Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Administrator

Dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej w Jarosławiu

Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej w Jarosławiu:

Budynek Starostwa Powiatowego w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 17, II piętro, nr 240, telefon: 16 621 89 98

Dyżury:

dnia 12 września 2018 r. godz. 10.00-12.00 oraz 16.00-18.00
dnia 13 września 2018 r. godz. 10.00-12.00 oraz 16.00-18.00
dnia 14 września 2018 r. godz. 10.00-12.00 oraz 16.00-18.00
dnia 15 września 2018 r. godz. 10.00-13.00
dnia 17 września 2018 r. godz. 13.00-24.00

„Twoje miejsca - Twoje dziedzictwo. Ziemia Jarosławska - Svidnik. Budowa nowych transgranicznych produktów turystycznych”.

twoje miejsca loga

 

 „Twoje miejsca - Twoje dziedzictwo. Ziemia Jarosławska - Svidnik.
Budowa nowych transgranicznych produktów turystycznych”


Projekt realizowany przez: Powiat Jarosławski

Partner projektu: Miasto Svidnik

1. Cel projektu:

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego powiatu jarosławskiego oraz miasta Svidnik przez odwiedzających i mieszkańców.
Cel ten wpisuje się bezpośrednio w cel szczegółowy 1 osi priorytetowej: Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców.

Realizacja tego celu dokona się dzięki wykorzystaniu potencjału obiektów dziedzictwa kulturowego istniejących w powiecie jarosławskim i Svidniku W projekcie powstaną nowe produkty turystyczne (na bazie zidentyfikowanych atrakcji - obiektów dziedzictwa kulturowego), które będą intensywnie promowane wśród mieszkańców i turystów. Efektem będzie wzrost nieuciążliwej dla środowiska turystyki, która stanie się narzędziem rozwoju lokalnego. Ma to się dokonać bez istotnego zwiększenia ruchu tranzytowego wiodącego przez obszary, na których projekt będzie realizowany. Dzięki nowym produktom turystycznym i akcji promocyjnej upowszechniającej te produkty wśród lokalnych społeczności, a przede wszystkim wśród turystów znajdujących się już na obszarze Karpat nastąpi wydłużenie przeciętnej długości pobytu turystów na obszarze Pogranicza, wzrosną też wartości środków pozostawianych przez nich w lokalnej gospodarce. Nowe produkty turystyczne oparte są na atrakcjach związanych z z zachowanym dziedzictwem kulturowym, w pewnej mierze będą one także stanowić dla zwiedzających alternatywę wobec przeciążonych szlaków w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Wzrost ruchu turystycznego nie będzie się zatem wiązał z większym obciążeniem środowiska naturalnego. W zaprezentowany powyżej sposób realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia rezultatów zaplanowanych na poziomie Programu dla Osi Priorytetowej 1 tj. docenienie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru pogranicza przez mieszkańców i turystów, a także do realizacji celu szczegółowego 1 osi priorytetowej.

Cele szczegółowe:


1. Zwiększenie atrakcyjności Pogranicza Polsko-Słowackiego.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez stworzenie, na bazie istniejących lokalnych atrakcji, nowych produktów turystycznych - szlaków grupujących najciekawsze obiekty powiatu jarosławskiego oraz miasta Svidnika. Zaplanowano 5 takich nowych produktów:
1) Szlak Wielokulturowy - obejmujący zabytki związane charakterystyczne dla różnych społeczności wyznaniowych (rzymskokatolickiej, unickiej prawosławnej, judaistycznej) i etnicznych (Polacy, Słowacy, Rusini, Żydzi)
2) Szlak Wielkich Wydarzeń Historycznych - miejsca związane z historią Europy, w tym Polski i Słowacji
3) Szlak Ziemiański - obejmujący zachowane dwory pałace i założenia parkowe
4) Szlak Kultury Mieszczańskiej - z unikatowymi obiektami miejskimi (kamienice, elementy podziemi) zwłaszcza z okresu XVI-XVII w. gdy tereny te były jednymi z centrów rozwoju ruchu miejskiego na obszarze Karpat.
5) Szlak Dziedzictwa Zapomnianego - obejmujący miejsca powszechnie nieznane - obiekty archeologiczne, cmentarze, kapliczki itp.

Zaplanowane produkty turystyczne będą też kompatybilne z działaniami podejmowanymi dla całego obszaru Pogranicza i produktami turystycznymi powstającymi w ramach marki karpackiej "Carpathia". Poprzez zebranie lokalnych zabytków w produkty turystyczne, a więc w formę spakietyzowanej oferty posiadającej wspólny wyróżnik (markę) osiągnięta zostanie nowa jakość - miejsca te staną się atrakcyjniejsze dla turystów, a także dla samych mieszkańców obszaru pogranicza.

2. Zwiększenie wiedzy mieszkańców oraz przyjezdnych o dziedzictwie kulturowym Pogranicza.

Cel ten zostanie osiągnięty dzięki działaniom o charakterze upowszechniającym, informacyjnym i promocyjnym dotyczącym obszarów w których realizowany jest projekt. Dzięki szerokiej informacji i promocji informacje o obiektach dziedzictwa kulturowego ziemi jarosławskiej i Svidnika oraz o nowych produktach turystycznych dotrą do mieszkańców i turystów, wpływając na wzrost ruchu turystycznego.

