Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM - COVID-19

Jarosław, 20 kwietnia 2020 r.

KOMUNIKAT

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych w Jarosławiu informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od dnia 10 kwietnia 2020 r. uruchomił nowy program w ramach „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem w Polsce, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

Adresatami pomocy w ramach Modułu III są:

  1. osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  2. dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16 roku życia.
Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną z tym, że okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 3 miesiące. W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są min:

  1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
  2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
  3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
  4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne,
  6. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
  7. pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo Oświatowe.
Wnioski o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III składane są do realizatora programu Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w Jarosławiu (właściwego terytorialnie dla miejsca zamieszkania Wnioskodawcy) w trybie ciągłym poprzez System Obsługi Wsparcia (SOW): https://sow.pfron.org.pl/

Przyjmowanie wniosków rozpoczyna się od 10 kwietnia bieżącego roku.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 016 624 62 90

Kliknij aby posłuchać tekstu