Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Nabór elektroniczny do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych powiatu jarosławskiego

Nabór elektroniczny na rok szkolny 2016/2017 prowadzony jest w systemie „vEDUKACJA”, w którym gromadzone są dane na temat szkół, tworzonych przez nie oddziałów oraz pełne informacje na temat kandydatów.

  
Ważnym celem wykorzystania systemu komputerowego w trakcie rekrutacji jest ograniczenie liczby dokumentów i liczby wizyt kandydata w szkołach. W tradycyjnym przypadku, kandydując do trzech szkół uczeń musiał wszystkie je odwiedzić i we wszystkich złożyć wniosek.

Dzięki wykorzystaniu systemu kandydat posługuje się wyłącznie jednym wnioskiem o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, bez względu na liczbę szkół, które wybrał, i kontaktuje się wyłącznie z jedną szkołą.

Każdy kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej jest rejestrowany w systemie przez macierzyste gimnazjum. Po zarejestrowaniu otrzymuje swój identyfikator i hasło. Bezpośrednio po wejściu na stronę internetową systemu „vEDUKACJA” tj.

http://podkarpacie.edu.com.pl/Kandydat/kseon.php

dokonuje wyboru trzech szkół (przez szkołę należy rozumieć nie Zespół Szkół, ale konkretną szkołę np. X Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół ….), jednocześnie informujemy, że w obrębie tych trzech szkół może wybrać dowolną liczbę oddziałów. Przy dokonywaniu preferencji należy pamiętać o kolejności wyborów.

Lista preferencji kandydata jest to lista wszystkich klas, do których chce on kandydować, uszeregowanych od klasy, na której najbardziej mu zależy, do klasy, na której zależy mu najmniej. Kandydat, któremu wyniki pozwalałyby zostać przyjętym do kilku klas, zostanie umieszczony w tej z nich, która znajduje się najwyżej na jego liście preferencji.

Przykładowo poniżej przedstawiono dwa różne sposoby konstruowania listy preferencji:

 1. Sposób I : Klasa 1a ze szkoły X
 2. Klasa 1a ze szkoły Y
 3. Klasa 1c ze szkoły Z
 4. Klasa 1b ze szkoły Y
 5. Klasa 1d ze szkoły X
 6. ...
 1. Sposób II : Klasa 1a ze szkoły X
 2. Klasa 1b ze szkoły X
 3. Klasa 1c ze szkoły X
 4. Klasa 1d ze szkoły X
 5. Klasa 1b ze szkoły Y
 6. Klasa 1d ze szkoły Y
 7. Klasa 1a ze szkoły Y
 8. ...

Jeśli kandydatowi zależy na dostaniu się do konkretnej szkoły bez względu na kierunek kształcenia to wybiera sposób II, natomiast, gdy zależy mu na konkretnym kierunku kształcenia wybiera sposób I. Długość listy preferencji jest dowolna i zależy wyłącznie od kandydata.

Uwaga: Należy pamiętać, że im dłuższa jest lista preferencji, tym większe szanse kandydata
na to, że zostanie przyjęty.


Szkoła pierwszego wyboru dla kandydata jest to szkoła otwierająca klasę, która znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji kandydata, czyli tę, na której kandydatowi najbardziej zależy. Punkt Naboru właściwy dla szkoły pierwszego wyboru zajmuje się obsługą danego kandydata – przyjmuje, przechowuje oraz weryfikuje jego dokumenty oraz wykonuje inne czynności związane z obsługą kandydata.

Uwaga : Kandydat po wprowadzeniu swoich preferencji, dokonuje wydruku wniosku z systemu, podpisuje przez siebie i rodziców, bądź prawnego opiekuna i przekazuje je tylko do szkoły pierwszego wyboru, która dokonuje weryfikacji zgłoszenia.


Weryfikacja zgłoszeń jest to sprawdzenie otrzymanego od kandydata dokumentu papierowego (na tym etapie wniosku) pod względem formalnym oraz porównanie zawartości tego dokumentu z danymi znajdującymi się w bazie danych systemu, a następnie na tej podstawie jego zaakceptowanie bądź odrzucenie.

Weryfikacji dokonuje się celem uwierzytelnienia danych przechowywanych w centralnej bazie danych. Od chwili zaakceptowania zgłoszenia zablokowana zostaje możliwość dokonywania zmian w zgłoszeniu, dzięki czemu wprowadzone dane są wiarygodne i mogą służyć w dalszej części procesu rekrutacji.