2. Okresu realizacji projektu: 01.07.2018 - 30.06.2019

3. Wartości projektu w euro: 58 425,00 euro

W ramach projektu ma powstać strona internetowa oraz przewodnik prezentujące 85 najciekawszych, najoryginalniejszych czy najatrakcyjniejszych miejsc i obiektów powiatu jarosławskiego i Svidnika, w trzech językach: po polsku, słowacku i angielsku. Będą one pogrupowane według pięciu wirtualnych szlaków: wielokulturowego, wielkich wydarzeń historycznych, ziemiańskiego, kultury mieszczańskiej oraz dziedzictwa „zapomnianego”. Zaplanowane produkty turystyczne będą połączone z działaniami podejmowanymi dla całego obszaru Pogranicza i produktami turystycznymi powstającymi w ramach marki karpackiej "Carpathia".

Strona internetowa i przewodnik to niejedyne efekty realizacji projektu. Przewidziane jest także wykonanie 85 tablic informacyjnych oraz kampania promocyjna. Koszt całego przedsięwzięcia to blisko 250 tys. złotych.

Projekt współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020 (85%) oraz ze środków budżetu państwa (5%).

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Powołany na podstawie:  Art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590), Zarządzenia Nr 11/2018 Starosty Jarosławskiego z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zespół stanowi organ opiniodawczo-doradczy Starosty w zakresie zapobiegania skutkom klęski żywiołowej oraz sytuacji kryzysowych.

Miejscem pracy Zespołu jest Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego mieszczące się w Starostwie Powiatowym.

 
Wyciąg z regulaminu PZZK
Rozdział I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§ 1

Zespół działa na podstawie :
1) Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2017.209. t.j.);
2) Zarządzenia Starosty Jarosławskiego nr 11/2018 z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
3) rocznego planu pracy Zespołu.

Rozdział II
ZADANIA ZESPOŁU
§ 3

Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
2) przygotowanie propozycji działań i przedstawianie Staroście wniosków dotyczących wykonywania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w powiatowym planie zarządzania kryzysowego;
3) przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;
4) opiniowanie powiatowego planu zarządzania kryzysowego;

Rozdział III
ORGANIZACJA I SKŁAD ZESPOŁU
§ 4

Ustala się następujący skład Zespołu:
1. Przewodniczący Zespołu - Starosta Jarosławski;
2. Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Kierownik Referatu Bezpieczeństwa;
3. Członkowie Zespołu:
a/ Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu;
b/ Komendant Powiatowy Policji w Jarosławiu;
c/ Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jarosławiu;
d/ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu;
e/ Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu;
f/ Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu;
g/ Dyrektor Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu;
h/ Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu;
i/ Kierownik Referatu Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Jarosławiu;

4. Przedstawiciele innych instytucji i podmiotów organizacyjnych zapraszanych przez Starostę:
a/ Dowódca Garnizonu Jarosław;
b/ Wojskowy Komendant Uzupełnień w Jarosławiu;
c/ Dowódca 34 Batalionu Lekkiej Piechoty w Jarosławiu;
d/ Komendant Placówki Straży Granicznej w m. Korczowa;
e/ Kierownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie o/Jarosław;
f/ Dyrektor Rejonowego Zakładu Energetycznego w Jarosławiu;
g/ Nadleśniczy Nadleśnictwa Jarosław;
h/ Kierownik Nadzoru Wodnego w Jarosławiu– Wody Polskie;
i/ Prezes Okręgu Rejonu Polskiego Czerwonego Krzyża w Jarosławiu;
j/ Przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Delegatura w Przemyślu;
k/ Kierownik Terenowej Jednostki Eksploatacji Gazu w Jarosławiu;

Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Rzeplin gmina Pruchnik

unia scalenia
 

                                 "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

7 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podpisał umowy ze Starostą Jarosławskim w sprawie przyznania pomocy na realizację operacji typu „Scalanie gruntów" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.


Pomoc finansowa została przyznana w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych na wszystkie operacje znajdujące się na zatwierdzonej liście rankingowej operacji, w tym trzy z terenu Powiatu Jarosławskiego: „Boratyn", "Jankowice" oraz "Rzeplin".

Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Rzeplin gmina Pruchnik – całkowity koszt operacji – 5 688 799,93 zł, w tym pomoc ze środków EFRROW w formie refundacji wynosi 3 619 782,00 zł.

Obszar wsi Rzeplin wynosi 487,37 ha. Znajduje się tu 982 działki, a prawa właścicielskie przysługują 459 osobom.

Beneficjentem programu jest Starosta Jarosławski, jako organ właściwy w sprawie przeprowadzenia postępowania scaleniowego oraz wykonania zagospodarowania poscaleniowego.

Planowany termin zakończenia realizacji całości operacji w obszarze scalenia, to czerwiec roku 2023. Natomiast planowany termin realizacji I etapu (prace scaleniowe) to listopad 2021 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://www.jaroslaw.samorzady.pl/kat/id/105

Kliknij aby posłuchać tekstu