Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Informacja o wyborze Partnera do wspólnej realizacji projektu pod nazwą „Bliżej rynku pracy – kompleksowy program edukacji zawodowej w Powiecie Jarosławskim”

loga blizej runku pracy

Powiat Jarosławski zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego w dniu 30 sierpnia 2017 r. na stronie internetowej http://www.jaroslaw.samorzady.pl/art/id/17259 o otwartym naborze Partnera do wspólnej realizacji projektu pod nazwą „Bliżej rynku pracy-kompleksowy program edukacji zawodowej w Powiecie Jarosławskim”, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego,
Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, podaje do wiadomości publicznej informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji Partnera:  MEN’SFIELD Sp. z o.o., ul. Krasickiego nr 86, 37-200 Przeworsk.

Wybór Partnera odbył się w oparciu o przepisy art. 33 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.).
W wyniku otwartego naboru Partnera do wspólnej realizacji projektu w wymaganym terminie złożona została jedna oferta. Przedmiotowa oferta spełniła stawiane wymagania formalne i merytoryczne, niezbędne do realizacji projektu.

Kliknij aby posłuchać tekstu