Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” finansowany ze środków PFRON

pfron logo 18

Powiat Jarosławski w roku 2018 będzie realizował pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W 2018 roku będą realizowane następujące formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych:

 Moduł I:

  • Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  • Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  • Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
  • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),
 Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, Wydział : Edukacji i Spraw Społecznych, ul. Jana Pawła II 17, a także na stronie internetowej www.starostwo.jaroslaw.pl w zakładce „Aktywny Samorząd”.

Termin przyjmowania wniosków:

Moduł  I:
- 12.04 – 31.05.2018 r.
- 02.07 – 30.08.2018 r.

Moduł II:
- 12.03. – 30.03.2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018)
- 01.08. – 10.10.2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019)


Realizatorem programu jest  starostwo Powiatowe w Jarosławiu, ul Jana Pawła II 17
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 16 624 62 90

Celem  głównym pilotażowego programu „Aktywny samorząd” jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych
w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W 2018 roku będą realizowane następujące formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Obszar - A: likwidacja bariery transportowej :

1.  Zadanie 1- Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu:

-   8.000,00 zł,
- udział własny - 15% ceny brutto zakupu/usługi,
- okres karencji - 3 lata,
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
-  dysfunkcja narządu ruchu.

2.  Zadanie 2 - Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

-  2.200,00  zł, w tym dla koszów kursu i egzaminów - 1.600,00 zł,
-  pozostałe koszty – 600,00 zł
-  udział własny - 25%,
-  znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
-  wiek aktywności zawodowej,
-  dysfunkcja narządu ruchu.

Obszar B: likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

1. Zadanie 1 - Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

-  dla osoby niewidomej – 20.000,00 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12.000,00 zł,
-  dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 8.000,00 zł,
-  dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000,00 zł,
-  udział własny - 10%,
-  okres karencji - 3 lata,
-  znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
-  wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
-  dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

2. Zadanie 2 - Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego  w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania:

-  dla osoby głuchoniewidomej - 4.000,00 zł,
-  dla pozostałych adresatów obszaru - 2.000,00 zł z możliwością zwiększenia o 100%,
-  udział własny - 0%,
-  znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
-  wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

Obszar C: likwidacja barier w poruszaniu się:

1. Zadanie 2 - Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

-  dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub
   orzeczeniem o niepełnosprawności -  3.000,00 zł,
-  udział własny - 0%.

2. Zadanie 3 - Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, to jest protezy co najmniej na III poziomie jakości po amputacji w zakresie:

- ręki - 9.000,00 zł,
-  przedramienia - 20.000,00 zł,
-   ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym - 26.000,00 zł,
-  na poziomie podudzia - 14.000,00 zł,
-  na wysokości uda (także przez staw kolanowy) - 20.000,00 zł,
-  uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym - 25.000,00 zł
-  z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania,
--  udział własny - 10%,
-  okres karencji 3 lata,
-  stopień niepełnosprawności,
-  wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie. 

3. Zadanie 4 - Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)

- do 30% kwot o których mowa w zadaniu 3,
-  udział własny - 10%,
-  stopień niepełnosprawności,
-  wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

Obszar D: pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej:

- znaczny lub umiarkowany stopniem niepełnosprawności,
- aktywność zawodowa,
- pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka,
-  kwota dofinansowania – 200,00 zł miesięcznie, tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą)   osobą zależną,
-  udział własny 15 %.

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

-  Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,  nauka w szkole wyższej lub policealnej lub kolegium, lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Kwota dofinansowania poniesionych kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętegodofinansowaniem, wynosi w przypadku:

·   dodatku na pokrycie kosztów kształcenia - 1 000,00 zł,

·   dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4 000,00 zł,

·  opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000,00 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583,00 zł (netto) na osobę.

W przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1.500,00 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583,00 zł (netto) na osobę.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

a) 700 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z
     powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu
     się, z tytułu:
     -        pomocy tłumacza migowego,
     -       pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej,
     -       pomocy przewodnika/psa przewodnika,
     -       uczestnictwa w dodatkowych zajęciach usprawniających poruszanie
           się lub komunikację
 b) 500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 c) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny.
 d) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki lub studiuje w przyspieszonym trybie.
 e) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w 2017 lub w 2018 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

    Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

Pomoc w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

 - do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;
-  do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

Udział własny w module II - w zakresie kosztów czesnego:

a)      15% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),

b)      65% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków), z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 583,00 zł (netto) na osobę.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jarosławiu Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, ul. Jana Pawła II 17 a także na stronie internetowej www.starostwo.jaroslaw.pl w zakładce „Aktywny samorząd”  

Informację o programie „Aktywny Samorząd”  można uzyskać również na stronie internetowej Funduszu pod adresem:  www.pfron.org.pl
Druki do pobrania na 2018 r.

MODUŁ I

Obszar A – Zadanie Nr 1 – Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Obszar A – Zadanie Nr 2 – Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

 

Obszar B –
Zadanie Nr 1 – Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
Zadanie Nr 2 – Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

 

Obszar C – Zadanie Nr 2 – Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 

Obszar C – Zadanie Nr 3 – Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

 

Obszar C – Zadanie Nr 4 – Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)

 

Obszar D – Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego)

 

MODUŁ II


 
 
Dodatkowe informacje nt. programu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jarosławiu lub pod nr tel. 16 624 62 90; 16 624 62 55

 

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w ramach programu „Aktywny Samorząd” mogą składać wypełnione wnioski wraz z załącznikami w biurze podawczym Starostwa powiatowego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17, pokój nr1. Informacje na  temat programu można uzyskać w wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu pod numerem  telefonu: (16) 624-62-90. Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach pomocy znajdują się pod adresem: www.pfron.org.pl

Kliknij aby posłuchać tekstu