwszy przesłany egzemplarz brany jest pod uwagę przy obliczaniu wyników głosowania. W przypadku gdy tak przesłane „Karty do głosowania” nie są tożsame głos uznawany jest za nieważny.
§ 8

 1. Do Rady wchodzi pięciu kandydatów z największą ilością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje losowanie.
 2. Wyniki głosowania, o którym mowa w § 7, ust. 1, oblicza zespół złożony z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Jarosławiu powołany przez Zarząd Powiatu Jarosławskiego.
 3. Wyniki głosowania uwzględniające informację nt. ilości głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów, sposobie głosowania przez poszczególne uprawnione podmioty oraz informację o tym, kto spośród kandydatów zostaje powołany w skład Rady, Starosta ogłasza na stronie internetowej oraz tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Jarosławiu w ciągu 14 dni od daty zakończenia głosowania.
§ 9

Wszelkie uwagi dotyczące przebiegu głosowania należy zgłaszać w ciągu 7 dni od daty zakończenia głosowania do Starosty Jarosławskiego.

Kliknij aby posłuchać tekstu