Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier architektonicznych.

Bariery architektoniczne –  to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej ma na celu umożliwienie jej, lub w znacznym stopniu ułatwienie, wykonywania podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

O dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych może ubiegać się osoba niepełnosprawna, mająca trudności w poruszaniu się, jeżeli jest właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, albo posiada zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkuje na wykonanie robót we wnioskowanym zakresie.

Dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu jarosławskiego wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych realizuje:

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych,

ul. Jana Pawła II 17 , 37-500 Jarosław 

I piętro, pok. 119, tel. 016 624 63 04

Kolejność postępowania

Pobieramy do wypełnienia druk wniosku o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych dla osób fizycznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Druk wniosku wraz z obowiązującymi Zasadami dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych znajdują się tutaj:

 Pobierz:

Wniosek o dofinansowanie składamy w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, parter, pok. nr 1 z załącznikami.

Wysokość dofinansowania wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Warunkiem przyznania dofinansowania jest posiadanie przez Wnioskodawcę udziału własnego w kwocie nie niższej niż 5% kosztów realizowanego przedsięwzięcia.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji przedsięwzięcia poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Podpowiedzi dobrych rozwiązań w zakresie likwidacji barier architektonicznych można znaleźć na stronie internetowej www.niepelnosprawni.pl

Kliknij aby posłuchać tekstu