Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Projekt PO WER w ZSSChiO w Jarosławiu zakończony

Historia projektowa Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu trwa już kilkanaście lat. W latach 2004 – 2018 dla 2913 uczestników szkoła pozyskała kwotę ponad 8 milionów złotych. Uczniowie i nauczyciele mieli możliwość rozwoju i zwiększenia kompetencji poprzez uczestnictwo w licznych zajęciach dodatkowych, w tym szkoleniach, praktykach, stażach, które odbywały się w Polsce, Anglii, Niemczech, Włoszech i Hiszpanii. Dzięki środkom finansowym z programów PHARE, Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży, PO RZL RPO, PO KL,  Leonardo da Vinci, Erasmus+, PO WER możliwe było też stałe unowocześnianie bazy dydaktycznej szkoły, a szczególnie pracowni do prowadzenia praktycznych zajęć zawodowych. Projekty unijne ułatwiły uczestnikom bezpłatny dostęp do nowoczesnej wiedzy w europejskich realiach.

30 czerwca 2018r. to kolejny ważny dzień dla społeczności ZSSChiO - zakończenie realizacji projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W związku z tym w Restauracji „Klasyczna” w Jarosławiu odbyło się uroczyste podsumowanie zrealizowanego w latach 2016-2018 projektu Nr POWERVET-2016-1-PL01-KA102-024934, który nadany miał tytuł: „EUROPEJSKIE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE – INSPIRACJĄ DO AKTYWNOŚCI NA RYNKU PRACY”.

W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście:

- Anna Petynia – Główny Specjalista Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu,

- Elżbieta Pazyniak – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Jarosławiu,

- Henryk Grymuza – emerytowany pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu,

- Tadeusz Słowik – właściciel Restauracji „Klasyczna” w Jarosławiu,

- Dyrektorzy jarosławskich szkół ponadgimnazjalnych w osobach: Adam Tomaszewski Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, Jadwiga Baran-Mazurkiewicz Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Jarosławiu, Maria Kus Dyrektor Powiatowego Ogniska Baletowego im. Lidii Nartowskiej w Jarosławiu,

- rodzice, uczniowie i nauczyciele ZSSChiO.

Na początku spotkania dyrektor Dorota Wierzbińska-Dubaj serdecznie powitała wszystkich zebranych i krótko przedstawiła cel uroczystości.

Następnie głos zabrała wicedyrektor Lidia Sobczyńska przedstawiając uczestnikom plan spotkania oraz ważne informacje na temat projektu oraz jego realizacji.

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach programu Erasmus+. Środki na jego realizację w 100% zagwarantowała Unia Europejska. Całkowity budżet projektu to 194 676 EUR czyli 824 569,67 PLN, co pozwoliło zorganizować praktyki i staże zawodowe 89 uczniom i 10 przedstawicielom kadry ZSSChiO. Uczniowie kształcący się w technikum w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług fryzjerskich, technik analityk, kelner oraz w branżowej szkole w zawodach fryzjer i kucharz odbyli dwu- lub czterotygodniowe praktyki i staże zawodowe w renomowanych obiektach gastronomiczno-hotelarskich w Wielkiej Brytanii (w Londynie), w Niemczech (w Schkeuditz, Lipsku i Dreźnie) oraz we Włoszech (w Rimini). Tygodniowe staże zawodowe typu job-shadowing w Niemczech odbywało także 2 osoby kadry zarządzającej ZSSChiO, doradca zawodowy oraz 7 nauczycieli przedmiotów zawodowych (branży gastronomicznej, hotelarskiej i fryzjerskiej). Partnerzy zagraniczni szkoły w ramach projektu to: ADC College w Londynie, Sistema Turismo w Rimini, SBG w Dreźnie oraz Vitalis w Schkeuditz. Są to instytucje, z którymi ZSSChiO współpracuje z powodzeniem od kilku lat, co do tej pory umożliwiło setkom uczestników – uczniów i nauczycieli - odbycie staży na odpowiednio wysokim poziomie w celu zdobycia doświadczenia zawodowego i życiowego.

Uczniowie zostali odpowiednio przygotowani do wyjazdu na praktyki zagraniczne uczestnicząc w zajęciach językowych, zawodowych i psychologicznych w formie szkoleń i warsztatów. Natomiast w krajach mobilności odbyli szkolenia z zakresu przedsiębiorczości. Dodatkowo fryzjerzy uczestniczyli w kursie z zakresu stylizacji i wizażu, a analitycy w szkoleniu z zakresu chromatografii. Nauczyciele zwiększyli znajomość słownictwa ogólnego i zawodowego w języku niemieckim.  

