Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Administrator

Zaproszenie do debaty nad raportem o stanie powiatu

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 511) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Debata nad Raportem o stanie Powiatu Jarosławskiego
będzie miała miejsce na sesji Rady Powiatu Jarosławskiego
w dniu 27 czerwca 2019 r. o godz. 10.00


W debacie nad Raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 mieszkańców powiatu.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Jarosławiu I piętro, pok. 134.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Mieszkańcy dopuszczani są do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

do pobrania:

VII Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Zawiadamiam, że dnia 30 maja 2019 r. o godzinie 12.00 w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17, II piętro, odbędą się obrady VII sesji Rady Powiatu Jarosławskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu
Stanisław Kłopot

 

Porządek obrad VII sesji Rady Powiatu Jarosławskiego.

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Sprawdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Starosty Jarosławskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy VI a VII sesją Rady Powiatu.
 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2019. (Projekt Nr VII/1)
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2019. (Projekt Nr VII/2)
 7. Zapoznanie się z Oceną Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2018.
 8. Interpelacje Radnych.
 9. Wnioski, oświadczenia i zapytania radnych.
 10.  Zakończenie obrad.

 

VI Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

Zawiadamiam, że dnia 29 kwietnia 2019 r. o godzinie 12.00 w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Jarosławiu
przy ul. Jana Pawła II 17, II piętro, odbędą się obrady VI sesji Rady Powiatu Jarosławskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu
Stanisław Kłopot

 

Porządek obrad VI sesji Rady Powiatu Jarosławskiego.

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Sprawdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Starosty Jarosławskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy V a VI sesją Rady Powiatu.
 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2019. ( Projekt Nr VI/1)
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2019. ( Projekt Nr VI/2)
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego.(Projekt Nr VI/3)
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu na kadencję 2019-2022. (Projekt Nr VI/4)
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego oraz zapewnienia dostępności świadczeń przez apteki ogólnodostępne również w porze nocnej, w niedzielę, święta  i inne dni wolne od pracy w 2019 roku.  (Projekt Nr VI/5)
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania umowy dzierżawy części powierzchni nieruchomości stanowiących własność Powiatu Jarosławskiego pod System Telewizji Szpitalnej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. (Projekt Nr VI/6)
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie ustalenia Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej w Jarosławiu działającej przy Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu.  (Projekt Nr VI/7)
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie podjęcia współpracy ze społecznością Miasta Svidnik na Słowacji. (Projekt Nr VI/8)
 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie podjęcia współpracy ze społecznością Powiatu Salzland w Niemczech. (Projekt Nr VI/9)
 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie podjęcia współpracy ze społecznością Rejonu Użgorodzkiego na Ukrainie. (Projekt Nr VI/10)
 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie rozpatrzenia skargi. (Projekt Nr VI/11)
 16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia warunków i trybu finansowania w formie dotacji zadań służących rozwojowi sportu. (Projekt Nr VI/12)
 17. Przyjęcie sprawozdania z wykonania „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Jarosławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”, przyjętego uchwałą Nr XLII/279/2017 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 29 listopada 2017 r. - pobierz
 18. Interpelacje Radnych.
 19. Wnioski, oświadczenia i zapytania radnych.
 20. Zakończenie obrad.
Kliknij aby posłuchać tekstu