Poza drukiem wniosku system generuje również druk potwierdzenia przyjęcia wniosku przez szkołę. Na druku tym szkoła przyjmująca od kandydata wniosek potwierdza, że wniosek ten został złożony.

Uwaga : Na wspomnianym powyżej potwierdzeniu szkoła stwierdza jedynie, że kandydat dostarczył wniosek. Nie jest to równoznaczne ze stwierdzeniem, że wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez szkołę

.
Podobnie, jak dane osobowe i teleadresowe, również oceny, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz inne osiągnięcia uczniów będą przekazywane do systemu „vEDUKACJA” przez macierzyste gimnazja uczniów.

Przydział do klas następuje w terminie ustalonym w harmonogramie prowadzenia naboru (dostępny w każdym gimnazjum oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jarosławiu w zakładce „Rekrutacja do szkół”.

Po dokonaniu przydziału kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej, każde gimnazjum może pobrać z systemu listy swoich uczniów zawierające informacje o ich losach – do którego oddziału, w której szkole zostali przyjęci.

Następnie kandydat, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa musi potwierdzić wolę uczęszczania do szkoły ponadgimnazjalnej, do której został przyjęty, poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach z egzaminu gimnazjalnego.

UWAGA: NALEŻY PAMIĘTAĆ O TYM, ŻE ZŁOŻENIE ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW POTWIERDZA WOLĘ UCZĘSZCZANIA DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ I JEST OBOWIĄZKOWE.


W tym roku uczniowie z Powiatu Jarosławskiego odwiedzą szkoły ponadgimnazjalne tylko 2 razy, pierwszy raz, gdy będą składać wnioski do szkół ponadgimnazjalnych, a drugi raz potwierdzając wolę nauki w szkole, do której zostali przyjęci.

Jednocześnie informujemy, że w każdym gimnazjum na terenie Powiatu Jarosławskiego została wyznaczona osoba, która udziela informacji dotyczących naboru oraz nadzoruje przebieg rekrutacji.

 

UWAGA: UCZNIOWIE SPOZA POWIATU JAROSŁAWSKIEGO

Uczniowie spoza Powiatu Jarosławskiego, starający się o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej w naszym Powiecie, udają się do szkoły, którą wybrali i tam zostaną zarejestrowani do systemu, dalsza procedura przebiegać będzie tak jak powyżej.

Następnie Kandydat w dniach 24.06.2016 r. – 28.06.2016 r. do godz.15.00 dostarcza do szkoły pierwszego wyboru celem weryfikacji przez komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną kopie świadectwa i zaświadczenie o wynikach z egzaminu gimnazjalnego. (tylko uczniowie spoza Powiatu Jarosławskiego)

W tym roku uczniowie spoza Powiatu Jarosławskiego odwiedzą szkoły ponadgimnazjalne tylko 3 razy, pierwszy raz, gdy będą składać wnioski do szkół ponadgimnazjalnych, a drugi raz dostarczając dokumenty potwierdzające osiągnięcia (kopie świadectwa i zaświadczenie o wynikach z egzaminu gimnazjalnego), trzeci raz potwierdzając wolę nauki w szkole, do której zostali przyjęci.

PODSUMOWUJĄC:

Od 25.05.2016 r. rozpoczyna się termin składania wniosków o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych, które można składać do dnia 31.05.2016 r.)

WYPEŁNIAJĄC WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE:
 • Można kandydować do trzech szkół
 • W każdej z wybranych szkół uczeń może wybrać dowolną liczbę klas.
 • Im więcej klas zostanie wskazanych we wniosku, tym bardziej wzrastają szanse dostania się do jednej z nich.
 • Wypełniony wniosek należy złożyć w szkole, która na liście wyborów znalazła się jako pierwsza. Dane zostaną wpisane do systemu komputerowego z uwzględnieniem wszystkich wskazanych szkół.
 • Bardzo ważne jest odpowiednie uszeregowanie swoich wyborów. Kolejność wpisywania poszczególnych klas do tabeli jest bardzo ważna. Na pierwszym miejscu musi znaleźć się ta klasa, o której uczeń najbardziej marzy. Komputer szukając dla kandydata miejsca w klasie będzie rozpatrywał kolejne propozycje według wskazanej przez ucznia kolejności, tak długo, aż znajdzie miejsce w którejś ze wskazanych klas. Wtedy uczeń zostanie automatycznie wpisany na listę przyjętych do tej klasy, a pozostałe klasy z listy nie będą już rozpatrywane.

Pobierz:

Więcej w tej kategorii: « Ważne dokumenty
Kliknij aby posłuchać tekstu