Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Administrator

III sesja Rady Powiatu Jarosławskiego w kadencji 2018-2023

Zawiadamiam, że dnia 21 grudnia 2018 r. o godzinie 10.00 w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17, II piętro odbędą się obrady III sesji Rady Powiatu Jarosławskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Stanisław Kłopot


Porządek obrad III sesji Rady Powiatu Jarosławskiego
w dniu 21 grudnia 2018 r. o godz. 10.00

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Starosty Jarosławskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy II a III sesją Rady Powiatu.
 5.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2018. (Projekt Nr III/3)
 6.  Podjęcie uchwały  w sprawie uchwalenia wydatków niewygasających w budżecie Powiatu Jarosławskiego w 2018 r. (Projekt Nr III/4)
 7. Uchwalenie budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2019 rok. (Projekt Nr III/1)

  1) Odczytanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem;
  2) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej;
  3) Odczytanie opinii komisji stałych;
  4) Przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych;
  5) Odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych nie uwzględnionych w projekcie budżetu;
  6) Przedstawienie autopoprawek Zarządu Powiatu;
  7) Dyskusja nad projektem budżetu;
  8) Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Zarządu Powiatu;
  9) Głosowanie wniosków komisji stałych Rady powiatu nie uwzględnionych przez zarząd powiatu w autopoprawce oraz pozostałych zgłaszanych wniosków.
  10) Głosowanie projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego. (Projekt Nr III/2)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad obsługi finansowej jednostek organizacyjnych Powiatu Jarosławskiego zaliczanych do sektora finansów publicznych. (Projekt Nr III/5)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego oraz zapewnienia dostępności świadczeń przez apteki ogólnodostępne również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy w 2019 roku. (Projekt Nr III/6)
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składów ilościowych i osobowych Komisji Stałych Rady. (Projekt Nr III/7)
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących Komisji Stałych Rady. (Projekt Nr III/ 8)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Jarosławskiego na 2019 r. (Projekt Nr III/9)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy-kontroli na 2019 rok Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarosławskiego. (Projekt Nr III/10)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Powiatu Jarosławskiego. (Projekt Nr III/11)
 16. Interpelacje Radnych.
 17. Wnioski, oświadczenia i zapytania Radnych.
 18. Zakończenie obrad.

I sesja Rady Powiatu Jarosławskiego w kadencji 2018-2023

Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 8 listopada 2018 r. pierwsza sesja Rady Powiatu Jarosławskiego VI kadencji odbędzie się 20 listopada 2018 r. o godz. 12.00 na sali narad (II piętro) Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17.

Porządek obrad:

    1. Ślubowanie Radnych
    2. Wybór Przewodniczącego Rady - projekt uchwały nr I/1/2018 Rady Powiatu Jarosławskiego

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 8 listopada 2018 r.

Ogłoszenie o przygotowywaniu listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Szanowni Państwo


W związku z zapisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie oraz edukacji prawnej (t.j. z 2017r., poz. 2030 ze zm.), znowelizowanej ustawą z dnia 15 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r., poz. 1467) Starosta Jarosławski zobowiązany jest do przygotowania listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie, oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów świadczące w szczególności:

 • poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne,
 • nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.


W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o zgłaszanie jednostek, o których mowa wyżej, działających w zdefiniowanych obszarach wsparcia społecznego.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • informację o nazwie jednostki;
 • zakres poradnictwa;
 • adresy i dane kontaktowe, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych;
 • dni i godziny dostępności;
 • kryteria dostępu do usługi;
 • informacje o sposobie dokonywania zgłoszeń (nr telefonu);
 • informacje umożliwiające dokonywania zgłoszeń za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.


Uzyskane informacje posłużą do sporządzenia Listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców Powiatu Jarosławskiego, która udostępniona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jarosławskiego, stronach internetowych urzędu starostwa i urzędów gmin na obszarze powiatu, w lokalnych środkach masowego przekazu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Powiatu Jarosławskiego.

Proszę o przekazanie informacji do Referatu Kontroli, Skarg i Wniosków Starostwa Powiatowego w Jarosławiu do dnia 15.12.2018 roku na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konsultacje społeczne

Zarząd Powiatu Jarosławskiego uruchamia  proces konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) , Projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Jarosławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok,

UCHWAŁA NR 654/2018 ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO z dnia 28 września 2018 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Jarosławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3

PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2019 ROK

Formularz zgłaszania wniosków i uwag do projektu

Kliknij aby posłuchać tekstu