Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier technicznych.

Bariery techniczne –  to bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie społeczne. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić jej funkcjonowanie w życiu codziennym.

Likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych przysługuje osobie niepełnosprawnej jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności i zostało to potwierdzone zaświadczeniem lekarskim właściwego lekarza specjalisty.

Dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu jarosławskiego wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych realizuje:

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych,

ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław 

piętro, pok. 119, tel. 016 624 63 04

Kolejność postępowania

Pobieramy do wypełnienia druk wniosku o dofinansowanie do likwidacji barier technicznych dla osób fizycznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Druk wniosku wraz z obowiązującymi Zasadami dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych znajdują się tutaj:

 Pobierz:

Wniosek o dofinansowanie składamy w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, parter, pok. nr 1 z załącznikami.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, Wnioskodawca otrzymuje pisemną informację wraz z uzasadnieniem, od której nie przysługuje odwołanie w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego.

Wysokość dofinansowania wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Warunkiem przyznania dofinansowania jest posiadanie przez Wnioskodawcę udziału własnego w kwocie nie niższej niż 5% kosztów realizowanego przedsięwzięcia.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji przedsięwzięcia poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Kliknij aby posłuchać tekstu