Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Administrator

VI Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Zawiadamiam, że dnia 29 kwietnia 2019 r. o godzinie 12.00 w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Jarosławiu
przy ul. Jana Pawła II 17, II piętro, odbędą się obrady VI sesji Rady Powiatu Jarosławskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu
Stanisław Kłopot

 

Porządek obrad VI sesji Rady Powiatu Jarosławskiego.

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Sprawdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Starosty Jarosławskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy V a VI sesją Rady Powiatu.
 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2019. ( Projekt Nr VI/1)
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2019. ( Projekt Nr VI/2)
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego.(Projekt Nr VI/3)
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu na kadencję 2019-2022. (Projekt Nr VI/4)
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego oraz zapewnienia dostępności świadczeń przez apteki ogólnodostępne również w porze nocnej, w niedzielę, święta  i inne dni wolne od pracy w 2019 roku.  (Projekt Nr VI/5)
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania umowy dzierżawy części powierzchni nieruchomości stanowiących własność Powiatu Jarosławskiego pod System Telewizji Szpitalnej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. (Projekt Nr VI/6)
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie ustalenia Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej w Jarosławiu działającej przy Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu.  (Projekt Nr VI/7)
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie podjęcia współpracy ze społecznością Miasta Svidnik na Słowacji. (Projekt Nr VI/8)
 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie podjęcia współpracy ze społecznością Powiatu Salzland w Niemczech. (Projekt Nr VI/9)
 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie podjęcia współpracy ze społecznością Rejonu Użgorodzkiego na Ukrainie. (Projekt Nr VI/10)
 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie rozpatrzenia skargi. (Projekt Nr VI/11)
 16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia warunków i trybu finansowania w formie dotacji zadań służących rozwojowi sportu. (Projekt Nr VI/12)
 17. Przyjęcie sprawozdania z wykonania „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Jarosławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”, przyjętego uchwałą Nr XLII/279/2017 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 29 listopada 2017 r. - pobierz
 18. Interpelacje Radnych.
 19. Wnioski, oświadczenia i zapytania radnych.
 20. Zakończenie obrad.

V Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Zawiadamiam, że dnia 18 marca 2019 r. o godzinie 12.00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 30, ( sala gimnastyczna) odbędą się obrady V sesji Rady Powiatu Jarosławskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu
Stanisław Kłopot

 

Porządek obrad V sesji Rady powiatu. 

 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Starosty Jarosławskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy IV a V sesją Rady Powiatu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Zarządu Powiatu Jarosławskiego. (Projekt Nr V/1)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Jarosławskiego. (Projekt Nr V/2)
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2019. (Projekt Nr V/3)
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetowa na rok 2019. (Projekt Nr V/4)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego. (Projekt Nr V/5)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Miejskiej Radymno zadania: zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu drogi powiatowej w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Radymno. (Projekt Nr V/6)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2018 opłat za usunięcie pojazdu z drogi, jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu. (Projekt Nr V/7)
 12. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwały w sprawie utworzenia oraz nadania Statutu powiatowej jednostce organizacyjnej pod nazwą „Lipowy Zakątek Placówka Opiekuńczo Wychowawcza” z siedzibą w Radymnie. (Projekt Nr V/8)
 13. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwały w sprawie zmiany nazwy i siedziby oraz nadania Statutu powiatowej jednostce organizacyjnej „Dom pod Lipami Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Radymnie” (Projekt Nr V/9)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2018 r. z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu z zestawieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.  (Projekt Nr V/10)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań samorządu powiatowego z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku. (Projekt Nr V/11)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego Powiatu Jarosławskiego za 2018 rok. (Projekt Nr V/12)
 17. Przyjęcie Obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Jarosławskiego. (Projekt Nr V/13)
 18. Podjęcie uchwały w  sprawie zmian w składach  ilościowych i osobowych Komisji Stałych Rady. (Projekt Nr V/14)
 19. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu za 2018 rok. (Raport)
 20. Interpelacje Radnych.
 21. Wnioski, oświadczenia i zapytania Radnych.
 22. Zakończenie obrad.
 

Ogłoszenie wyników konkursu na prowadzenie mieszkania chronionego w 2019 r.

W wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego obejmującego PROWADZENIE MIESZKANIA CHRONIONEGO W 2019 r., ogłoszonego w dniu 17.12.2018 r. na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j.Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) przez Zarząd Powiatu Jarosławskiego, informujemy o wyłonieniu realizatora zadania.

Realizatorem zadania zostaje:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu.

Wysokość przyznanych środków na realizację zadania w 2019 r. wynosi 237 600,00 zł

Kliknij aby posłuchać tekstu