Projekt zapewnił także dobór miejsc pracy za granicą zgodnie z zakresem praktyk, zakwaterowanie, wyżywienie i program kulturowy. Poza tym wszyscy uczestnicy projektu zostali wyposażeni w stroje zastępcze, właściwe ubezpieczenie, transport, stałą opiekę podczas pobytu za granicą oraz kieszonkowe na różne wydatki.

W rezultacie odbytych praktyk i staży wzmocniła się sylwetka zawodowa uczestników. Kształcili oni umiejętności praktyczne i językowe, zdobyli nowe doświadczenia, co przyczyniło się do wzrostu kompetencji zawodowych, doskonalenia języka branżowego, nawiązania nowych kontaktów oraz poznania dziedzictwa kulturowego państw europejskich. Dodatkowy efekt uczestnictwa w przypadku kadry stanowi poznanie dualnego systemu kształcenia zawodowego w Niemczech, na przykładzie którego wdrożono pewne jego elementy do kształcenia praktycznego ZSSChiO dla kierunków technik hotelarstwa i kelner. W przypadku wszystkich uczestników nastąpiło silniejsze zintegrowanie się ze środowiskiem europejskim, a także wzmocnienie świadomości i dumy z bycia Polakiem we współczesnej Europie.

W trakcie realizacji członkowie zespołu projektowego kładli duży nacisk na promocję realizowanych projektów oraz upowszechnianie ich rezultatów. Niektóre ze sposobów to przygotowanie materiałów informacyjnych, ulotek upowszechniających, prezentacji i filmów multimedialnych, roll-up`ów, tablic upowszechniających, kalendarzyków, czy też udział w wielu spotkaniach, konferencjach, szkoleniach i dzielenie się swoim doświadczeniem i refleksjami w dziedzinie  realizacji projektów.

W trakcie spotkania podsumowującego przedstawiciele każdej grupy uczniów z poszczególnych krajów mobilności przedstawili prezentacje multimedialne na temat pobytu, miejsca i przebiegu praktyk za granicą oraz podzielili się swoimi wrażeniami i rekomendacjami. Swoje refleksje odnośnie udziału w projektach wyraził także przedstawiciel nauczycieli Pan Robert Porczak, który wskazał plusy i minusy swojego uczestnictwa w stażu zawodowym w restauracji w Hiszpanii i stołówce akademickiej w Niemczech. Podsumował także wizyty, które przeprowadził w Niemczech i Londynie, aby zmonitorować przebieg praktyk uczniów.

Wszyscy prezentujący bardzo pozytywnie wyrażali się o możliwości odbycia praktyk za granicą i polecali innym udział w tego typu przedsięwzięciach. Zostało to dodatkowo podkreślone w specjalnie przygotowanym filmie nt. projektu i mobilności uczestników.

Kulminacyjnym punktem spotkania było wręczenie uczestnikom przez  Annę Petynię i dyrektor Dorotę Wierzbińską - Dubajcertyfikatów, których otrzymanie potwierdza udział w projekcie oraz uatrakcyjnia ich sylwetkę zawodową na rynku pracy. Były to: certyfikat uczestnictwa w projekcie, certyfikat „Europass – Mobilność”  (potwierdzający nabycie umiejętności, uznawany w krajach Unii Europejskiej) oraz zaświadczenia o udziale w wielu warsztatach i szkoleniach.

Na zakończenie spotkania wręczono dyplomy, kwiaty i upominki upowszechniające projekt,  a następnie odbyła się degustacja potraw i napojów kuchni angielskiej, niemieckiej i włoskiej przygotowanych przez uczestników – uczniów i nauczycieli, jako efekt poznanych za granicą zwyczajów żywieniowych.

Dzięki Funduszom Europejskim cele kolejnego projektu zostały spełnione, uczestnicy otrzymali certyfikaty, a pozostało sporządzenie raportu końcowego, ostateczne rozliczenie projektu i dalsze upowszechnianie jego rezultatów. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i osobom, które przyczyniły się do tego, że realizacja projektu była możliwa. A celowość tego typu działań niech potwierdzą uśmiechnięte twarze uczestników i ich wypowiedzi typu: „Chciałabym wyjechać jeszcze raz, na dłużej”, „Szkoda było wracać”, „Nauczyłem się bardzo dużo”, „To było świetne doświadczenie życiowe”.

logo power

Zapraszamy do obejrzenia fotografii z uroczystości oraz śledzenia strony internetowej i Facebooka ZSSChiO:

www.zsschiojaroslaw.edu.pl,

https://pl-pl.facebook.com/zsschiojaroslaw/

 

Opracowanie: Lidia Sobczyńska, Agnieszka Siwoń – ZSSChiO w Jarosławiu

Kliknij aby posłuchać tekstu