Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

O dofinansowanie może ubiegać się: 

Osoba niepełnosprawna, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczany za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

  1. 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
  2. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

 

Wymagane dokumenty:

  1. kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności: znacznego, umiarkowanego lub lekkiego, lub kopię orzeczenia o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, lub kopię orzeczenia o niepełnosprawności wydanym przed ukończeniem 16 roku życia lub kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r.;
  2. wypełniony wniosek o dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  3. oryginał lub fakturę PROFORMA z uwzględnieniem: całkowitego kosztu zakupu, limitu NFZ, kwoty dofinansowania z limitu NFZ, udziału własnego wnioskodawcy oraz ostateczny, przewidywany termin realizacji,
  4. kserokopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie,
  5. zaświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny, wspólnie gospodarujących za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku,
  6. Postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna - w przypadku osoby niepełnosprawnej ubezwłasnowolnionej.

 Termin złożenia wniosku: w każdym czasie.

 Wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi:

Do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny NFZ, jeżeli taki udział jest wymagany, do 150% sumy kwoty limitu wyznaczonego przez NFZ oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

W przypadku niedoboru środków finansowych w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania do zapotrzebowania w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Starosta może uszczegółowić zasady przyznawania dofinansowania.

 Pobierz:

Kliknij aby posłuchać tekstu