Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Szkolenia finansowane ze środków funduszu pracy

Powiatowy Urząd Pracy inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia bezrobotnych –w tym min. dla osób niepełnosprawnych, w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szanse na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w szczególności w przypadku:

 • braku kwalifikacji zawodowych,
 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
 • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
 • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

 Ze szkoleń mogą korzystać osoby niepełnosprawne:

 • bezrobotne,
 • będące w okresie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników.

 

STAŻ

Staż pozwala osobie niepełnosprawnej nabyć praktyczne umiejętności do wykonywania pracy przez wykonywanie określonych zadań przewidzianych w programie stażu bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Osoby niepełnosprawne mogą zostać skierowane do odbycia stażu przez okres:

 1. do 6 miesięcy lub
 2. do 12 miesięcy w przypadku osób, które do dnia skierowania na staż:
  1. nie ukończyły 25 rok życia,
  2. nie ukończyły 27 rok życia i w ostatnich 12 miesiącach ukończyły szkołę wyższą.

Miejsce odbywania stażu:

 • u pracodawcy zatrudniającego co najmniej jednego pracownika,
 • u przedsiębiorcy – nawet jeśli nie zatrudnia pracownika na zasadach przewidzianych dla pracodawców,
 • w rolniczej spółdzielni produkcyjnej,
 • u pełnoletniej osoby fizycznej, zamieszkującej i prowadzącej na terytorium RP, osobiście i na własny rachunek działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe,
 • u osoby fizycznej prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej.

 

PRACE INTERWENCYJNE

Prace interwencyjne mają na celu aktywizację osób niepełnosprawnych poprzez dotowanie ich zatrudnienia u pracodawców. W okresie trwania umowy o prace interwencyjne pracodawca otrzymuje refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

Starosta może dokonać z Funduszu Pracy zwrotu poniesionych przez pracodawcę kosztów z tytułu zatrudnienia przez okres do 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego niepełnosprawnego tj. kosztów wypłacanego mu wynagrodzenia, nagród oraz opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty zasiłku, obowiązującej w ostatnim dniu każdego miesiąca i składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Organizatorem prac interwencyjnych może być pracodawca (oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika) oraz przedsiębiorca niezatrudniający pracowników.ROBOTY PUBLICZNE

Roboty publiczne – to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż

6 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

Starosta zwraca organizatorowi robót publicznych, który zatrudnił skierowanych bezrobotnych z art. 49 pkt 2-7 ( w tym osób niepełnosprawnych), a także bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi, w rozumieniu przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, przez okres do 6 miesięcy, części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych

w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz 50% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Organizator robót publicznych składa stosowny wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na miejsce wykonywania tych robót.
 

PRZYGOTOWANIE ZAWODWOWE DOROSŁYCH

Jest to nowy instrument aktywizacji organizowany w formie:

 • praktycznej nauki zawodu,
 • przyuczenia do pracy dorosłych.

Realizowany jest bez nawiązania stosunku pracy z Pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej.

Wymiar czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych nie może przekraczać 8 godzin zegarowych dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo.

Nabywanie umiejętności praktycznych obejmuje co najmniej 80% czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych i jest realizowane u Pracodawcy.

Pracodawca zapewnia warunki umożliwiające zdobywanie wiedzy teoretycznej prowadząc kształcenie teoretyczne bezpośrednio u siebie lub kierując uczestnika do instytucji szkoleniowej wskazanej przez pracodawcę.

Praktyczna nauka zawodu dorosłych umożliwia przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy lub egzaminu czeladniczego i trwa od 12 do 18 miesięcy.

Przyuczenie do pracy dorosłych ma na celu zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych i trwa od 3 do 6 miesięcy.

Pracodawcy realizującemu program przygotowania zawodowego dorosłych przysługuje:

 1. Refundacja ze środków Funduszu Pracy wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, w szczególności na materiały i surowce, eksploatacje maszyn i urządzeń, odzież roboczą, posiłki regeneracyjne i inne środki niezbędne do realizacji w/w programu w wymiarze do 2 % przeciętnego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc realizacji programu.
 2. Jednorazowa premia ze środków Funduszu Pracy po zakończeniu tej formy aktywizacji, jeżeli skierowany przez Starostę uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych ukończył program praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych i zdał egzamin kwalifikacyjny na tytuł zawodowy lub egzamin sprawdzający.
 3. Premia jest przyznawana w wysokości 400 zł za każdy pełny miesiąc programu zrealizowanego dla każdego uczestnika, jeżeli uczestnik ukończył program praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych i zdał egzamin kwalifikacyjny na tytuł zawodowy lub egzamin sprawdzający.

  

WYPOSAŻENIE / DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY

Podmiot zamierzający wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego niepełnosprawnego może złożyć do Starosty właściwego ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego wniosek o refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia.

Refundacja obejmuje zakup maszyn, urządzeń, narzędzi oraz środka transportu z wyłączeniem pojazdów do przewozu drogowego towarów, stanowiących niezbędne wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.

Pracodawca jest zobowiązany do:

- zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres 24 miesięcy,

- utrzymania przez okres 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją.
 

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY

Przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej ma na celu aktywizację osób bezrobotnych (w tym osób niepełnosprawnych) w kierunku samozatrudnienia.

Starosta może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

O w/w dotację mogą się ubiegać osoby:

bezrobotne zarejestrowane, w tym niepełnosprawne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,

 • nie posiadające wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
 • nie otrzymały bezzwrotnych środków z Funduszu Pracy lub innych środków publicznych
 • na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej,
 • nie prowadziły działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • nie były karane w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
 • nie złożyły wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub wniosku o przystąpienie do spółdzielni socjalnej.

Szczegółowe informacje nt. w/w form aktywizacji i aktualnych ofert pracy dla osób niepełnosprawnych można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu ul. Słowackiego 2, tel. 16/ 621 21 88, 16 621 26 37 wew. 117, 139 lub w pok. 103-I piętro oraz na stronie internetowej: www.pup.jaroslaw.pl

Druki do pobrania na stronie internetowej www.pup.jaroslaw.pl oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w pok.103-I piętro.

Kliknij aby posłuchać tekstu