Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

CKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu

2

 

 

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie

Numer i nazwa Działania: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Tytuł projektu: CKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu

Nr projektu: RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15

Okres realizacji projektu: od 1 października 2016 r. do 30 września 2018 r.

Wartość projektu: 397 531,25 zł

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 337 264,06 zł

Typ projektu: Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół ponadgimnazjalnych lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe. Doskonalenie kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe.

Beneficjent: Powiat Jarosławski/Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Opis i cel projektu:

Projekt przeznaczony dla 24 nauczycieli kształcenia zawodowego i praktycznej nauki zawodu oraz 240 uczniów kształcących się w CKP. Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w CKP w Jarosławiu, w tym wzmocnienie bazy edukacyjnej, dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy, co w dalszym okresie czasu umożliwi łatwiejsze przechodzenie młodzieży z etapu edukacji do sfery zawodowej. Najważniejsze zadania w projekcie to:

  • Studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu Mechatronika i programowanie obrabiarek CNC w procesach wytwórczych.
  • Szkolenia i kursy dla nauczycieli z zakresu związanego z nauczanym zawodem.
  • Realizacja staży i praktyk dla uczniów CKP.
  • Szkolenia i kursy dla uczniów.
  • Doposażenie pracowni.
  • Realizacja wycieczek do przedsiębiorców.

Pozostałe cele to zwiększenie szans uczniów na rynku pracy poprzez udział w szkoleniach i kursach, stażach i praktykach w zawodach deficytowych na rynku pracy (lokalnym i regionalnym).

Efekty realizacji projektu:

Realizacja projektu pozwoli na podniesienie jakości kształcenia w CKP - placówki realizującej kształcenie zawodowe, co przyczyni się bezpośrednio do realizacji celu RPO WP 2014-2020, związanej z podnoszeniem jakości edukacji zawodowej na Podkarpaciu. Najważniejszymi rezultatami projektu będą: nabycie kwalifikacji i kompetencji planowanych do wprowadzenia zawodów w placówce oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w ramach nauczanych już zawodów, jak również doposażenie szkoły w samochód do nauki jazdy.

Informacje o realizacji projektu:

 

http://starostwo.jaroslaw.pl/aktualnosci/item/3361-kolejne-dwie-umowy-na-unijne-projekty-podpisane

 

http://starostwo.jaroslaw.pl/nowosci-oswiatowe/item/3689-ckp-ksztalci-zawodowo-wspieranie-kompetencji-kadr-i-uczniow-centrum-ksztalcenia-praktycznego-w-jaroslawiu

 

http://starostwo.jaroslaw.pl/nowosci-oswiatowe/item/3726-kurs-na-uprawnienia-spawacza-tig-i-mag

 

http://starostwo.jaroslaw.pl/aktualnosci/item/3698-pieniadze-z-funduszy-europejskich-pozyskane-przez-powiat-jaroslawski-informacja-na-polmetku-obecnego-okresu-finansowania

 

http://starostwo.jaroslaw.pl/nowosci-oswiatowe/item/3823-staze-i-praktyki-w-ramach-projektu

 

http://starostwo.jaroslaw.pl/nowosci-oswiatowe/item/3982-podnoszenie-kompetencji-w-ramach-projektu

 

http://starostwo.jaroslaw.pl/aktualnosci/item/4133-pierwsze-wrazenie-bardzo-dobre-kolejne-jeszcze-lepsze

 

http://starostwo.jaroslaw.pl/aktualnosci/item/4738-podsumowanie-projektu-ckp-ksztalci-zawodowo

Kliknij aby posłuchać tekstu